Řeč je sama duše a kultura národa. (K. Čapek)

Představení studijního programu

Tento program je určen studentům, kteří absolvovali bakalářské studium českého jazyka a literatury a kteří usilují o získání učitelské kvalifikace.

Cílem programu je všestranně připravit budoucí středoškolské učitele k výkonu povolání. Studijní program se skládá ze dvou neoddělitelných složek. První je složka oborová, která upevní a rozvine vaše znalosti a dovednosti v oblasti jazykovědné a literárněvědné bohemistiky. Druhá je složka pedagogicko-psychologická a oborově didaktická, která vám předá nezbytné teoretické základy a rozvine vaše pedagogické a didaktické dovednosti

Studium vám zajistí odpovídající kvalifikační připravenost a potřebnou míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe. Budete schopni vykonávat učitelská povolání, v nichž se uplatní nejen vaše odborná znalost českého jazyka a literatury, ale i schopnost vyučovat mateřský jazyk tvůrčím způsobem. Připravíme vás i na případné doktorské studium českého jazyka nebo české literatury. 

Vedlejší studijní plán a hlavní studijní plán mají menší podíl odborných nedidaktických předmětů, oborově didaktických předmětů a praxe. V jednooborovém studijním plánu je naopak podíl odborných nedidaktických předmětů mírně navýšený a podstatně vyšší je i podíl oborově didaktických předmětů a praxe. Ve všech třech plánech je však zachována rovnováha mezi předměty společného pedagogicko-psychologického základu, oborově didaktickými a odbornými předměty. Budete se tedy moci profilovat nejen didakticky, ale také filologicky, nebo pokračovat v doktorském studiu.

Je studium programu pro vás?

 • Rádi byste prohloubili své bohemistické jazykovědné i literárněvědné vzdělání?

 • Směřují vaše preference a motivace k učitelskému studiu?

 • Chcete v budoucnu učit na střední, vyšší odborné škole nebo zprostředkovávat cizincům češtinu?

 • Máte vztah k učitelskému povolání a ke studentům?

 • Vnímáte své budoucí studenty jako partnery, které můžete obohatit a kteří obohatí vás?

 • Jste ochotni celoživotně pracovat na svém nejen odborném, ale i didaktickém a charakterovém růstu?

Pokud jste na tyto otázky odpověděli kladně, pak je studium programu Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy určeno právě vám.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

  Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia stejného programu, jehož náplň je velmi blízká oboru / programu Český jazyk a literatura na FF MU (příbuznost oboru bude posouzena na základě přihlášky ke studiu). U studentů, jejichž mateřským jazykem není čeština, se předpokládá znalost českého jazyka na úrovni C1 společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

  Předmět oborové přijímací zkoušky: Přijímací zkouška má pouze písemnou formu. Vyžadují se znalosti v rozsahu tematických okruhů k bakalářské zkoušce oboru / programu Český jazyk a literatura (viz webové stránky ÚČJ a ÚČLK FF MU). Délka písemné zkoušky je 60 min.

  Doporučujeme zájemcům o magisterské studium, aby si osvojili znalosti v rozsahu požadavků k státní bakalářské zkoušce z českého jazyka a literatury na FF MU, neboť magisterské studium na ně navazuje. Případné rozdíly mezi bakalářským studijním programem Český jazyk a literatura na FF MU a podobnými studijními programy na jiných vysokých školách si posluchači sami doplní během magisterského studia (zájemcům bude umožněna účast ve výuce příslušných předmětů bakalářského studia včetně konzultací s vyučujícími).

  Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru/programu Český jazyk a literatura na FF MU (absolventům vedlejšího plánu bude uznána státní závěrečná zkouška z českého jazyka a literatury v tomtéž intervalu A-C). Od ukončení bakalářského studia nesmí uplynout víc než rok (dva semestry).

  O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

  Web Ústavu českého jazyka.

  Web Ústavu české literatury a knihovnictví.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Hranice úspěšnosti odborné přijímací zkoušky: 45 bodů (maximální počet bodů 100).

Studium

 • Cíle

  Program Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy je určen absolventům bakalářského studia českého jazyka a literatury a jeho cílem je připravit všestranně budoucí středoškolské učitele k výkonu jejich povolání. Studijní program se skládá ze dvou neoddělitelných složek: jednak ze složky oborové, která u posluchačů upevňuje a rozvíjí znalosti a dovednosti v oblasti jazykovědné a literárněvědné bohemistiky, jednak ze složky pedagogicko-psychologické a oborově didaktické, která studentům předává nezbytné teoretické základy a rozvíjí jejich pedagogické a didaktické dovednosti, jež jim umožňují efektivní působení v praxi středoškolského učitele. V rámci studijního programu se nabízejí tři studijní plány: jednooborový, hlavní a vedlejší.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • působit jako učitel českého jazyka a literatury na středních školách, případně v dalších vzdělávacích zařízeních;
  • orientovat se v základních tématech i současných trendech pedagogických a psychologických disciplín a kriticky zpracovávat poznatky pedagogického a psychologického základu;
  • efektivně plánovat, realizovat a evaluovat vlastní výuku na standardní úrovni, kterou stanovují současné kurikulární dokumenty;
  • při přípravě a realizaci výuky zohlednit individuální potřeby žáka v souvislosti s jeho učebním stylem, zralostí, osobností, schopnostmi, dovednostmi a vlohami (včetně porozumění principům inkluzivního vzdělávání);
  • orientovat se v základech e-learningu a moderních technologií výuky a využít je v učitelské praxi;
  • kriticky pracovat s učebnicovými texty;
  • aplikovat základní principy didaktiky českého jazyka a literatury ve středoškolské praxi;
  • rozumět jazykovědným a literárněvědným teoriím, konceptům a metodologiím práce s texty, které jsou relevantní pro praxi středoškolského učitele;
  • ovládat kodifikaci spisovné češtiny;
  • ovládat zásady tvorby a interpretace textu;
  • znát proměny českého jazyka a literatury v historických, kulturních a nadnárodních souvislostech;
  • rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků.
 • Uplatnění absolventa

  Posláním tohoto programu je udělat z vás vysokoškolsky kvalifikované odborníky, kteří budou schopni srozumitelně a přesvědčivě vyučovat český jazyk a literaturu na různých typech středních a vyšších odborných škol i v dalších vzdělávacích zařízeních. Zvládnete učit jak rodilé mluvčí, tak cizince. Kromě toho můžete vykonávat řadu povolání, v nichž je požadována schopnost tvůrčí práce s textem a kultivovaný jazykový projev, např. televizního a rozhlasového moderátora, nakladatelského redaktora a korektora, popř. žurnalisty.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel střední školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Program se zaměřuje na vaši praktickou průpravu pro budoucí uplatnění. Proto v průběhu dvou let budete absolvovat praxi v nejrůznějších formách – od přímé výuky přes doučování, tandemovou výuku až k nepřímé pedagogické činnosti. Obě bohemistická pracoviště disponují četnými kontakty na střední školy v Brně i blízkém okolí, podpoříme také absolvování praxe v místě vašeho bydliště.

  Na kontakt s pedagogickou realitou navazují i nejrůznější workshopy, pořádané na fakultě a reagující na vaše aktuální potřeby jako budoucích učitelů. Budete si moci vybírat z témat jako například moderní technika ve výuce, prezentační a rétorické dovednosti, tvůrčí psaní, učební texty na českém trhu nebo nová podoba maturitní zkoušky a její vliv na vyučování.

  Díky kvalitní praktické přípravě budete jako budoucí pedagogové vybaveni nejen potřebnými znalostmi a dovednostmi, ale rovněž přiměřeným učitelským sebevědomím.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Požadavky na formální úpravu diplomových prací, jejich minimální rozsah a způsob odevzdání se řídí platnými směrnicemi FF MU. Diplomová práce je věnována dílčímu jazykovědnému nebo literárněvědnému problému nahlíženému z perspektivy učitelské praxe. Je založena na empirickém výzkumu, který vychází z inovativního přístupu studenta ke zpracovávanému tématu. V první části práce se předpokládá zaměření na teoretické profilování tématu, ve druhé části práce jeho aplikování na vyučovací praxi. Při zpracování práce studenti zúročí své vědomosti z teoreticky a prakticky zaměřených předmětů studijního programu učitelství a využijí poznatky z absolvovaných praxí.

 • Návaznost na další studijní programy

  Můžete pokračovat ve studiu doktorského programu filologického zaměření. Nejčastěji si studenti volí programy Český jazyk nebo Česká literatura.

Základní údaje

Zkratka
N-CJU_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

25
odhadovaný počet přijatých
51
počet aktivních studentů
44
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje