Řeč je sama duše a kultura národa. (K. Čapek)

Představení studijního programu

Tento program je určen studentům, kteří absolvovali bakalářské studium českého jazyka a literatury a kteří usilují o získání učitelské kvalifikace.

Cílem programu je všestranně připravit budoucí středoškolské učitele k výkonu povolání. Studijní program se skládá ze dvou neoddělitelných složek. První je složka oborová, která upevní a rozvine vaše znalosti a dovednosti v oblasti jazykovědné a literárněvědné bohemistiky. Druhá je složka pedagogicko-psychologická a oborově didaktická, která vám předá nezbytné teoretické základy a rozvine vaše pedagogické a didaktické dovednosti

Studium vám zajistí odpovídající kvalifikační připravenost a potřebnou míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe. Budete schopni vykonávat učitelská povolání, v nichž se uplatní nejen vaše odborná znalost českého jazyka a literatury, ale i schopnost vyučovat mateřský jazyk tvůrčím způsobem. Připravíme vás i na případné doktorské studium českého jazyka nebo české literatury. 

Vedlejší studijní plán a hlavní studijní plán mají menší podíl odborných nedidaktických předmětů, oborově didaktických předmětů a praxe. V jednooborovém studijním plánu je naopak podíl odborných nedidaktických předmětů mírně navýšený a podstatně vyšší je i podíl oborově didaktických předmětů a praxe. Ve všech třech plánech je však zachována rovnováha mezi předměty společného pedagogicko-psychologického základu, oborově didaktickými a odbornými předměty. Budete se tedy moci profilovat nejen didakticky, ale také filologicky, nebo pokračovat v doktorském studiu.

Je studium programu pro vás?

 • Rádi byste prohloubili své bohemistické jazykovědné i literárněvědné vzdělání?

 • Směřují vaše preference a motivace k učitelskému studiu?

 • Chcete v budoucnu učit na střední, vyšší odborné škole nebo zprostředkovávat cizincům češtinu?

 • Máte vztah k učitelskému povolání a ke studentům?

 • Vnímáte své budoucí studenty jako partnery, které můžete obohatit a kteří obohatí vás?

 • Jste ochotni celoživotně pracovat na svém nejen odborném, ale i didaktickém a charakterovém růstu?

Pokud jste na tyto otázky odpověděli kladně, pak je studium programu Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy určeno právě vám.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Program Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy je určen absolventům bakalářského studia českého jazyka a literatury a jeho cílem je připravit všestranně budoucí středoškolské učitele k výkonu jejich povolání. Studijní program se skládá ze dvou neoddělitelných složek: jednak ze složky oborové, která u posluchačů upevňuje a rozvíjí znalosti a dovednosti v oblasti jazykovědné a literárněvědné bohemistiky, jednak ze složky pedagogicko-psychologické a oborově didaktické, která studentům předává nezbytné teoretické základy a rozvíjí jejich pedagogické a didaktické dovednosti, jež jim umožňují efektivní působení v praxi středoškolského učitele. V rámci studijního programu se nabízejí tři studijní plány: jednooborový, hlavní a vedlejší.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • působit jako učitel českého jazyka a literatury na středních školách, případně v dalších vzdělávacích zařízeních;
  • orientovat se v základních tématech i současných trendech pedagogických a psychologických disciplín a kriticky zpracovávat poznatky pedagogického a psychologického základu;
  • efektivně plánovat, realizovat a evaluovat vlastní výuku na standardní úrovni, kterou stanovují současné kurikulární dokumenty;
  • při přípravě a realizaci výuky zohlednit individuální potřeby žáka v souvislosti s jeho učebním stylem, zralostí, osobností, schopnostmi, dovednostmi a vlohami (včetně porozumění principům inkluzivního vzdělávání);
  • orientovat se v základech e-learningu a moderních technologií výuky a využít je v učitelské praxi;
  • kriticky pracovat s učebnicovými texty;
  • aplikovat základní principy didaktiky českého jazyka a literatury ve středoškolské praxi;
  • rozumět jazykovědným a literárněvědným teoriím, konceptům a metodologiím práce s texty, které jsou relevantní pro praxi středoškolského učitele;
  • ovládat kodifikaci spisovné češtiny;
  • ovládat zásady tvorby a interpretace textu;
  • znát proměny českého jazyka a literatury v historických, kulturních a nadnárodních souvislostech;
  • rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků.
 • Uplatnění absolventa

  Posláním tohoto programu je udělat z vás vysokoškolsky kvalifikované odborníky, kteří budou schopni srozumitelně a přesvědčivě vyučovat český jazyk a literaturu na různých typech středních a vyšších odborných škol i v dalších vzdělávacích zařízeních. Zvládnete učit jak rodilé mluvčí, tak cizince. Kromě toho můžete vykonávat řadu povolání, v nichž je požadována schopnost tvůrčí práce s textem a kultivovaný jazykový projev, např. televizního a rozhlasového moderátora, nakladatelského redaktora a korektora, popř. žurnalisty.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel střední školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Program se zaměřuje na vaši praktickou průpravu pro budoucí uplatnění. Proto v průběhu dvou let budete absolvovat praxi v nejrůznějších formách – od přímé výuky přes doučování, tandemovou výuku až k nepřímé pedagogické činnosti. Obě bohemistická pracoviště disponují četnými kontakty na střední školy v Brně i blízkém okolí, podpoříme také absolvování praxe v místě vašeho bydliště.

  Na kontakt s pedagogickou realitou navazují i nejrůznější workshopy, pořádané na fakultě a reagující na vaše aktuální potřeby jako budoucích učitelů. Budete si moci vybírat z témat jako například moderní technika ve výuce, prezentační a rétorické dovednosti, tvůrčí psaní, učební texty na českém trhu nebo nová podoba maturitní zkoušky a její vliv na vyučování.

  Díky kvalitní praktické přípravě budete jako budoucí pedagogové vybaveni nejen potřebnými znalostmi a dovednostmi, ale rovněž přiměřeným učitelským sebevědomím.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Požadavky na formální úpravu diplomových prací, jejich minimální rozsah a způsob odevzdání se řídí platnými směrnicemi FF MU. Diplomová práce je věnována dílčímu jazykovědnému nebo literárněvědnému problému nahlíženému z perspektivy učitelské praxe. Je založena na empirickém výzkumu, který vychází z inovativního přístupu studenta ke zpracovávanému tématu. V první části práce se předpokládá zaměření na teoretické profilování tématu, ve druhé části práce jeho aplikování na vyučovací praxi. Při zpracování práce studenti zúročí své vědomosti z teoreticky a prakticky zaměřených předmětů studijního programu učitelství a využijí poznatky z absolvovaných praxí.

 • Návaznost na další studijní programy

  Můžete pokračovat ve studiu doktorského programu filologického zaměření. Nejčastěji si studenti volí programy Český jazyk nebo Česká literatura.

Základní údaje

Zkratka
N-CJU_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

39
počet aktivních studentů
53
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje