Představení studijního programu

Chcete umět pomáhat nebo být připraveni pro další studium v pedagogických vědách? Studijní program Sociální pedagogika a poradenství je jedinečný jednak pestrostí témat, ale také velkým důrazem kladeným na vlastní rozvoj a sebepoznání, které jsou pro výkon profese klíčové. Studijní program vás připraví k práci s lidmi a pro lidi. V průběhu studia budete rozvíjet své interpersonální dovednosti a získáte zkušenosti s procesem poznávání sebe sama i druhých prostřednictvím rozmanitých psychologických a terapeutických technik.

Svůj studijní plán si do jisté míry vytvoříte sami sobě na míru. Kromě základních předmětů, jejichž splnění je povinné, si každý může vybrat z široké nabídky povinně volitelných předmětů, čímž postupně pracujete na svém profesním zaměření a utváříte si odbornou profilaci. V ní můžete inklinovat buď spíše k poradenství, k sociální pedagogice či k sociální práci. Chcete pokračovat v navazujícím magisterském studiu? V tom případě se vám bude hodit metodologická příprava, jejímž hlavním cílem je kultivovat vaše analytické a kritické myšlení.

V rámci studia budete mít možnost vyjet za studiem na naše partnerské univerzity v zahraničí nebo spolupracovat na výzkumných i rozvojových projektech členů Ústavu pedagogických věd.

Jako absolventi budete umět využívat principy poradenské práce v přímé pedagogické nebo sociální práci. Budete schopni spolupracovat s dalšími profesionály působícími v neziskovém sektoru i ve veřejné správě.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studijního programu Sociální pedagogika a poradenství je připravit absolventy k přímé sociálně-pedagogické, poradenské a sociální práci s klienty. Absolvent dokáže využívat pedagogické a poradenské postupy při práci s dětmi, dospívajícími, dospělými a seniory s různými sociálně-pedagogickými potřebami (např. klienti hendikepovaní, sociálně znevýhodnění, sociálně vyloučení, závislí, zanedbávaní svými blízkými, nezvládající péči o svého blízkého aj.).

  Dosažení uvedeného cíle je podpořeno strukturou studijních plánů. V průběhu studia studenti získávají široký teoretický základ, tj. osvojují si vědomosti z oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie, sociální politiky i sociální práce. Nedílnou součástí studia v jednooborovém a hlavním studijním plánu a částečně i ve vedlejším studijním plánu je metodologická příprava, jejímž cílem je seznámit studenty se základními metodologickými přístupy ke zkoumání sociální reality, jednotlivými procedurami a technikami výzkumu, kultivovat jejich analytické a kritické myšlení, naučit je prezentovat a využívat získané poznatky z vlastní výzkumné práce či z jiných výzkumných šetření. Soubor vědomostí a dovedností, který studenti získávají v rámci povinných předmětů, si mohou prohloubit nebo rozšířit výběrem z nabídky povinně volitelných předmětů. Široká nabídka povinně volitelných předmětů a dalších mechanismy (např. individuální plány praxe, volba tématu ročníkové a bakalářské diplomové práce podle preferencí studenta, možnost dílčí participace na projektech Ústavu pedagogických věd) vytváří podmínky pro postupnou odbornou profilaci dle individuálních preferencí studenta. Snahou je fungující propojení zkušenosti - teorie - výzkumu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • popsat základní stav poznání v pedagogických vědách a příbuzných vědách;
  • interpretovat vybrané teorie sociální pedagogiky, sociální práce a poradenské práce;
  • podílet se na vedení výchovných, vzdělávacích a preventivních aktivit v různých typech institucí/sociálních prostředích a postupovat při tom v souladu s platnou legislativou;
  • podílet se na socializačních a resocializačních aktivitách v různých typech institucí/sociálních prostředích a postupovat při tom v souladu s platnou legislativou;
  • v přímé pedagogické i sociální práci respektovat věkové, individuální i jiné zvláštnosti klientů;
  • v přímé pedagogické i sociální práci integrovat základní principy poradenské práce a reflektovat principy/zásady profesní etiky;
  • organizovat aktivity i programy ve volném čase a vytvářet projekty individuálního rozvoje pro různé cílové skupiny;
  • reflektovat svůj profesní rozvoj a limity své profesionality;
  • navrhnout projekt výzkumu a argumentovat volbu metodologického postupu;
  • zrealizovat navržené empirické šetření, zpracovat a analyzovat data;
  • interpretovat získané poznatky a na jejich základě navrhnout doporučení pro  praxi, sepsat, prezentovat a obhájit odborný text.
 • Uplatnění absolventa

  Kde můžete jako absolventi hledat zaměstnání?

  Uplatnění můžete najít ve státní správě a samosprávě, na úřadech i v organizacích. Své znalosti můžete zúročit také v určitých oblastech na ministerstvech – na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvu práce a sociálních věcí, případně na ministerstvu vnitra nebo ministerstvu spravedlnosti.

  Pracovat můžete i v neziskovém sektoru. Konkrétně v organizacích, které v rámci nabídky sociálních služeb spojují pedagogickou, sociální i poradenskou práci podle potřeb cílových skupin klientů.

  Jako úspěšní absolventi budete schopni se podílet na vedení výchovných, vzdělávacích, preventivních, socializačních a resocializačních aktivit v různých typech institucí. Dokážete pracovat v rozličných sociálních prostředích a s různě diverzifikovanou skupinou klientů. Uplatnění najdete v přímé pedagogické i sociální práci, budete schopni integrovat základní principy poradenské práce a reflektovat principy a zásady profesní etiky. Dále dokážete navrhnout a realizovat nebo organizovat malý výzkum – empirickou sondu či vytvářet a realizovat programy a projekty individuálního i skupinového rozvoje.

  Naši absolventi například pracují jako vychovatelé ve školních družinách a ve výchovných ústavech, jako metodici prevence, sociální poradci v neziskových organizacích a občanských poradnách, sociální pracovníci ve veřejné správě, sociální pedagogové v nízkoprahových centrech, v nápravných zařízeních apod.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Nedílnou součástí studia jsou různé typy praxí. V průběhu studia absolvujete dvě praxe (Odborná praxe a supervize I. a II.). Navíc bude vaše praxe reflektována v supervizní skupině.

  V každém zařízení, které si vyberete, strávíte 100 hodin. Seznámíte se zde s možnostmi praktického využití teoretických poznatků i s možnostmi svého dalšího profesního uplatnění.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské diplomové práce je 70 000 až 120 000 znaků (včetně mezer). Bakalářská diplomová práce může mít charakter teoreticko-empirický (výzkumná sonda představující empirické šetření, které může mít kvantitativní či kvalitativní charakter, případně charakter historické výzkumné sondy), nebo teoreticko-aplikační (modelový projekt směřující k využití v pedagogické, sociální nebo poradenské praxi). Téma práce si student vybírá z nabídky témat vypsaných v IS, nebo navrhuje téma vlastní, které musí mít prokazatelný vztah ke studovanému oboru a akceptuje jej vedoucí práce. Pokyny k zadávání témat bakalářských diplomových prací, podrobnější požadavky na jednotlivé typy prací i kritéria hodnocení jsou uvedeny ve Standardu pro písemné práce k bakalářské státní zkoušce na Ústavu pedagogických věd FF MU viz http://pedagogika.phil.muni.cz/studium/bakalarska-prace.

  Zpracováním bakalářské diplomové práce studenti prokazují, že umí k vybranému tématu vyhledat a citovat aktuální a relevantní tuzemské i zahraniční odborné zdroje, dokáží analyticko-kriticky pracovat s odbornou literaturou a konzistentně užívat odbornou terminologii. Dále studenti prokazují, že umí navrhnout projekt vlastního empirického šetření s využitím vhodné vědecké metodologie, realizovat a vyhodnotit výzkumnou sondu, interpretovat poznatky, formulovat závěry své práce a přitom dodržovat základní etická pravidla vědecké práce.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program pokračuje i v navazujícím magisterském studiu. Další možností je zvolit si některý z programů navazujícího magisterského studia na Ústavu pedagogických věd, konkrétně program Andragogika, Pedagogika, Učitelství pedagogiky, nebo příbuzné obory na Masarykově univerzitě i mimo ni.

Základní údaje

Zkratka
B-SOPP_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

104
počet aktivních studentů
68
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje