Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce.

Cíle studijního programu

Cílem studia je připravit učitele pedagogiky schopné vyučovat pedagogiku na středních školách v České republice. K tomu je absolvent vybaven uvedenými kompetencemi, které nabývá studiem teoreticko-oborových, pedagogicko-psychologických a oborově-didaktických disciplín, v nichž je na jedné straně zdůrazněn širší teoreticko-pedagogický, pedagogicko-psychologický, diagnostický a speciálně pedagogický základ, na straně druhé aspekt aplikační (oborově-didaktický).

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je připravit učitele pedagogiky schopné vyučovat pedagogiku na středních školách v České republice. K tomu je absolvent vybaven uvedenými kompetencemi, které nabývá studiem teoreticko-oborových, pedagogicko-psychologických a oborově-didaktických disciplín, v nichž je na jedné straně zdůrazněn širší teoreticko-pedagogický, pedagogicko-psychologický, diagnostický a speciálně pedagogický základ, na straně druhé aspekt aplikační (oborově-didaktický).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět odborné terminologii pedagogických a psychologických disciplín, aby je byl schopen interpretovat a diskutovat jejich význam v rámci profesní komunity.
  • orientovat se v současných trendech pedagogických a psychologických disciplín a také samostatně získávat a kriticky zpracovávat a využívat poznatky pedagogického a psychologického výzkumu.
  • reflektovat zkušenosti z realizovaného mikrovyučování a následně je aplikovat ve své učitelské praxi. Dále student cíleně využívá reflexi a sebereflexi jako nástroj vlastního profesního rozvoje.
  • porozumět principům inkluzivního vzdělávání, které dovede aplikovat do své učitelské praxe. Dále je absolvent schopen využívat základní diagnostické nástroje.
  • při přípravě a realizaci výuky zohlednit individuální potřeby žáka v souvislosti s jeho učebním stylem, zralostí, osobností, schopnostmi, dovednostmi, vlohami, a dalšími kategoriemi souvisejícími s psychologickým profilem žáka.
  • efektivně zpracovávat teoretické poznatky získané studiem pedagogiky, filosofie výchovy a zejména pak didaktiky pedagogiky a po kritickém zhodnocení je aplikovat do své učitelské praxe.
  • orientovat se v české i zahraniční vzdělávací politice. Absolvent je dále schopen uplatnit v praxi základy řízení vzdělávacích institucí a pedagogické evaluace.
  • plánovat, realizovat, evaluovat a reflektovat vlastní výuku pedagogiky na odpovídající úrovni kvality a také autonomně vykonávat všechny další činnosti nezbytné pro výkon učitelské profese.
  • aktivně a efektivně pracovat na svém profesním rozvoji za použití celé řady nástrojů profesního rozvoje a osobnostně sociální výchovy.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi nacházejí uplatnění na středních školách v ČR, kde je vyučován předmět pedagogika.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel střední školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe je povinnou a nedílnou součástí studia a představuje završení studia. Studenti musí během praxe absolvovat nejen vlastní výuku, ale jejich povinností je seznámit se, případně se podílet na rozličných aktivitách školy (např. podílet se za dohledu vedoucího učitele na chodu školní knihovny, pomáhat při organizaci praxí nebo různých kroužků, v případě možnosti se zúčastnit porad učitelského sboru apod.). Během praxí tak studenti uplatňují veškeré znalosti i dovednosti (kompetence) nabyté v průběhu studia. Součástí praxí je zpětná vazba od vedoucího učitele, což lze vnímat jako jednu z klíčových částí praxí a vrchol studia. Praxe je navíc posílená o náslechové hodiny, které jsou včleněny do oborových didaktik.

  Rozsah praxe: 4 týdny (souvislá praxe).

 • Cíle kvalifikačních prací

  Doporučený rozsah magisterské diplomové práce je 120 000 znaků. Maximální rozsah 200 000 znaků.

  Je možné si vybírat ze dvou základních typů práce: 1) Teoreticko-empirická práce obsahující výzkumný projekt, 2) Teoreticko-aplikační práce týkající se výuky pedagogiky na střední škole. Témata se však obecně mohou vázat i na širší spektrum témat souvisejících s pedagogickou teorií a praxí výuky pedagogiky na střední škole. Obecným cílem práce by mělo být provázání oborových a pedagogických znalostí, jejich teoretická reflexe a případná aplikace do praxe.

  Text se drží jednoho hlavního tématu vyjádřeného názvem. Prezentuje aktuální stav poznání tématu. Zdrojová literatura je aktuální a reprezentativní. Hlavní argumenty jsou průkazné. Text je terminologicky jednotný a terminologie přiměřená. Práce má jasné závěry.

  Zkoumaný vzorek a použitá metoda jsou dostatečně popsány. Kvantitativní či kvalitativní metoda je vhodně vybrána. Prezentace výsledků je srozumitelná. Interpretace a diskuse výsledků jsou přiměřené a korektní. Tabulky jsou dobře zpracovány a jsou přehledné a srozumitelné.

  Nedílnou součástí diplomové práce je ukázka sesbíraného datového materiálu (v příloze práce). V případě kvalitativního výzkumu se jedná o vložení tří až pěti stran přepisu rozhovoru či terénních poznámek, v případě kvantitativního výzkumu se jedná o vložení tří až pěti oskenovaných vyplněných dotazníků. Data musí být anonymizována, tzn., pravá jména musí být nahrazena pseudonymy. V případě použití jiných výzkumných postupů a metod je nutné konzultovat ukázku sesbíraného datového materiálu s vedoucím diplomové práce.

  Teoretická část: prokazuje schopnost samostatně pracovat s reprezentativním vzorkem české a cizojazyčné literatury, vyjadřuje vlastní postoj k tématu podložený argumenty.

  Empirická část: prokazuje schopnost porozumět realizovaným výzkumům, metodologické uvažování a schopnost srozumitelně, smysluplně a přehledně prezentovat výsledky výzkumů.

  Aplikační část: prokazuje porozumění existujícímu modelovému projektu (např. plán výuky pedagogiky na střední škole) nebo vytváří modelový projekt realizovatelný v praxi.

  Práce musí obsahovat úvodní strany a prohlášení autora o původnosti práce.

 • Návaznost na další studijní programy

  Na Ústavu pedagogických věd FF MU mají možnost absolventi (případně studenti) navazujícího magisterského oboru Učitelství pedagogiky pro střední školy studovat dále kvalifikační studium Výchovné poradenství nebo Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky.

  Na Ústavu pedagogických věd FF MU mají možnost absolventi magisterského studia pedagogiky a příbuzných oborů studovat (v případě splnění podmínek přijetí) v doktorském studiu, a to obory Pedagogika a Andragogika (rovněž v anglickém jazyce).

Základní údaje

Zkratka
N-PGU_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

Filozofická fakulta
Program zajišťuje