Pedagogiku je možné rovněž studovat jako jednooborové studium se specializací na digitální technologie ve vzdělávání (Digited).

Jde o jedinečné studium zaměřené nejen na technologie, ale především na jejich využití v různých formách vzdělávání. Absolventi mají široké pole uplatnění (nejen) díky propojení s praxí.

Představení studijního programu

Chcete se dozvědět, jaké jsou zákonitosti učení? Zajímá vás, jak funguje škola a školské systémy? Pak je studium pedagogiky pro vás to pravé. Dozvíte se, jaké je chování žáků ve třídě, jak můžeme popsat jejich vrstevnické vztahy a jak se mění vzdělávání ve věku digitálních technologií.

Studium programu pedagogiky na Ústavu pedagogických věd Masarykovy univerzity je jedinečné v několika aspektech. Můžete si vybrat z pestré nabídky předmětů, jako je obecná nebo sociální pedagogika, digitální technologie ve vzdělávání nebo zážitková pedagogika. Ať už vás z oblasti pedagogiky zajímá cokoliv, díky bohaté nabídce předmětů se můžete zaměřit právě na to, co vás baví nejvíc.

Během studia můžete absolvovat studijní a výzkumné stáže v zahraničí. Jako student programu budete mít možnost vyjet za studiem nebo výzkumem na naše partnerské univerzity v zahraničí.

Svůj studijní plán si vytvoříte sami. Kromě základních předmětů, jejichž splnění je povinné, si tak můžete vybrat kurzy z nabídky povinně volitelných předmětů zcela libovolně. Budete sledovat a zkoumat nové trendy v oblasti vzdělávání. Vyučovat vás budou i odborníci ze zahraničí, kteří s vámi budou sdílet své zkušenosti s novými technologiemi a alternativními přístupy.

Jako úspěšný absolvent budete schopen odborně a koncepčně pracovat v oblasti vzdělávání. Budete umět samostatně plánovat, řídit, realizovat a hodnotit mnohostranné vzdělávací aktivity nebo projekty zaměřené na žáky všech věkových kategorií. Budete ovládat adekvátní didaktické a výzkumné přístupy ke vzdělávání, jako jsou e – learning nebo například pedagogika osobnostního a sociálního rozvoje

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Jste absolvent střední nebo vyšší odborné školy?

 • Jste profesionál a absolvent vysoké školy, ale chcete si doplnit vzdělání a zvýšit kvalifikaci?

 • Chcete získat vzdělání v oblasti pedagogických věd?

 • Zajímá vás teorie učení a chování žáků?

 • Zajímají vás moderní postupy při učení?

 Pokud převažují kladné odpovědi, pak neváhejte a podejte si přihlášku do programu Pedagogika.

Studijní plány

Přijímací řízení
Dodatečné přijímací řízení do bakalářských studijních programů - nástup ke studiu podzim 2022
Termín podání do půlnoci 20. 8. 2022

 • Informace o přijímacím běhu

  Dodatečné přijímací řízení do bakalářských studijních programů - nástup ke studiu podzim 2022

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky Testu studijních předpokladů (TSP). K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

  E-přihlášky ke studiu podávejte od 20. 7. 2022 do 20. 8. 2022.
  Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

  Test studijních předpokladů (TSP)

  Aktuální informace najdete zde

  Oborová zkouška

  Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat oborovou zkoušku.

  Přijetí bez přijímací zkoušky

  Pro přijetí ke studiu tohoto programu není možné prominout přijímací zkoušku.
 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Hranice percentilu TSP pro prospěch u přijímací zkoušky: 50

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je připravit odborníky schopné působit v oblasti výchovy a vzdělávání a kteří jsou připraveni pro pedagogickou práci s lidmi všech věkových kategorií. K tomu je absolvent vybaven mnoha různými kompetencemi, které nabývá studiem teoretických a aplikačních disciplín, v nichž je na jedné straně zdůrazněn širší teoreticko-pedagogický a společensko-vědní základ, na straně druhé aspekt aplikační. Důraz je také kladen nejenom na odborné, ale také komunikační kompetence a tzv. soft skills. Studium rozvíjí zejména ty interpersonální dovednosti, které umožňují studentům společně efektivně pracovat, jednat, řešit konflikty, organizovat či rozhodovat, a to jak ve fyzickém, tak i ve virtuálním prostředí.

  Absolventi jsou připravováni zejména k navazujícímu magisterskému studiu, které je založeno na znalostech, dovednostech a kompetencích bakalářského studia. Navazující magisterské studium oboru pedagogika pak výrazně rozvíjí kompetence v oblasti plánování, přípravy i realizace empirického výzkumu, dále rozvíjí kompetence potřebné pro realizaci různých rozvojových a vzdělávacích projektů (i v mezinárodním prostředí), ale také schopnosti a dovednosti teoreticky zkoumat rozmanité otázky výchovy a vzdělávání.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • popsat a vysvětlit základní teoretické a metodologické koncepty a přístupy pedagogiky, didaktiky i příbuzných oborů
  • popsat hlavní pedagogické koncepce, směry a školské systémy v dějinách a zhodnotit současné tendence ve školství u nás i ve světě
  • charakterizovat základní teorie vyučování a učení
  • orientovat se v metodologických postupech pedagogického výzkumu
  • vysvětlit a využívat principy osobnostně sociální výchovy
  • orientovat se v oblasti pedagogiky volného času, sociální pedagogiky či pedagogiky rodiny
  • popsat a vysvětlit základy vzdělávání dospělých a rozvoje lidských zdrojů
  • popsat a vysvětlit aktuální přístupy a principy k využívání ICT ve vzdělávání
  • popsat, vysvětlit a aplikovat poznatky z oblasti pedagogické komunikace
  • využívat komunikační a prezentační dovednosti
 • Uplatnění absolventa

  Uplatnění najdete jako lektor, koordinátor vzdělání i výzkumník. Absolventi nacházejí uplatnění na úřadech (odbory školství na městské i krajské úrovni) a v institucích všech úrovní zabývajících se výchovou a vzděláváním. Pracovat můžete také v neziskových organizacích  nebo v institucích zaměřených na formální i neformální vzdělávání. Široce uplatnitelné dovednosti práce s odborným textem a rozvinuté komunikační kompetence využijete v celé řadě zaměstnání i v celoživotním učení.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Máme partnery pro praktické části výuky mezi tradičními i alternativními školami (a jejich asociacemi). Dlouhodobě například rozvíjíme spolupráci se základní školou s prvky daltonské výuky, která je členkou světové asociace daltonských škol.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Doporučený rozsah bakalářské diplomové práce je 70 000 znaků. Maximální rozsah 120 000 znaků.

  Je možné si vybírat ze dvou základních typů práce: teoreticko-empirická práce obsahující výzkumnou sondu (výzkumná sonda je typem drobnějšího empirického šetření, přičemž může mít kvantitativní či kvalitativní charakter, případně charakter historické výzkumné sondy);

  teoreticko-aplikační práce (obsahuje modelový projekt směřující k využití v pedagogické praxi).

  Text se drží jednoho hlavního tématu vyjádřeného názvem. Prezentuje aktuální stav poznání tématu. Zdrojová literatura je aktuální a reprezentativní. Hlavní argumenty jsou průkazné. Text je terminologicky jednotný a terminologie přiměřená. Práce má jasné závěry.

  Zkoumaný vzorek a použitá metoda jsou dostatečně popsány. Kvantitativní či kvalitativní metoda je vhodně vybrána. Prezentace výsledků je srozumitelná. Interpretace a diskuse výsledků jsou přiměřené a korektní. Tabulky jsou dobře zpracovány a jsou přehledné a srozumitelné.

  Nedílnou součástí diplomové práce je ukázka sesbíraného datového materiálu (v příloze práce). V případě kvalitativního výzkumu se jedná o vložení tří až pěti stran přepisu rozhovoru či terénních poznámek, v případě kvantitativního výzkumu se jedná o vložení tří až pěti oskenovaných vyplněných dotazníků. Data musí být anonymizována, tzn., pravá jména musí být nahrazena pseudonymy. V případě použití jiných výzkumných postupů a metod je nutné konzultovat ukázku sesbíraného datového materiálu s vedoucím diplomové práce.

  Teoretická část: prokazuje schopnost samostatně pracovat s reprezentativním vzorkem české a cizojazyčné literatury, vyjadřuje vlastní postoj k tématu podložený argumenty.

  Empirická část: prokazuje schopnost porozumět realizovaným výzkumům, metodologické uvažování a schopnost srozumitelně, smysluplně a přehledně prezentovat výsledky výzkumů.

  Aplikační část: prokazuje porozumění existujícímu modelovému projektu nebo vytváří modelový projekt realizovatelný v praxi.

  Práce musí obsahovat úvodní strany a prohlášení autora o původnosti práce.

 • Návaznost na další studijní programy

  Jako absolvent bakalářského studijního programu Pedagogika můžete pokračovat  v dalším studiu, a to v kterémkoliv ze čtyř magisterských studijních programů – Pedagogika, Andragogika, Sociální pedagogika a poradenství nebo Učitelství pedagogiky pro střední školy.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
B-PG_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

40
odhadovaný počet přijatých
158
počet aktivních studentů
35
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje