„Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce.“

Absolvent studijního oboru Pedagogika prokazuje široké znalosti vědního oboru, zná jeho principy a strukturu i vztahy k příbuzným oborům. Je vybaven teoretickými vědomostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro odbornou práci v oblasti (institucích) formálního i neformálního vzdělávání, a to i v mezinárodním prostředí. Rovněž disponuje znalostmi a dovednostmi v plánování, realizaci i vyhodnocení pedagogického výzkumu. Připraven je také ke koncepční, organizační či projektové činnosti ve školství i mimoškolním vzdělávání a díky vysoké míře profesní adaptability také k práci na řadě pozic ve státní správě. Studium přitom klade důraz na rozvoj těch kompetencí, které umožní absolventům nejen pracovat v odborných týmech, ale rovněž takové týmy řídit.

Široce uplatnitelné dovednosti práce s odborným textem a rozvinuté komunikační kompetence (včetně kompetencí v oblasti zkušenostně-reflektivního učení a soft skills) může absolvent využít v celé řadě zaměstnání i v celoživotním učení. Jedná se zejména o schopnost vyspělého písemného (tvorba odborných, populárně naučných a publicistických textů, včetně projektových žádostí) a mluveného (prezentační dovednosti) projevu.

Studijní plány

Pedagogika
kombinovaný, vedlejší
Pedagogika
prezenční, jednooborový
Pedagogika
prezenční, hlavní
Pedagogika
prezenční, vedlejší
Pedagogika
kombinovaný, jednooborový
Pedagogika
kombinovaný, hlavní
Zkušenostně reflektivní učení
prezenční, se specializací
Zkušenostně reflektivní učení
kombinovaný, se specializací
Školská správa a vzdělávací politika
prezenční, se specializací
Školská správa a vzdělávací politika
kombinovaný, se specializací

Studium

 • Cíle

  Absolvent studijního oboru Pedagogika prokazuje široké znalosti vědního oboru, zná jeho principy a strukturu i vztahy k příbuzným oborům. Je vybaven teoretickými vědomostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro odbornou práci v oblasti (institucích) formálního i neformálního vzdělávání, a to i v mezinárodním prostředí. Rovněž disponuje znalostmi a dovednostmi v plánování, realizaci i vyhodnocení pedagogického výzkumu. Připraven je také ke koncepční, organizační či projektové činnosti ve školství i mimoškolním vzdělávání a díky vysoké míře profesní adaptability také k práci na řadě pozic ve státní správě. Studium přitom klade důraz na rozvoj těch kompetencí, které umožní absolventům nejen pracovat v odborných týmech, ale rovněž takové týmy řídit.

  Široce uplatnitelné dovednosti práce s odborným textem a rozvinuté komunikační kompetence (včetně kompetencí v oblasti zkušenostně-reflektivního učení a soft skills) může absolvent využít v celé řadě zaměstnání i v celoživotním učení. Jedná se zejména o schopnost vyspělého písemného (tvorba odborných, populárně naučných a publicistických textů, včetně projektových žádostí) a mluveného (prezentační dovednosti) projevu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • charakterizovat a zhodnotit teorie, koncepty a metody soudobého poznání v pedagogických (i příbuzných disciplínách) vztahujících se k procesu vyučování a učení;
  • popsat a vysvětlit základní teorie vyučování a učení, teorie kurikula a teorie školy;
  • charakterizovat hlavní vývojové trendy evropského školství, včetně inovativních koncepcí vzdělávání;
  • orientovat se v procesech, principech a mechanismech vzdělávací politiky na národní a evropské úrovni;
  • interpretovat procesy řízení a správy školských institucí a vzdělávacího systému;
  • orientovat se v metodologických postupech pedagogického výzkumu, navrhnout a realizovat výzkumný projekt;
  • charakterizovat různé formy a kritéria vnější a vnitřní evaluace a sebeevaluace ve vzdělávacích institucích;
  • využívat principů projektového managementu při tvorbě, realizaci i řízení projektů ve vzdělávání;
  • analyzovat vzdělávací potřeby různých cílových skupin ve vzdělávání a ve školských institucích;
  • využívat širokou škálu vzdělávacích metod a technik pracujících se zkušeností a reflexí s vědomím jejich specifik, a bude je schopen tvořivě upravovat v závislosti na potřebách konkrétních cílových skupin;
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi nacházejí uplatnění v institucích formálního vzdělávání a k nim přidružených úřadů (např. odbory školství na magistrátech měst i na krajských úřadech), dále na různých pozicích odborníků na vzdělávání ve státní správě a samosprávě. Dále se absolventi uplatňují ve vzdělávacích agenturách, konzultačních společnostech, neziskových organizacích i státních výchovných a vzdělávacích institucích, v nichž se realizují výchovné a vzdělávací aktivity přednostně využívající zkušenostně-reflektivní učení. Rovněž absolventi nacházejí uplatnění jako výzkumní pracovníci v oblasti vzdělávání na různých výzkumných pracovištích.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe probíhá v terénu (např. na školských odborech magistrátů měst či krajských úřadů, ve vzdělávacích agenturách, konzultačních společnostech, neziskových organizacích, v oblasti pedagogického výzkumu), ale také v rámci předmětu Blok expertů, v němž vyučují odborníci z praxe. Předmět má funkci přípravy na praxi, ale také podporuje aplikační rovinu studia.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Doporučený rozsah magisterské diplomové práce je 120 000 znaků. Maximální rozsah 200 000 znaků.

  Je možné si vybírat ze tří základních typů práce: 1) Teoreticko-empirická práce obsahující výzkumný projekt, 2) Teoreticko-aplikační práce, 3) Teoretická práce.

  Text se drží jednoho hlavního tématu vyjádřeného názvem. Prezentuje aktuální stav poznání tématu. Zdrojová literatura je aktuální a reprezentativní. Hlavní argumenty jsou průkazné. Text je terminologicky jednotný a terminologie přiměřená. Práce má jasné závěry.

  Zkoumaný vzorek a použitá metoda jsou dostatečně popsány. Kvantitativní či kvalitativní metoda je vhodně vybrána. Prezentace výsledků je srozumitelná. Interpretace a diskuse výsledků jsou přiměřené a korektní. Tabulky jsou dobře zpracovány a jsou přehledné a srozumitelné.

  Nedílnou součástí diplomové práce je ukázka sesbíraného datového materiálu (v příloze práce). V případě kvalitativního výzkumu se jedná o vložení tří až pěti stran přepisu rozhovoru či terénních poznámek, v případě kvantitativního výzkumu se jedná o vložení tří až pěti oskenovaných vyplněných dotazníků. Data musí být anonymizována, tzn., pravá jména musí být nahrazena pseudonymy. V případě použití jiných výzkumných postupů a metod je nutné konzultovat ukázku sesbíraného datového materiálu s vedoucím diplomové práce.

  Teoretická část: prokazuje schopnost samostatně pracovat s reprezentativním vzorkem české a cizojazyčné literatury, vyjadřuje vlastní postoj k tématu podložený argumenty.

  Empirická část: prokazuje schopnost porozumět realizovaným výzkumům, metodologické uvažování a schopnost srozumitelně, smysluplně a přehledně prezentovat výsledky výzkumů.

  Aplikační část: prokazuje porozumění existujícímu modelovému projektu nebo vytváří modelový projekt realizovatelný v praxi.

  Práce musí obsahovat úvodní strany a prohlášení autora o původnosti práce.

 • Návaznost na další studijní programy

  Na Ústavu pedagogických věd FF MU mají možnost absolventi magisterského studia pedagogiky a příbuzných oborů studovat v doktorském studiu, a to obory Pedagogika a Andragogika (rovněž v anglickém jazyce).

 • Další informace

Základní údaje

Název
Pedagogika
Zkratka
N-PG_
Kód
N0111A190002
Typ
magisterský navazující
Forma
prezenční a kombinovaná
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Akreditace do
4. 8. 2028

Filozofická fakulta
Program zajišťuje