Dějiny jsou návodem ke čtení naší přítomnosti

Cíle studijního programu

Studijní program si klade za cíl komplexní vědeckou přípravu odborníků, kteří budou schopni vsazovat národní a zemské dějiny do širšího středoevropského, případně globálního kontextu. Klade důraz na odbornou a metodologickou přípravu a tematizuje závažné problémy, které jsou zkoumány v rámci původního výzkumu na Historickém ústavu FF MU.

Doktorské studium je jednoznačně orientováno na rozvinutí vědecko-akademického potenciálu studentů, jejichž završením je disertační práce jako samostatný badatelský výkon, který je založen nejen na originálním zpracování vybraného tématu, ale odpovídá rovněž adekvátním teoretickým a metodologickým postulátům moderního historického myšlení.

Studenti jsou v doktorském studiu vedeni k samostatné práci, která se musí promítat jak do vlastní doktorské práce, tak do aktivního zapojení se do oborových aktivit (publikace, aktivní účast na konferencích a vědecko-výzkumných projektech).

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín podání přihlášek: 1. leden – 30. duben

  Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května

  Podklady pro přijímací řízení:

  • podepsaný životopis;
  • soupis publikační činnosti;
  • projekt disertační práce.

   Podklady k přijímacímu řízení vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 15. 5. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

   Doporučení: Doporučujeme uchazečům kontaktovat potenciálního školitele již před podáním přihlášky za účelem konzultace výzkumného zaměření a jeho možného vedení (je možný i externí školitel).

   Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce. Při přijímací zkoušce uchazeči předloží vlastní diplomovou práci k nahlédnutí.

   Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Uchazeči mohou získat max. 100 bodů. Minimální počet bodů pro prospěch u přijímací zkoušky je 40. Kandidáti jsou hodnoceni v těchto oblastech:

  • projekt disertační práce (max. 50 bodů);
  • odborné znalosti (max. 20 bodů);
  • jazykové znalosti (max. 10 bodů);
  • předchozí zkušenosti ve výzkumu (max. 20 bodů).

Studium

 • Cíle

  Studijní program si klade za cíl komplexní vědeckou přípravu odborníků, kteří budou schopni vsazovat národní a zemské dějiny do širšího středoevropského, případně globálního kontextu. Klade důraz na odbornou a metodologickou přípravu a tematizuje závažné problémy, které jsou zkoumány v rámci původního výzkumu na Historickém ústavu FF MU.

  Doktorské studium je jednoznačně orientováno na rozvinutí vědecko-akademického potenciálu studentů, jejichž završením je disertační práce jako samostatný badatelský výkon, který je založen nejen na originálním zpracování vybraného tématu, ale odpovídá rovněž adekvátním teoretickým a metodologickým postulátům moderního historického myšlení.

  Studenti jsou v doktorském studiu vedeni k samostatné práci, která se musí promítat jak do vlastní doktorské práce, tak do aktivního zapojení se do oborových aktivit (publikace, aktivní účast na konferencích a vědecko-výzkumných projektech).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Samostatné tvůrčí a vědecké práce
  • Klást pramenům otázky a definovat si samostatné výzkumné téma
  • Orientovat se ve směrech moderního historického myšlení
  • Připravit a publikovat původní vědecké i popularizační texty
  • Vést přednášky a semináře pro akademickou i laickou veřejnost
  • Vést mezioborový a mimo-oborový dialog
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studijního programu mohou uplatnit získanou kvalifikaci v různých oblastech veřejného života. Jako školení vědci s oprávněním k samostatné výzkumné činnosti mohou pracovat na univerzitách, ve vědeckých ústavech, muzeích a knihovnách. Pro svůj široký rozhled a schopnost vsazovat informace do kontextu mohou působit rovněž v médiích a nakladatelstvích, uplatnění nacházejí rovněž mimo hranice vystudovaného oboru v manažerských funkcích a public relations ve veřejné i soukromé sféře.

 • Praxe

  Průběh doktorského studia lze doplnit praxí, která má charakter konzultací a získávání zkušenosti v prostředí vědecko-výzkumných institucí. K rozvíjení znalostí a dovedností dochází jednak v rámci zahraničních studijních pobytů, jednak v domácím prostředí, na půdě spolupracujících institucí.

 • Standardy kvalifikačních prací

  V disertační práci, která má nejméně 270 000 znaků, student předkládá výsledky výzkumu, k nimž dospěl v průběhu svého studia. Disertační práce musí obsahovat výsledky doktorandova původního výzkumu, včetně již publikovaných výstupů nebo výstupů přijatých k uveřejnění. Práce musí doložit schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu, případně k autonomní teoretické a tvůrčí činnosti.

  Práce se předkládá v českém, či slovenském jazyce, přípustné je rovněž předkládání disertačních prací v některém ze světových jazyků (angličtina, němčina, ruština, francouzština), a to po dohodě se školitelem a po projednání oborovou radou. Text disertace musí být po gramatické a slohové stránce na vynikající úrovni.

Základní údaje

Zkratka
D-HI_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

29
počet aktivních studentů
9
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje