Řeč je sama duše a kultura národa. (K. Čapek)

Představení studijního programu

Proč studovat navazující magisterský program Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě MUNI? Jestliže jste absolvovali bakalářské studium stejného zaměření, završíte tak odborné bohemistické vzdělání. Studium vám rozšíří znalosti z oblasti současné jazykovědy a literární vědy. Zároveň vám v rámci specializačních plánů i díky široké nabídce výběrových kurzů umožní profilaci ve směru, který vás během bakalářského studia nejvíce zaujal.

Zajímáte-li se o studium jazyka a literatury spíše prakticky, máte možnost navštěvovat kurzy odrážející potřeby redakční a ediční práce, korektorské praxe, práce s korpusovými zdroji a počítačovými nástroji apod.

Komu jsou určeny jednotlivé specializace a co program v jejich rámci nabízí?

Jazykovědná bohemistika je určena mj. studentům uvažujícím o budoucí akademické dráze. Kurzy specializační části se orientují především na teoretické poznání jazyka. Nadaní studenti jsou zapojováni do výzkumných aktivit vzdělávacího pracoviště.

Literárněvědná bohemistika je připravena pro uchazeče, kteří se zajímají o literaturu a literární provoz, uvažují o akademické profesi anebo se chtějí stát literárními redaktory v nakladatelstvích, v médiích apod.

Čeština jako cizí jazyk obsahuje prakticky zaměřené kurzy. Jejich realizace probíhá v úzkém kontaktu s domácími i zahraničními institucemi zabývajícími se jazykovou výukou nerodilých mluvčích, integrací cizinců, šířením české kultury v zahraničí apod. Velká poptávka po absolventech takto koncipované specializace garantuje jejich úspěch na trhu práce.

Hlavní a vedlejší studijní plány sdruženého studia umožňují kombinaci s jinými programy na Masarykově univerzitě. Nabízí se například kombinace s jazyky, počítačovou lingvistikou, historií, filozofií, uměnovědnými disciplínami, pedagogikou, psychologií, žurnalistikou, s hudební a výtvarnou výchovou, ale i matematikou apod.

Je studium programu pro vás?

 • Chcete si prohloubit znalosti vývoje a struktury češtiny a osvojit základní metody současné lingvistiky?

 • Chcete rozšířit své znalosti české a světové literatury a poznat současné literárněvědné, kulturologické a interdisciplinární přístupy k literárnímu textu?

 • Plánujete se věnovat profesi založené na práci s informacemi, komunikaci, tvorbě či úpravě textů?

 • Plánujete vyučovat češtinu nerodilé mluvčí?

 • Chcete se připravit na odborné doktorské studium (Ph.D.) českého jazyka nebo české literatury?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Navazující magisterský program Český jazyk a literatura je určen studentům, kteří absolvovali bakalářské studium českého jazyka a literatury a kteří usilují o završení odborného literárněvědného a jazykovědného vzdělání v oblasti bohemistiky. Skladba nabízených předmětů reflektuje aktuální stav vědeckého poznání českého jazyka a literatury a poskytuje posluchačům komplexní informace o původu současné češtiny, jejích vývojových tendencích a jejích strukturních vlastnostech (z hlediska typologického), v oblasti literatury nabízí prohloubené poznání české i světové literární teorie, rozšiřuje poznání vývoje české literatury a literární historie z hlediska metodologického a interdisciplinárního, rozvíjí schopnost analýzy uměleckého i odborného textu. Studijní program sice vychází z teoretických základů oboru, avšak vedle teoretických předmětů lingvistických a literárněvědných nabízí také předměty orientované prakticky. Studium je koncipováno tak, aby absolventům zajistilo odpovídající kvalifikační připravenost a potřebnou míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe. Absolvent studia je schopen vykonávat povolání, v nichž se uplatní komplexní znalost českého jazyka a literatury, schopnost praktického ovládání prestižní variety češtiny v komunikační praxi či připravenost pro řídicí práci v médiích a kulturních institucích nejrůznějšího zaměření. Absolvent studia je také připraven na doktorské studium českého jazyka nebo české literatury.

  Studijní program Český jazyk a literatura nabízí několik studijních plánů. Studenti sdruženého studia se mohou v rámci vhodného výběru povinně volitelných předmětů profilovat a zaměřit na některé aspekty literárněvědné nebo jazykovědné bohemistiky (literární teorie, česká literatura a její kontexty, literatura pro děti a mládež, jazyková kultura, počítačová lingvistika, teorie gramatiky). Vedle toho si mohou posluchači vybrat ze tří specializací, které jim umožní prohloubit znalosti, dovednosti a kompetence v některé z následujících oblastí bohemistiky: a) absolventi specializace jazykovědná bohemistika získají hlubší vzdělání v oblasti lingvistiky, přičemž vedle teoretického studia je kladen důraz na rozvoj základních dovedností a kompetencí vědecké práce (příprava, prezentace a sepsání jazykovědného projektu, psaní vědeckých textů); b) absolventi specializace literárněvědná bohemistika prohloubí své vzdělání v oblasti literární teorie (interpretace literárněteoretických textů a metod), literární historie a kritiky, získají textologické a redakční dovednosti; c) absolventi specializace čeština jako cizí jazyk se budou orientovat v typologických specifikách češtiny a v problematice jejího teoretického i praktického didaktického uchopení jako jazyka L2, budou schopni učit češtinu jako cizí jazyk různé cílové skupiny nerodilých mluvčích v ČR nebo v zahraničí, budou připraveni pro práci ve vzdělávacích a kulturních institucích zaměřených na integraci cizinců. Specifikem studijní specializace čeština jako cizí jazyk v porovnání s výukou češtiny jako cizího jazyka na jiných vysokých školách je akcentace metodiky využívající znalost počítačových nástrojů a moderních informačních technologií.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět jazykovědným i literárněvědným teoriím, konceptům a metodologii práce s texty;
  • vyložit strukturní vlastnosti češtiny na základě univerzálních tendencí a jazykových zákonů;
  • identifikovat a popsat důležité rysy hlavních period historie češtiny, včetně vývojových trendů utvářejících její současnou spisovnou podobu;
  • vyložit podstatné rysy hlavních vývojových etap české literatury v komparativní a v nadnárodní perspektivě;
  • interpretovat umělecké a odborné texty rozmanitých žánrů přiměřenými literárněvědnými metodami.
  • Absolvent specializace jazykovědná a literárněvědná bohemistika je po úspěšném ukončení studia schopen aktivně používat analytické nástroje literárněvědných nebo lingvistických teorií.
  • Absolvent specializace jazykovědná a literárněvědná bohemistika je po úspěšném ukončení studia schopen vytvořit a prezentovat odborný text podle akademických zvyklostí.
  • Absolvent specializace zaměřené na češtinu jako cizí jazyk je po úspěšném ukončení studia schopen rozumět specifikům češtiny na komparačním pozadí.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi mohou vykonávat řadu povolání, v nichž se vyžaduje hlubší znalost jazykovědné a literárněvědné bohemistiky.

  Mohou se uplatnit na odborných pozicích v tradičních a elektronických médiích, v nakladatelstvích, v kulturních institucích, ve státní správě i v soukromém sektoru, a to jako žurnalisté, redaktoři, tiskoví mluvčí, dokumentátoři, jazykoví poradci, korektoři, lektoři, literárněvědní/jazykovědní badatelé, pracovníci specializovaných akademických nebo paměťových pracovišť apod. Absolventi sdruženého studia mají uplatnění širší, např. ve spojení s dalšími jazyky mohou působit jako překladatelé a tlumočníci.

  Předpokládá se, že většina absolventů specializačního studia Literárněvědné či Jazykovědné bohemistiky získá předpoklady k budoucí vědecké práci. Absolventi specializačního studia Češtiny jako cizího jazyka se uplatní zejména jako lektoři češtiny pro nerodilé mluvčí (děti i dospělé), a to v soukromém i státním sektoru, dále v široké škále aktivit organizací zaměřených na integraci cizinců a jako pracovníci vzdělávacích a kulturních českých institucí v zahraničí.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Ve většině studijních plánů se s praxí nepočítá.

  V rámci studijního plánu specializace Čeština jako cizí jazyk je nutno absolvovat předmět Výuková praxe. Praxe je koncipována jako šestitýdenní (s povinností 18 hodin přímé výuky). Během výukové praxe získají studenti zkušenost s výukou češtiny jako druhého/cizího jazyka pro děti a mládež a/nebo pro dospělé. Spolupracovat budou se spřízněnými pracovišti Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity buď u nás, anebo v zahraničí, a to pod supervizí vyučujících tohoto kurzu a zkušených lektorů ze spřízněných pracovišť.

  Kromě aktivit spjatých s vyučovacím procesem (plánování lekce, tvorba výukových materiálů apod.) si studenti prohloubí kompetence v oblasti poskytování i získávání zpětné vazby a v oblasti sebereflexe.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Požadavky na formální úpravu diplomových prací, jejich minimální rozsah a způsob odevzdání se řídí platnými směrnicemi FF MU. Diplomová práce je věnována dílčímu jazykovědnému nebo literárněvědnému problému, který koresponduje s náplní magisterského programu Český jazyk a literatura. Je založena na empirickém výzkumu, který vychází z inovativního přístupu studenta ke zpracovávanému tématu. Může být koncipována teoreticky, prakticky či aplikačně. Očekává se, že studenti v ní předvedou schopnost kriticky posoudit odborné texty, na jejich základě zvolit koncepci a teoretický rámec své práce, shromáždit a vyhodnotit data a konečně formulovat závěry. Diplomová práce musí splňovat minimální oborové standardy a zvyklosti týkající se dodržování citační normy a formální úpravy odborných textů.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent studijního programu může pokračovat v doktorském programu filologického zaměření, jako jsou Český jazyk nebo Česká literatura.

Základní údaje

Zkratka
N-CJ_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

39
počet aktivních studentů
27
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje