Cíle studijního programu

Obor Literatury v angličtině poskytuje jak výuku v tradičních oblastech literárních studií, tak také seznámení s kontextovými, interdisciplinárními přístupy k oboru. Studenti si zvolí jedno ze čtyř základních zaměření – britská a irská literatura, severoamerická literatura, australská a novozélandská literatura, ostatní anglofonní literatury, anebo se mohou věnovat komparativnímu studiu dvou nebo více těchto oblastí. Metodologické přístupy mohou být národnostní/etnické, genderové, queer, postkoloniální, regionální aj. Program je navržen tak, aby studentům umožnil rozvíjet zvolené literárněvědné zaměření a současně také získat rozhled a zkušenosti v akademické praxi.

Mezi hlavní cíle studia patří získání pevných znalostí a metodologických základů pro literárněvědnou práci, podrobné seznámení se současným stavem výzkumu v rámci zvoleného okruhu v českém i mezinárodním kontextu a získání osobní profesní zkušenosti zahrnující širokou škálu akademického působení.

Studijní plány

Přijímací řízení
Ph.D. Studies in English 2024/2025 - Spring 2025
Termín podání do půlnoci 30. 9. 2024

Studium

 • Cíle

  Obor Literatury v angličtině poskytuje jak výuku v tradičních oblastech literárních studií, tak také seznámení s kontextovými, interdisciplinárními přístupy k oboru. Studenti si zvolí jedno ze čtyř základních zaměření – britská a irská literatura, severoamerická literatura, australská a novozélandská literatura, ostatní anglofonní literatury, anebo se mohou věnovat komparativnímu studiu dvou nebo více těchto oblastí. Metodologické přístupy mohou být národnostní/etnické, genderové, queer, postkoloniální, regionální aj. Program je navržen tak, aby studentům umožnil rozvíjet zvolené literárněvědné zaměření a současně také získat rozhled a zkušenosti v akademické praxi.

  Mezi hlavní cíle studia patří získání pevných znalostí a metodologických základů pro literárněvědnou práci, podrobné seznámení se současným stavem výzkumu v rámci zvoleného okruhu v českém i mezinárodním kontextu a získání osobní profesní zkušenosti zahrnující širokou škálu akademického působení.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • mít celkový přehled o tradičních oblastech literární vědy (písemnictví, kritika, období, směry, žánry)
  • aplikovat zavedené literárněvědné přístupy na předmět vlastního bádání
  • podrobně se orientovat v jednom ze čtyř hlavních literárních okruhů (britské a irské literatury, severoamerické literatury, australské a novozélandské literatury, ostatní literatury v angličtině)
  • zohledňovat vybraná hlediska (etnická, genderová, postkoloniální, regionální, apod.) ve vlastní literárněvědné analýze
  • publikovat na náležité úrovni akademické i popularizační texty v angličtině
  • recenzovat a zpracovávat akademickou produkci ve svém oboru
  • působit v oborech, kde je třeba kompetentně interpretovat a zpracovávat texty a používat kritické myšlení
 • Uplatnění absolventa

  Důsledné zohledňování nejnovějšího vývoje v oboru nabízí uplatnitelnost studia literatur v angličtině nejen pro budoucí literární vědce, ale poskytne také průpravu pro případné uplatnění v oblasti diplomacie a žurnalistiky a pro působení v národních, mezinárodních a nevládních organizacích.

 • Praxe

  V programu není praxe vyžadována, kromě praxe, kterou studenti získávají při participaci na odborné činnosti katedry.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce má prokázat studentovu schopnost samostatné vědecké práce a musí obsahovat původní vědecké myšlenky.

  Předkládá se výtisk disertační práce ve dvou vyhotoveních, svázaný do pevných desek, ve formě rukopisu na bílém papíru formátu A4 s očíslovanými stranami, v minimálním rozsahu 180 000 znaků.

Základní údaje

Zkratka
D-LIAJA_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
2000 €

2
počet aktivních studentů
2
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje