Dějiny jsou návodem ke čtení naší přítomnosti

Cíle studijního programu

Studijní program si klade za cíl komplexní vědeckou přípravu odborníků, kteří budou schopni vsazovat národní a zemské dějiny do širšího středoevropského, případně globálního kontextu. Klade důraz na odbornou a metodologickou přípravu a tematizuje závažné problémy, které jsou zkoumány v rámci původního výzkumu na Historickém ústavu FF MU.

Doktorské studium je jednoznačně orientováno na rozvinutí vědecko-akademického potenciálu studentů, jejichž završením je disertační práce jako samostatný badatelský výkon, který je založen nejen na originálním zpracování vybraného tématu, ale odpovídá rovněž adekvátním teoretickým a metodologickým postulátům moderního historického myšlení.

Studenti jsou v doktorském studiu vedeni k samostatné práci, která se musí promítat jak do vlastní doktorské práce, tak do aktivního zapojení se do oborových aktivit (publikace, aktivní účast na konferencích a vědecko-výzkumných projektech).

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program si klade za cíl komplexní vědeckou přípravu odborníků, kteří budou schopni vsazovat národní a zemské dějiny do širšího středoevropského, případně globálního kontextu. Klade důraz na odbornou a metodologickou přípravu a tematizuje závažné problémy, které jsou zkoumány v rámci původního výzkumu na Historickém ústavu FF MU.

  Doktorské studium je jednoznačně orientováno na rozvinutí vědecko-akademického potenciálu studentů, jejichž završením je disertační práce jako samostatný badatelský výkon, který je založen nejen na originálním zpracování vybraného tématu, ale odpovídá rovněž adekvátním teoretickým a metodologickým postulátům moderního historického myšlení.

  Studenti jsou v doktorském studiu vedeni k samostatné práci, která se musí promítat jak do vlastní doktorské práce, tak do aktivního zapojení se do oborových aktivit (publikace, aktivní účast na konferencích a vědecko-výzkumných projektech).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Samostatné tvůrčí a vědecké práce
  • Klást pramenům otázky a definovat si samostatné výzkumné téma
  • Orientovat se ve směrech moderního historického myšlení
  • Připravit a publikovat původní vědecké i popularizační texty
  • Vést přednášky a semináře pro akademickou i laickou veřejnost
  • Vést mezioborový a mimo-oborový dialog
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studijního programu mohou uplatnit získanou kvalifikaci v různých oblastech veřejného života. Jako školení vědci s oprávněním k samostatné výzkumné činnosti mohou pracovat na univerzitách, ve vědeckých ústavech, muzeích a knihovnách. Pro svůj široký rozhled a schopnost vsazovat informace do kontextu mohou působit rovněž v médiích a nakladatelstvích, uplatnění nacházejí rovněž mimo hranice vystudovaného oboru v manažerských funkcích a public relations ve veřejné i soukromé sféře.

 • Praxe

  Průběh doktorského studia lze doplnit praxí, která má charakter konzultací a získávání zkušenosti v prostředí vědecko-výzkumných institucí. K rozvíjení znalostí a dovedností dochází jednak v rámci zahraničních studijních pobytů, jednak v domácím prostředí, na půdě spolupracujících institucí.

 • Standardy kvalifikačních prací

  V disertační práci, která má nejméně 270 000 znaků, student předkládá výsledky výzkumu, k nimž dospěl v průběhu svého studia. Disertační práce musí obsahovat výsledky doktorandova původního výzkumu, včetně již publikovaných výstupů nebo výstupů přijatých k uveřejnění. Práce musí doložit schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu, případně k autonomní teoretické a tvůrčí činnosti.

  Práce se předkládá v českém, či slovenském jazyce, přípustné je rovněž předkládání disertačních prací v některém ze světových jazyků (angličtina, němčina, ruština, francouzština), a to po dohodě se školitelem a po projednání oborovou radou. Text disertace musí být po gramatické a slohové stránce na vynikající úrovni.

Základní údaje

Zkratka
D-HI_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

28
počet aktivních studentů
9
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje