Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.

Představení studijního programu

Chcete porozumět tomu, jak se lidé učí? Zajímalo by vás, jak se mění učení ve věku digitálních technologií? Chtěli byste se orientovat v alternativních přístupech ke vzdělávání? Zajímá vás, jak fungují školy a proč jsou mezi nimi tak veliké rozdíly? Bavilo by vás přemýšlet o tom, jak podpořit rozvoj předškolního dítěte či dospělého člověka?

Pak je studium pedagogiky pro vás to pravé. Díky studiu budete rozumět nejen tomu, co se děje v současnosti ve vzdělávání, ale zároveň budete umět získat vlastním výzkumem nová data. Naučíte se vidět učení v širokých souvislostech, což vám otevře dveře nejen k dalšímu studiu pedagogických věd, ale i k uplatnění ve vzdělávací politice, ve firemním vzdělávání, ve školství i ve výchově ve volném čase.

Stanete se studentem prestižního pracoviště s mezinárodní reputací. Budete mít možnost nahlédnout do výzkumných týmů, slyšet nejnovější vědecké poznatky a diskutovat se špičkovými odborníky. Zároveň všichni učitelé Ústavu pedagogických věd usilují o to, aby vytvořili vstřícnou atmosféru, která Vás bude motivovat k osobnostnímu i profesnímu růstu.

Studium má podobu nejen klasických vysokoškolských přednášek, ale obsahuje i množství seminářů (Alternativní pohledy na školu, Dramatická výchova apod.), na nichž budete diskutovat, pracovat na individuálních a skupinových projektech a aktivně rozvíjet své odborné dovednosti. Aby vaše studium bylo co nejpříjemnější, připravujeme pro vás i aktivity, v nichž se můžete lépe poznat se svými spolužáky i učiteli. Během studia můžete absolvovat studijní stáže v zahraničí. Jako student programu budete mít možnost vyjet za studiem na naše partnerské univerzity v zahraničí, třeba do Skandinávie, Itálie či Španělska.

Jako úspěšní absolventi budete schopni odborně a koncepčně pracovat v oblasti vzdělávání. Budete umět samostatně plánovat, řídit, realizovat a hodnotit různorodé vzdělávací aktivity nebo projekty zaměřené na osoby všech věkových kategorií.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Láká Vás práce s lidmi, ale necítíte se na profesi učitele?

 • Zajímají vás moderní výukové postupy?

 • Usilujete o to stát se expertem na vzdělávání ve firemním sektoru?

 • Chtěli byste hlouběji porozumět tomu, proč ve výchově a vzdělávání něco funguje a něco ne?

 • Toužíte vnést do vzdělávání promyšlenou inovaci?

 • Chcete získat vzdělání v oblasti pedagogických věd?

  Pokud převažují kladné odpovědi, pak neváhejte a podejte si přihlášku do programu Pedagogika.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je připravit odborníky schopné působit v oblasti výchovy a vzdělávání a kteří jsou připraveni pro pedagogickou práci s lidmi všech věkových kategorií. K tomu je absolvent vybaven mnoha různými kompetencemi, které nabývá studiem teoretických a aplikačních disciplín, v nichž je na jedné straně zdůrazněn širší teoreticko-pedagogický a společensko-vědní základ, na straně druhé aspekt aplikační. Důraz je také kladen nejenom na odborné, ale také komunikační kompetence a tzv. soft skills. Studium rozvíjí zejména ty interpersonální dovednosti, které umožňují studentům společně efektivně pracovat, jednat, řešit konflikty, organizovat či rozhodovat, a to jak ve fyzickém, tak i ve virtuálním prostředí.

  Absolventi jsou připravováni zejména k navazujícímu magisterskému studiu, které je založeno na znalostech, dovednostech a kompetencích bakalářského studia. Navazující magisterské studium oboru pedagogika pak výrazně rozvíjí kompetence v oblasti plánování, přípravy i realizace empirického výzkumu, dále rozvíjí kompetence potřebné pro realizaci různých rozvojových a vzdělávacích projektů (i v mezinárodním prostředí), ale také schopnosti a dovednosti teoreticky zkoumat rozmanité otázky výchovy a vzdělávání.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • popsat a vysvětlit základní teoretické a metodologické koncepty a přístupy pedagogiky, didaktiky i příbuzných oborů
  • popsat hlavní pedagogické koncepce, směry a školské systémy v dějinách a zhodnotit současné tendence ve školství u nás i ve světě
  • charakterizovat základní teorie vyučování a učení
  • orientovat se v metodologických postupech pedagogického výzkumu
  • vysvětlit a využívat principy osobnostně sociální výchovy
  • orientovat se v oblasti pedagogiky volného času, sociální pedagogiky či pedagogiky rodiny
  • popsat a vysvětlit základy vzdělávání dospělých a rozvoje lidských zdrojů
  • popsat a vysvětlit aktuální přístupy a principy k využívání ICT ve vzdělávání
  • popsat, vysvětlit a aplikovat poznatky z oblasti pedagogické komunikace
  • využívat komunikační a prezentační dovednosti
 • Uplatnění absolventa

  Uplatnění najdete jako koordinátor vzdělávacích aktivit, pracovník v oblasti vzdělávací politiky, výzkumník, asistent pedagoga i lektor. Absolventi nacházejí uplatnění na úřadech (odbory školství na městské i krajské úrovni) a v institucích všech úrovní zabývajících se výchovou a vzděláváním. Pracovat můžete také v neziskových organizacích nebo v institucích zaměřených na formální i neformální vzdělávání. Široce uplatnitelné dovednosti práce s odborným textem a rozvinuté komunikační kompetence využijete v celé řadě zaměstnání i v celoživotním učení.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Máme partnery pro praktické části výuky mezi tradičními i alternativními školami (a jejich asociacemi). Dlouhodobě například rozvíjíme spolupráci se základní školou s prvky daltonské výuky, která je členkou světové asociace daltonských škol.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Doporučený rozsah bakalářské diplomové práce je 70 000 znaků. Maximální rozsah 120 000 znaků.

  Je možné si vybírat ze dvou základních typů práce: teoreticko-empirická práce obsahující výzkumnou sondu (výzkumná sonda je typem drobnějšího empirického šetření, přičemž může mít kvantitativní či kvalitativní charakter, případně charakter historické výzkumné sondy);

  teoreticko-aplikační práce (obsahuje modelový projekt směřující k využití v pedagogické praxi).

  Text se drží jednoho hlavního tématu vyjádřeného názvem. Prezentuje aktuální stav poznání tématu. Zdrojová literatura je aktuální a reprezentativní. Hlavní argumenty jsou průkazné. Text je terminologicky jednotný a terminologie přiměřená. Práce má jasné závěry.

  Zkoumaný vzorek a použitá metoda jsou dostatečně popsány. Kvantitativní či kvalitativní metoda je vhodně vybrána. Prezentace výsledků je srozumitelná. Interpretace a diskuse výsledků jsou přiměřené a korektní. Tabulky jsou dobře zpracovány a jsou přehledné a srozumitelné.

  Nedílnou součástí diplomové práce je ukázka sesbíraného datového materiálu (v příloze práce). V případě kvalitativního výzkumu se jedná o vložení tří až pěti stran přepisu rozhovoru či terénních poznámek, v případě kvantitativního výzkumu se jedná o vložení tří až pěti oskenovaných vyplněných dotazníků. Data musí být anonymizována, tzn., pravá jména musí být nahrazena pseudonymy. V případě použití jiných výzkumných postupů a metod je nutné konzultovat ukázku sesbíraného datového materiálu s vedoucím diplomové práce.

  Teoretická část: prokazuje schopnost samostatně pracovat s reprezentativním vzorkem české a cizojazyčné literatury, vyjadřuje vlastní postoj k tématu podložený argumenty.

  Empirická část: prokazuje schopnost porozumět realizovaným výzkumům, metodologické uvažování a schopnost srozumitelně, smysluplně a přehledně prezentovat výsledky výzkumů.

  Aplikační část: prokazuje porozumění existujícímu modelovému projektu nebo vytváří modelový projekt realizovatelný v praxi.

  Práce musí obsahovat úvodní strany a prohlášení autora o původnosti práce.

 • Návaznost na další studijní programy

  Jako absolvent bakalářského studijního programu Pedagogika můžete pokračovat  v dalším studiu, a to v kterémkoliv ze čtyř magisterských studijních programů – Pedagogika, Andragogika, Sociální pedagogika a poradenství nebo Učitelství pedagogiky pro střední školy.

Základní údaje

Zkratka
B-PG_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

120
počet aktivních studentů
79
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje