Rozumět hudbě.

Cíle studijního programu

Cílem čtyřletého doktorského studia je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků. Studium nabízí vysoce specializovaný a individualizovaný program zacílený na vědeckou práci v oboru hudební historie, sociologie, estetiky, hudební teorie a organologie. Obor se zaměřuje na okruhy z oblasti starší a novější české a evropské hudební kultury, se zvláštním přihlédnutím na některá témata: hudební aktivity náboženských bratrstev na Moravě v raném novověku, hudba na šlechtických dvorech, Leoš Janáček, Alois Hába, výzkum vkusu publika, vztah hudební teorie a estetiky v 19. a ve 20. století ad. Absolventi jsou vybaveni pro práci v oboru, která vyžaduje odborné znalosti a schopnost kritického myšlení. V plném rozsahu ovládají diskurz oboru a metodologické problémy jednotlivých disciplín. Jsou vybaveni zevrubnou znalostí předmětu své specializace. Jsou schopni samostatné tvůrčí odborné a vědecké práce.

Své uplatnění absolventi nacházejí na vysokých školách, v institucích vědeckého a kulturního zaměření.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem čtyřletého doktorského studia je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků. Studium nabízí vysoce specializovaný a individualizovaný program zacílený na vědeckou práci v oboru hudební historie, sociologie, estetiky, hudební teorie a organologie. Obor se zaměřuje na okruhy z oblasti starší a novější české a evropské hudební kultury, se zvláštním přihlédnutím na některá témata: hudební aktivity náboženských bratrstev na Moravě v raném novověku, hudba na šlechtických dvorech, Leoš Janáček, Alois Hába, výzkum vkusu publika, vztah hudební teorie a estetiky v 19. a ve 20. století ad. Absolventi jsou vybaveni pro práci v oboru, která vyžaduje odborné znalosti a schopnost kritického myšlení. V plném rozsahu ovládají diskurz oboru a metodologické problémy jednotlivých disciplín. Jsou vybaveni zevrubnou znalostí předmětu své specializace. Jsou schopni samostatné tvůrčí odborné a vědecké práce.

  Své uplatnění absolventi nacházejí na vysokých školách, v institucích vědeckého a kulturního zaměření.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné tvůrčí odborné a vědecké práce
  • v plném rozsahu ovládat diskurz oboru a metodologické problémy jednotlivých disciplín
  • mít zevrubnou znalost předmětu své specializace
  • aktivní znalosti alespoň dvou světových jazyků, ve kterých je absolvent schopen prezentovat výsledky své práce
  • orientace v současných muzikologických a kulturně společenských trendech
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent je vybaven pro práci v oboru, která vyžaduje odborné znalosti a schopnost kritického myšlení. Své uplatnění nachází na vysokých a středních školách, v institucích vědeckého a kulturního zaměření.

 • Standardy kvalifikačních prací

  V disertační práci student předkládá výsledky své práce, které vytvořil v průběhu studia v daném doktorském programu. Disertační práce musí obsahovat původní výsledky, buď již uveřejněné, nebo přijaté k uveřejnění. Podrobné požadavky na publikaci výsledků a na rozsah disertační práce stanoví oborová rada. Za disertační práci může být uznán i soubor již uveřejněných nebo do tisku nebo k jinému typu zveřejnění přijatých prací k danému tématu, který student opatří uceleným úvodem do problematiky a komentářem.

  Disertační práce je psána v jazyce, v němž je uskutečňován doktorský program, nebo v jazyce, který je pro tento účel stanoven v charakteristice doktorského programu. V doktorském programu uskutečňovaném v českém jazyce může fakulta předpisem stanovit možnost předložit disertační práci ve slovenském jazyce.

  Disertační práce se předkládá vždy elektronicky prostřednictvím IS MU. Pokud tak oborová rada stanoví, práce se odevzdává i v tištěných vyhotoveních. Disertační práce musí dále splňovat tyto požadavky:

  a) Je-li stanoveno předkládání tištěných vyhotovení práce, musí mít desky a titulní strana jednotnou úpravu, práce musí mít jednotný formát obvyklý na dané fakultě a všechny výtisky musí být vyvázány v nerozebratelné vazbě. Počet výtisků stanovuje oborová rada.

  b) Předkládá-li student k obhajobě výsledky kolektivní vědecké práce, na níž se autorsky podílel, musí být v práci zřetelně vyznačeny ty její části, které zpracoval student. Přílohou práce musí být prohlášení školitele potvrzující u označených částí práce autorství studenta a zhodnocující jeho podíl.

Základní údaje

Zkratka
D-VH_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

17
počet aktivních studentů
3
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje