Nová média v umění a kultuře.

Představení studijního programu

V tomto programu zkoumáme kreativní způsoby práce s novými médii. Využíváme k tomu metody filozofie médií, estetiky a stále více také digital humanities. Povinné kurzy jsou zaměřeny na teorii a historii oboru, včetně akademického psaní. Povinně volitelné kurzy jsou kombinací přednášek a praktických kurzů, jako je kurátorství umění nových médií, publicistické psaní či kreativní computing.

Nabídneme vám zde předměty, které vyučují kvalifikovaní odborníci a mistři z praxe. Jedná se například o rodilé mluvčí anglického jazyka, umělce, kurátory, organizátory festivalů nebo herní vývojáře. Díky tomu budete schopni vhodně propojit vědomosti z historie a teorie oboru se znalostmi fungování nových médií v praxi. Nabyté znalosti a dovednosti pak využijete při analýze a interpretaci uměleckých děl a fenoménů digitální kultury. Stanete se interdisciplinárně vzdělanými odborníky v oblasti umění reflektujícího vliv informačních technologií na společnost, kulturu i svět umění.

Jedná se o jediný teoretický program zaměřený na studium nových médií v České republice a na Slovensku, který poskytuje ucelené vzdělání v bakalářském i navazujícím magisterském stupni studia v prezenční i kombinované formě.

Je studium programu pro vás?

 • Absolvovali jste bakalářský uměnovědný program a chtěli byste se ve svém dalším studiu zaměřit více na umění, které se snaží zachytit ducha naší doby, a někdy je dokonce o krok napřed?

 • Představujete si svoji budoucí kariéru ve vědě jako kurátoři výstav a festivalů nebo jako autoři novinových článků, blogů či vlogů zaměřených na umění nových médií a digitální kulturu?

Kombinovaná forma studia

Kombinované studium je organizováno do celodenních bloků, které se konají jeden pracovní den v týdnu, čtyřikrát za semestr. Tímto dnem budou pravděpodobně středy, nicméně z organizačních důvodů může ještě dojít k jeho změně. Můžete si však také zapisovat předměty pro prezenční studium.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Co je naším posláním?

  Obor Teorie interaktivních médií (TIM) se zaměřuje na studium umění a kultury nových médií. Jeho posláním je vyvažovat instrumentální a utilitární přístup informatiky a počítačové vědy k informačním a komunikačním technologiím. Zkoumáme kreativní způsoby práce s novými médii s využitím metod filozofie médií, estetiky a mediálních studií, tedy oborů navazujících na tradici humanitních věd.

  Co umí naši absolventi?

  Absolventi navazujícího magisterského studia oboru Teorie interaktivních médií (TIM) rozumí hlubším souvislostem rozvoje umění nových médií jako praxe a jako teoretické disciplíny. Znají a vhodně využívají teorii a metodologii uměnověd, mediálních studií a filozofie médií. Jsou schopni vhodně propojit vědomosti z historie a teorie umění nových médií se znalostmi funkčních vlastností nových médií a využít je při analýze a interpretaci umění nových médií. Stávají se tak interdisciplinárně vzdělanými odborníky v oblasti umění reflektujícího vlit informačních technologií na společnost, kulturu i samotný svět umění.

  V čem jsme jedineční?

  Teorie interaktivních médií je jediný teoretický obor zaměřený na studium nových médií v České republice a na Slovensku, který poskytuje ucelené vzdělání v bakalářském i navazujícím magisterském stupni studia, a to v prezenční i kombinované formě. Výuku zajišťují kvalifikovaní odborníci s bohatou pedagogickou zkušeností, kteří jsou často sami aktivně zapojení do organizování festivalů, kurátorství výstav a tvorby umění nových médií.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět hlubším souvislostem rozvoje umění nových médií v historické perspektivě a v teoretické rovině;
  • vhodně užívat terminologii a metodologii uměnověd a teorie médií při analýze a interpretaci umění nových médií;
  • popsat specifika kurátorství a výstavní praxe umění nových médií;
  • reflektovat aktuální produkci umění a kultury nových médií prostřednictvím novinářských žánrů;
  • samostatně formulovat výzkumný problém, navrhnout metodu řešení a napsat odborný text.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi budete způsobilí k samostatné vědecké, publikační a tvůrčí činnosti v kreativních odvětvích současné informační společnosti. Najdete uplatnění jako kurátoři či dramaturgové festivalů a výstav umění nových médií. Můžete působit v kulturních a paměťových institucích, ve kterých využijete znalosti nových estetických a komunikačních strategií. Své znalosti a dovednosti dobře uplatníte i při práci v médiích. Budete rovněž připraveni na vědecko-výzkumnou profesní dráhu, tedy na pokračování v doktorském studijním programu.

  Mezi našimi absolventy naleznete například kurátorku Moravské galerie, produkční Praha v Brně nebo marketing a brand managera pro Bohemia Interactive.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Odborná praxe v rozsahu 40 hodin je součástí povinně volitelných předmětů. Můžete díky ní získat praktické zkušenosti v oblasti organizace festivalů, provozu uměleckých a kulturních institucí nebo práce v médiích. Místo pro realizaci vaší praxe si můžete zajistit sami, nebo si budete moci vybrat některou pozici z naší nabídky. Naši studenti se zapojují například do organizace festivalu Prototyp, vykonávají svou praxi ve Vašulka Kitchen Brno nebo v České televizi.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Magisterská diplomová práce má prokázat způsobilost studenta aktivně využívat získané znalosti z historie a teorie umění a kultury nových médií, zvolit téma práce, formulovat badatelskou otázku, vybrat a správně aplikovat výzkumnou metodu a vypracovat odborný text. Student by měl předvést schopnost kriticky pracovat s informacemi a odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a formulovat relevantní odpovědi na zadanou otázku. Standardní rozsah magisterské diplomové práce je 140 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, seznamu literatury, seznamu vyobrazení a tří resumé (českého a dvou cizojazyčných). Formální náležitosti upravuje dokument Pravidla psaní písemných prací a citační a bibliografické normy ÚHV FF MU: http://music.phil.muni.cz/media/3005217/pravidla.pdf

 • Návaznost na další studijní programy

  Pro naše absolventy připravujeme nový doktorský program Digitální kultura a kreativní průmysly, který bude unikátně propojovat výzkum a praxi. Můžete také pokračovat ve studiu v doktorském studijním oboru Výtvarná výchova na Pdf MU, dále připravujeme program Mediální a žurnalistická studia na FSS MU, nebo můžete pokračovat v dalších kreativních průmyslech na MU, případně na jiných vysokých školách.

Základní údaje

Zkratka
N-INME_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

20
počet aktivních studentů
76
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje