Představení studijního programu

Tento program navazuje na bakalářský program Historie. Je vhodný pro ty z vás, kteří uvažují o práci učitele dějepisu na středních školách nebo přemýšlí o práci v oblasti didaktiky dějepisu v institucích, jako jsou muzea, galerie, hrady či zámky.

V průběhu studia rozvinete schopnosti rozpoznávat, které části tématu je vhodné předávat studentům střední školy. Naučíte se rozeznat, které složky historické skutečnosti jsou důležité, přitažlivé, stále živé anebo rozporně hodnocené. Ty se pak naučíte zpracovat způsobem, který vzbudí zájem publika a podnítí je k dalšímu shromažďování informací a promýšlení interpretací.

Studium probíhá zpočátku formou teoretické výuky, která postupně přechází do formy didaktické dílny. V ní budete mít možnost si „nanečisto“ vyzkoušet výuku v kroužku svých kolegů a pod dohledem vyučujícího. Důraz klademe na aktivizační formy výuky, schopnost vyvolat ve třídě debatu a zájem o téma. Sami si také budete připravovat návrhy projektové výuky z oblasti regionálních dějin.

Program je bohatý na praktickou výuku. Budete se učit jak v prostředí střední školy, tak v Moravském zemském muzeu. Zde se budete školit a získávat praxi v oblasti muzejní pedagogiky. Současně jde o přirozenou cestu k pozdějšímu získání pracovního místa.

Je studium programu pro vás?

 • Máte zájem o historii a chcete se věnovat zvyšování povědomí o dějinách u mládeže i veřejnosti?

 • Vidíte dějiny jako zdroj poučení pro současný život a pro hodnotovou orientaci člověka?

 • Jste komunikativní, schopni práce v kolektivu, máte empatický přístup k lidem?

 • Toužíte zkoušet nové věci a jste schopni tvůrčí práce s historickou látkou?

Pokud souhlasně přikyvujete, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem přípravy studentů učitelství historie pro střední školy je především získání a prohloubení oborových znalostí historie z bakalářského studia, získání didaktických kompetencí pro výuku dějepisu, rozvoj schopností zvládat pedagogicko-psychologické situace spojené s vyučováním a s chodem školy a rozvoj dovedností diagnostických a speciálně pedagogických spojených s požadavkem individuálního a diferencovaného přístupu k žákům/studentům.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vnímat historickou látku jako prostředek pro rozvoj žákovských kompetencí a vyšších kognitivních dovedností;
  • analyzovat politiku paměti ve škole, tj. proměnlivé a dobově podmíněné vztahování se k minulosti;
  • analyzovat historické jevy a procesy, vysvětlit význam jednotlivých historických procesů, událostí a epoch a jejich vlivu na další vývoj společnosti;
  • zprostředkovat poznatky oboru žákům/studentům v souladu se vzdělávacím programem školy, využívat moderní didaktické metody;
  • řídit pedagogický proces, motivovat studenty, komunikovat s nimi, podílet se organizačně na chodu školy;
  • interpretovat odbornou terminologii pedagogických a psychologických disciplín s vazbou na její výskyt v učitelské praxi;
  • orientovat se v základních tématech i současných trendech v rámci pedagogických a psychologických disciplín, samostatně získávat a kriticky zpracovávat poznatky pedagogického a psychologického výzkumu;
  • efektivně plánovat, realizovat a evaluovat vlastní výuku;
  • zohlednit při přípravě a realizaci výuky individuální potřeby žáka v souvislosti s jeho učebním stylem, zralostí, osobností, schopnostmi, dovednostmi, vlohami, a dalšími kategoriemi souvisejícími s psychologickým profilem žáka.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi naleznete uplatnění zpravidla jako učitelé středních škol nebo jako pracovníci v oboru muzejní pedagogiky v muzeích, galeriích, střediscích volného času nebo v turistickém ruchu. Pracovat můžete také v oblasti médií, kde zúročíte své znalosti historie, kompetence v oblasti komunikace nebo schopnosti řízení týmu lidí.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel střední školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Výuka v programu má výrazně praktické zaměření. Díky „výuce nanečisto“ budete mít možnost vyzkoušet si získané teoretické znalosti a dovednosti a zvýšíte si své sebevědomí ještě před zapojením do praxe.

  Praktická výuka probíhá na středních školách nebo v některé paměťové instituci jako jsou například muzea nebo galerie. Dlouhodobě spolupracujeme s řadou středních škol, ve kterých se budete moci zapojit. Můžete si také praxi zajistit sami na střední škole podle vaší volby.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Předmět a cíl diplomové práce vychází z principu učitelských studií, jež vedou k propojení oborových a pedagogických poznatků a jejich užití v praxi. Diplomová práce tedy dokládá schopnosti absolventů navazujícího magisterského studia učitelství historie uplatnit nejen odborné, ale i pedagogické, psychologické či didaktické znalosti. Témata se mohou vázat i na širší spektrum témat souvisejících s pedagogickou teorií a praxí. Obecným cílem práce by mělo být provázání oborových a pedagogických znalostí, jejich teoretická reflexe a případná aplikace do praxe.

  Zadání magisterské diplomové práce je třeba stanovit při registraci prvního diplomového semináře, tedy zpravidla na počátku třetího semestru studia. Téma diplomové práce si studenti mohou zvolit po dohodě s některým z pověřených učitelů.

  Diplomová práce má nejméně 140 000 znaků. Práce je psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy jsou vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, název práce, označení typu práce (magisterská diplomová), jméno autora, vedoucího práce a rok zpracování, prohlášení autora o původnosti práce, obsah, soupis použitých pramenů a literatury a poznámkový aparát. Studenti zveřejňují diplomovou práci vložením její elektronické verze do IS MUNI.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi tohoto programu mohou pokračovat v doktorském studiu Historie – české dějiny, nebo Historie – obecné dějiny.

Základní údaje

Zkratka
N-HIU_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

44
počet aktivních studentů
31
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje