Rozumět

Představení studijního programu

Chcete porozumět textu, pochopit jeho strukturu, smysl, prostředky a cíle? Studium filozofie vás naučí racionálně přesvědčovat, rozpoznat argumenty a pojmenovat jejich slabá místa. Seznámíte se s tradičními odpověďmi na tradiční otázky o obecné povaze světa a člověka. Budete ale čelit i otázkám netradičním, které mají zdánlivě nepřijatelné, burcující odpovědi.

Studium filozofie na Masarykově univerzitě je výjimečné důrazem na metodické uvažování a rozvoj interpretačních a kritických schopností. A zároveň také systematickým výkladem tradičních problémů i hodnotových systémů a zohledňováním výsledků přírodních věd.

Díky tomu si osvojíte speciální dovednosti, které vám umožní pochopit, hodnotit a prezentovat složité sdělení a získáte široký, tematicky neomezený arzenál kritických nástrojů.

Páteř studia tvoří přednášky věnované soudobým diskusím nad obecnými filozofickými pojmy, hodnotami a pravidly, které provází praktická cvičení a četba.

Vítáme také, když se studenti zapojí do různých popularizačních aktivit, například divadelního spolku nebo studentského debatního klubu.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Dokážete zformulovat svůj názor a hájit ho? Dokážete svůj názor změnit?

 • Myslíte si, že stojí za to přemýšlet o obecných problémech, slovech a hodnotách stejně vážně a přesně jako o hmatatelnějších problémech?

 • Jste ochotni pracovat na tom, abyste dokázali lépe přesvědčovat, byli racionálnější a nepřejímali hodnoty instinktivně?

 • Jste srozuměni s tím, že studium filozofie vás vybaví obecnou, byť unikátní sadou nástrojů, postupů a návyků, ale jejich přizpůsobení dílčímu zaměstnání vyžaduje ještě další úsilí?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium filozofie nabízí vhled do obecných, avšak přesných způsobů rozpoznávání problémů, kladení otázek, precizování pojmové výbavy, vytyčování možných odpovědí a jejich posouzení. Rozvíjí analytickou i kritickou výbavu, podporuje důslednost v přemýšlení, kultivuje schopnost přesně interpretovat smysl sdělení. Základní hodnotou studia filozofie je rozumnost; studující se proto seznámí nejen s postupy racionální analýzy, ale i s jejími konkrétními podobami u tradičních otázek týkajících se existence, poznávání, jednání či rozhodování. Studium filozofie je vhodnou přípravou pro dílčí kritickou práci, vede k intelektuální samostatnosti a díky důrazu na rozvoj interpretačních i formulačních návyků jsou získané schopnosti dobře přenositelné do jiných výzkumných oblastí.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • adekvátně parafrázovat text, analyzovat jeho strukturu i dílčí složky
  • identifikovat argumenty, hodnotit jejich kvalitu
  • rozpoznat klíčové pojmy, relevanci a problémy tradičních i zcela nových témat
  • racionálně přesvědčovat
  • srozumitelně vyložit text pomocí různých interpretačních technik
  • orientovat se samostatně v různých systémech hodnot a norem
  • využít tradiční filozofické koncepce jako modelového návrhu řešení problémů
  • napsat, zhodnotit, komentovat odborný text
 • Uplatnění absolventa

  Filozofie vás lépe než kterékoli jiné studium vybaví formulačními, kritickými a obecně analytickými dovednostmi.

  Zvládnete pochopit problém, srozumitelně ho popsat, navrhnout nebo vyhledat obecné kontury možných řešení a zvážit jejich přednosti.

  Absolventi programu Filozofie se tak uplatňují zejména na komunikačních a analytických pozicích mediálních firem, v marketingových odděleních, v public relations, pracují jako editoři, působí ve vzdělávacích institucích či pracují jako konzultanti.

  Vedle toho existuje velká řada pracovních pozic, které výše popsané schopnosti vyžadují, avšak je nezbytné si ještě doplnit znalosti speciální. Absolventi programu pak působí jako mediátoři v oddělení vnitřních vztahů, pracují na manažerských pozicích či se specializují na krizové řízení a komunikaci.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V tomto bakalářském programu není praxe součástí.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 72 000 až 90 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu. Měli by předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku.

 • Návaznost na další studijní programy

  Filozofii se absolventi mohou hlouběji věnovat i v navazujícím magisterském studiu.

Základní údaje

Zkratka
B-PH_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

119
počet aktivních studentů
24
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje