Představení studijního programu

Studium pomocných věd historických vás připraví pro práci s různými typy historických pramenů. Cílem studia je prohloubení poznání jednotlivých pomocněvědných disciplín s důrazem na interpretaci a metodologii. Nabyté teoretické poznatky využijete při praktickém zpracovávání historických pramenů, především formou jejich kritických edic. Osvojíte si zásady interpretačních postupů (např. datování a provenienční určování pramenů, odhalování falz apod.) a textové kritiky využitelné obecně při práci s texty i mimo obory historických věd.

Seznámíte se se všemi metodami interpretace jak pramenů textových (listiny, rukopisy), tak i řady pramenů trojrozměrných (pečeti, mince), včetně jejich zpracování pomocí moderní výpočetní techniky při digitalizaci. Získáte jazykové kompetence jak v současné odborné komunikaci v oboru, tak i v oblasti historických gramatik hlavních jazyků pramenů v českých archivech.

Vybrané předměty jsou vyučovány v cizím jazyce, a to i zahraničními specialisty. Své obzory si také můžete rozšířit stáží v některém ze zahraničních archivů. Během studia se můžete zapojit do řady výzkumných projektů Ústavu pomocných věd historických a archivnictví.

Studium u nás není jen o orientaci v historických souvislostech. Naučíte se využívat a kriticky hodnotit zdroje informací. Máte možnost stát se členy Brněnské studentské sekce České archivní společnosti, která organizuje odborné akce i neformální setkání. Získáte množství nových kontaktů a můžete se zapojit do bohaté činnosti spolku.

Je studium programu pro vás?

 • Máte rádi historii, dějiny umění, muzeologii či jiné humanitní vědy?

 • Přemýšlíte o vědecké kariéře?

 • Chcete proniknout na dřeň historických pramenů?

 • Zajímá vás kritická práce s textem?

 • Láká vás možnost kombinovat práci s autentickými historickými prameny a jejich moderními digitálními kopiemi?

 • Oslovuje vás výpočetní technika a její aplikace při přípravě edic historických pramenů?

Bakalářské studium archivnictví nebo pomocných věd historických není podmínkou přijetí. Je možné navázat i na předchozí studium historie, muzeologie, dějin umění či jiných příbuzných, zejména filologických oborů.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

  Komu je program určen: program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

  Předmět přijímací zkoušky: ústní oborová zkouška; paleografie (četba textů) a základy pomocných věd historických (sfragistika, heraldika, kodikologie a česká středověká diplomatika).

  Prominutí přijímací zkoušky: přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Pomocné vědy historické na FF MU.

  O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

  Web Ústavu pomocných věd historických a archivnictví.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Kritéria hodnocení: V ústním pohovoru se hodnotí jednak motivace uchazeče ke studiu NMgr. programu PVH a jednak znalosti a dovednosti z profilových předmětů PVH na úrovni Bc. zkoušky; zohledňuje se rovněž případné absolvování letní školy PVH Scriptorium Brunense.

  Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Studium

 • Cíle

  Navazující magisterské studium pomocných věd historických připravuje vysokoškolsky kvalifikované odborníky pro práci s různými typy historických pramenů. Cílem studia je prohloubení interpretační a metodologické výbavy v jednotlivých pomocněvědných disciplínách a aplikace nabyté teoretické výbavy při praktickém zpracovávání historických pramenů, především formou jejich kritických edic. Studenti si osvojí zásady interpretačních postupů a textové kritiky a budou schopni získané dovednosti z pomocných věd historických aplikovat v rámci interdisciplinárního přístupu v širším kontextu historických věd. Získají jazykové kompetence jak v současné odborné komunikaci v oboru, tak i v oblasti historických gramatik hlavních jazyků pramenů v českých archivech.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aplikovat teoretická a metodologická východiska pomocných věd historických;
  • připravit kritickou edici vybraného historického pramene;
  • provést zpracování historických knihovních či archivních celků, popřípadě vybraných historických sbírek;
  • zpracovat náročné rešerše ke složitějším historickým problémům;
  • revidovat dosavadní závěry a navrhnout nové způsoby řešení a teorie.
 • Uplatnění absolventa

  Studium pomocných věd historických vás připraví na další vědeckou dráhu v oboru, můžete působit v různých výzkumných institucích, uplatníte se při zpracovávání a katalogizaci historických archivních fondů a sbírek v archivech, v knihovnách s historickými knižními celky, v muzeích a galeriích a dalších paměťových institucích.

  Osvojenou schopnost kritické analýzy pramenů, stejně jako aktivní znalost němčiny však můžete uplatnit i v řadě dalších zaměstnání mimo oblast historických věd, jako např. ve státní správě a samosprávě, publicistice či v cestovním ruchu. Dovednosti z pomocných věd historických můžete zároveň využít v mezioborovém přístupu v širším kontextu historických věd.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Během studia můžete absolvovat třítýdenní praxi v paměťové instituci dle vlastního výběru a každoročně se můžete zúčastnit tematicky zaměřené archivní exkurze v délce tří dnů. V seminářích vedených odborníky z pracovišť Český diplomatář a Regesta Imperii se naučíte pracovat s prameny k českým i evropským dějinám. Můžete vyjet na stáž do některého ze zahraničních archivů. V povinně volitelném dvousemestrálním kurzu Výstava v archivu se seznámíte s teorií a praxí výstavní prezentace a vyzkoušíte si přípravu výstavního projektu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v diplomové práci musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.

  Standardní rozsah magisterské práce je 140 000 znaků včetně poznámek pod čarou, a obsahu.

  Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a vypracování magisterské diplomové práce jsou upraveny Směrnicí děkana FF č. 6/2017 O státních závěrečných zkouškách na FF MU.

  Vzor viz :

  http://archivnictvi.phil.muni.cz/media/2878034/vzor_bakalarske_prace.pdf

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvování navazujícího magisterského studijního programu pomocné vědy historické vám umožňuje (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studijním programu, a to ideálně v programu Pomocné vědy historické.

Základní údaje

Zkratka
N-PV_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

25
odhadovaný počet přijatých
7
počet aktivních studentů
6
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje