Ars una, species mille.

Představení studijního programu

Zajímá vás problematika uměnověd? Upřednostňujete získání znalostí ve více oborech před úzkou specializací jednoho oboru? Pak je program Sdružená uměnovědná studia určena právě pro vás. Studium je realizováno jako prezenční jednooborové i sdružené a kombinované jednooborové. Povede vás k poznání historie a základů metodologie ve čtyřech hlavních oblastech, kterými jsou dějiny hudby, výtvarného umění, divadla a filmu.

Základem studia jsou ve dvou semestrech vyučované kapitoly z dějin hudby, výtvarného umění, divadla a filmu. Dále se budete během studia věnovat dějinám estetiky a sociologie umění. Absolvováním těchto kurzů se vám otevře cesta k pochopení širších historických a metodologických souvislostí a mezioborových vztahů.

Studium vám pomůže k navázání kontaktů s lidmi podobných zájmů. Už na začátku úvodního semestru se pořádá soustředění pro všechny studující Ústavu hudební vědy. Ti mají širokou nabídku možností studia v zahraničí, zpravidla semestrálního s podporou programu Erasmus+. Při četných uměnovědných a muzikologických exkurzích je kladen důraz na přímé poznávání a sdílení zkušeností.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Zajímá vás historie?

 • Baví vás hudba, výtvarné umění, ale i divadlo a filmy?

 • Chcete mít znalost ve více oborech?

 • Navštěvujete rádi muzea a galerie nebo skvosty architektury?

 • Bavilo by vás podílet se na organizaci kulturních akcí?

 Pokud většina vašich odpovědí kladná, neváhejte a podejte si přihlášku do našeho programu.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Sdružená uměnovědná studia jsou určena zájemcům o uměnovědnou problematiku, kteří upřednostňují získání znalostí ve více oborech před úzkou specializací oboru jednoho. Studium je realizováno jako prezenční jednooborové i dvouoborové a kombinované jednooborové.

  Studium vede studenty k poznání historie a základů metodologie ve čtyřech hlavních oblastech - v dějinách hudby, výtvarného umění, divadla a filmu. Základem studia jsou ve dvou semestrech vyučované kapitoly z dějin hudby, výtvarného umění, divadla a filmu, dále dějiny estetiky a sociologie umění. Absolvováním těchto kurzů se studentům otevírá cesta k pochopení širších historických a metodologických souvislostí a mezioborových vztahů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se v historii i současnosti hudby, výtvarného umění, divadla a filmu
  • tyto obory vnímat v širším kontextu vývoje kultury
  • obsáhnout klíčové aspekty hudby, umění, divadla a filmu v různých časových úsecích
  • popsat sociálně a historicky podmíněné typy chápání (výkladu) umění
  • pracovat v různých oblastech kultury
 • Uplatnění absolventa

  Po absolvování programu budete mít teoretické znalosti v řadě uměnovědných disciplín. Získané kompetence ve sféře kulturních studií umožňují uplatnění zejména v oblasti managementu kultury, reklamy a public relations. Díky širokému zaměření programu můžete najít pracovní příležitosti v mnoha oblastech kultury jako pracovníci kulturních redakcí různých médií, například v televizi, rozhlasu, novinách a časopisech nebo internetových médiích.

  Uplatnění můžete najít i v uměleckých agenturách, muzejních institucích, galeriích nebo knihovnách. Můžete také pracovat v oblasti památkové péče, ve školství (i když absolvent nezískává pedagogickou aprobaci) nebo v administrativě projektů a grantů.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V průběhu studia absolvují studenti ve dvou blocích povinnou praxi v kulturní instituci v rozsahu dvou týdnů, což představuje celkově 80 hodin. Vyberete si z nabídky vyučujícího, případně dle vlastního výběru. Cílem je vás formou praktických stáží obeznámit se základními principy fungování kulturních institucí.

  Díky dlouhodobé spolupráci s brněnskými muzei a galeriemi, s divadelními pracovišti, například Českou televizí, Českým rozhlasem, Filharmonií Brno, Moravskou zemskou knihovnou i dalšími organizacemi budete mít možnost se zapojit do příprav výstav a jiných kulturních aktivit. Znalosti můžete zužitkovat i v lektorské činnosti nebo dokumentaci v Domě umění města Brna, Moravském zemském muzeu a Moravské galerii v Brně.

  Praxi můžete najít i v organizaci, propagaci a prezentaci koncertů, divadelních představení a dalších kulturních akcí. V rámci této povinné praxe získáte zkušenosti v provozu brněnských i mimobrněnských kulturních institucí i cenné kontakty pro další studium a práci.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Požadovaný rozsah bakalářské práce je minimálně 70 000 znaků, včetně mezer. Do rozsahu se započítává celý text práce, což zahrnuje i poznámkový aparát, přílohy, seznamy atd. Práce má být založena na původním výzkumu, a tedy na studiu archivních i jiných pramenů, včetně primární literatury, a/nebo na studiu a nové interpretaci sekundární literatury. Struktura práce se odvíjí od stanovení kontextů, v nichž je sledováno vybrané téma.

  Z hlediska oborové specializace mohou být zastoupena jak témata spadající do jednotlivých vyučovaných oborů (dějiny hudby, výtvarného umění, divadla a filmu), tak i témata mezioborová, případně témata vycházející z teoretických úvah - u nich je však nezbytnou podmínkou aplikace teorií na výklad konkrétních uměleckých děl. Další skupina témat se týká současného dění v kultuře a umění, jeho organizačních a sociologických aspektů atd. , čímž je anticipováno zaměření jednoho z navazujících magisterských programů, Managementu v kultuře.

  Pravidla psaní písemných prací a citační bibliografické normy Ústavu hudební vědy FF MU jsou k dispozici na adrese: http://music.phil.muni.cz/media/3005217/pravidla.pdf

 • Návaznost na další studijní programy

  Jako absolvent bakalářského studijního programu můžete po splnění podmínek přijetí, pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Ústavu hudební vědy. Zde si můžete vybrat například mezi programy Management v kultuře a Učitelství estetické výchovy pro střední školy, nebo se můžete přihlásit do magisterského studia některého z jednotlivých uměnovědných programů. Další možností je magisterské studium estetiky, popřípadě jiného programu v rámci příbuzných humanitních směrů na Masarykově univerzitě.

Základní údaje

Zkratka
B-US_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

196
počet aktivních studentů
49
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Garant programu