EN

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

„Řeč je sama duše a kultura národa. (K. Čapek)“

Program Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy je určen absolventům bakalářského studia českého jazyka a literatury a jeho cílem je připravit všestranně budoucí středoškolské učitele k výkonu jejich povolání. Studijní program se skládá ze dvou neoddělitelných složek: jednak ze složky oborové, která u posluchačů upevňuje a rozvíjí znalosti a dovednosti v oblasti jazykovědné a literárněvědné bohemistiky, jednak ze složky pedagogicko-psychologické a oborově didaktické, která studentům předává nezbytné teoretické základy a rozvíjí jejich pedagogické a didaktické dovednosti, jež jim umožňují efektivní působení v praxi středoškolského učitele. V rámci studijního programu se nabízejí tři studijní plány: jednooborový, hlavní a vedlejší.

Studijní plány


Studium

 • Cíle

  Program Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy je určen absolventům bakalářského studia českého jazyka a literatury a jeho cílem je připravit všestranně budoucí středoškolské učitele k výkonu jejich povolání. Studijní program se skládá ze dvou neoddělitelných složek: jednak ze složky oborové, která u posluchačů upevňuje a rozvíjí znalosti a dovednosti v oblasti jazykovědné a literárněvědné bohemistiky, jednak ze složky pedagogicko-psychologické a oborově didaktické, která studentům předává nezbytné teoretické základy a rozvíjí jejich pedagogické a didaktické dovednosti, jež jim umožňují efektivní působení v praxi středoškolského učitele. V rámci studijního programu se nabízejí tři studijní plány: jednooborový, hlavní a vedlejší.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • působit jako učitel českého jazyka a literatury na středních školách, případně v dalších vzdělávacích zařízeních;
  • orientovat se v základních tématech i současných trendech pedagogických a psychologických disciplín a kriticky zpracovávat poznatky pedagogického a psychologického základu;
  • efektivně plánovat, realizovat a evaluovat vlastní výuku na standardní úrovni, kterou stanovují současné kurikulární dokumenty;
  • při přípravě a realizaci výuky zohlednit individuální potřeby žáka v souvislosti s jeho učebním stylem, zralostí, osobností, schopnostmi, dovednostmi a vlohami (včetně porozumění principům inkluzivního vzdělávání);
  • orientovat se v základech e-learningu a moderních technologií výuky a využít je v učitelské praxi;
  • kriticky pracovat s učebnicovými texty;
  • aplikovat základní principy didaktiky českého jazyka a literatury ve středoškolské praxi;
  • rozumět jazykovědným a literárněvědným teoriím, konceptům a metodologiím práce s texty, které jsou relevantní pro praxi středoškolského učitele;
  • ovládat kodifikaci spisovné češtiny;
  • ovládat zásady tvorby a interpretace textu;
  • znát proměny českého jazyka a literatury v historických, kulturních a nadnárodních souvislostech;
  • rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi oboru nacházejí uplatnění na středních školách a vyšších odborných školách různého typu a zaměření. Jsou také připraveni vyučovat češtinu rodilé mluvčí i cizince v dalších vzdělávacích zařízeních. Kromě toho mohou vykonávat řadu povolání, v nichž se požaduje schopnost tvůrčí práce s textem a kultivovaný jazykový projev.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel střední školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Cílem praxe je získat a rozvinout pedagogické a didaktické kompetence potřebné pro povolání středoškolského učitele. Praxe je koncipována ve dvou na sebe navazujících jednosemestrálních kurzech. Kreditová dotace se liší ve sdružených plánech a v plánu jednooborovém, a to v závislosti na počtu hodin (pro sdružené studijní plány je stanoveno celkem 12 kreditů, pro jednooborový studijní plán 24 kreditů). Praxe se primárně uskutečňuje na půdě vybrané střední školy. Dílčí složky přípravné a evaluační fáze probíhají na půdě fakulty, kde jsou organizovány formou blokových seminářů a workshopů.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Požadavky na formální úpravu diplomových prací, jejich minimální rozsah a způsob odevzdání se řídí platnými směrnicemi FF MU. Diplomová práce je věnována dílčímu jazykovědnému nebo literárněvědnému problému nahlíženému z perspektivy učitelské praxe. Je založena na empirickém výzkumu, který vychází z inovativního přístupu studenta ke zpracovávanému tématu. V první části práce se předpokládá zaměření na teoretické profilování tématu, ve druhé části práce jeho aplikování na vyučovací praxi. Při zpracování práce studenti zúročí své vědomosti z teoreticky a prakticky zaměřených předmětů studijního programu učitelství a využijí poznatky z absolvovaných praxí.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent studijního programu může pokračovat v doktorském programu filologického zaměření.

Základní údaje

Název
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Zkratka
N-CJU_
Kód
N0114A300040
Typ
magisterský navazující
Forma
prezenční
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Akreditace do
10. 12. 2028

Filozofická fakulta
Program zajišťuje