Rozumět a být přesvědčivý.

Představení studijního programu

Chcete racionálně uvažovat o otázkách, na které speciální vědy nedosáhnou? Studium filozofie vás naučí soustředěně zkoumat pojmové i hodnotové předpoklady důvodů, norem a teorií. Seznámíte se nejen s novými řešeními starých obecných problémů, ale budete hledat odpovědi i na dílčí otázky pramenící z nových technologií či společenských trendů.

Tento program je výjimečný svým důrazem na metodické uvažování, rozvoj interpretačních a kritických schopností, systematickým výkladem tradičních problémů i hodnotových systémů a zohledňováním výsledků přírodních věd. Díky tomu si osvojíte speciální dovednosti, které vám umožní pochopit, hodnotit a prezentovat složité sdělení a získáte široký, tematicky neomezený arzenál kritických nástrojů. Páteř studia tvoří přednášky věnované soudobým diskusím nad obecnými filozofickými pojmy, hodnotami a pravidly, které provází praktická cvičení a četba.

Je studium programu pro vás?

 • Dokážete zformulovat svůj názor a hájit ho? Dokážete svůj názor změnit?

 • Myslíte si, že stojí za to přemýšlet o obecných problémech, slovech a hodnotách stejně vážně a přesně jako o hmatatelnějších problémech?

 • Jste ochotni pracovat na tom, abyste dokázali lépe přesvědčovat, byli racionálnější a nepřejímali hodnoty instinktivně?

 • Jste srozuměni s tím, že studium filozofie vás vybaví obecnou, byť unikátní sadou nástrojů, postupů a návyků, ale jejich přizpůsobení dílčímu zaměstnání vyžaduje ještě další úsilí?

Pokud odpovídáte kladně, neváhejte a přihlaste se.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je prohloubit znalosti studentů a rozvíjet jejich schopnosti získané v předchozím bakalářském studiu. Studium přináší poznání myšlenkových souvislostí společenského a kulturního vývoje, rozvíjí kritické myšlení a argumentační schopnosti. Obsahem studia je současná angloamerická, německá a francouzská filozofie, ontologie, epistemologie, srovnávací etika a metodologie vědy. Pozornost je věnována současným problémům systematické filozofie, etiky, teorie a metodologie vědy.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • představit soudobé dějiny filozofie v jejích hlavních jazykových (národních) oblastech;
  • vysvětlit současné problémy systematické filozofie (ontologie, epistemologie, etiky);
  • analyzovat a interpretovat různé myšlenkové koncepty a teorie;
  • připravit souvislý odborný filozofický text na zadané téma;
  • reflektovat filozofické pozadí a implikace témat současné vědy.
 • Uplatnění absolventa

  Filozofie vás lépe než kterékoli jiné studium vybaví formulačními, kritickými a obecně analytickými dovednostmi. Zvládnete pochopit problém, srozumitelně ho popsat, navrhnout nebo vyhledat obecné kontury možných řešení a zvážit jejich přednosti.

  Naši absolventi se uplatňují zejména na komunikačních a analytických pozicích mediálních firem, v marketingových odděleních nebo v public relations. Pracují také jako editoři, působí ve vzdělávacích institucích či jako konzultanti. Vedle toho existuje velká řada pracovních pozic, které výše popsané schopnosti vyžadují, avšak je nezbytné si ještě doplnit speciální znalosti. Absolventi programu pak působí jako mediátoři v oddělení vnitřních vztahů, pracují na manažerských pozicích nebo se specializují na krizové řízení a komunikaci.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe není součástí tohoto programu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah magisterské práce je 140 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu. Měli by předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku.

 • Návaznost na další studijní programy

  Ve studiu filozofie lze pokračovat ve stejnojmenném doktorském studijním programu.

Základní údaje

Zkratka
N-PH_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

12
počet aktivních studentů
7
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje