„From Arts to Marts (and back again)“

Studium je zaměřeno k pochopení problematiky ekonomického, právního i uměleckého chodu kulturních institucí (veřejná ekonomie, ekonomie kultury a obchodní právo) a jejich začlenění do širších kulturních kontextů a obecně teoretických uměnovědných koncepcí. Nedílnou součástí studia je též orientace na pochopení státní i soukromé podpory neziskových organizací s kulturní profilací (kulturní politika, ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací). Posluchači jsou zasvěceni do účetnictví, marketingu, managementu, public relations, autorského práva a dále také do samotného řízení kulturního provozu se všemi svými specifiky.

Studijní plány

Management v kultuře
prezenční, jednooborový
Management v kultuře
prezenční, hlavní
Management v kultuře
prezenční, vedlejší
Management v kultuře
kombinovaný, jednooborový

Studium

 • Cíle

  Studium je zaměřeno k pochopení problematiky ekonomického, právního i uměleckého chodu kulturních institucí (veřejná ekonomie, ekonomie kultury a obchodní právo) a jejich začlenění do širších kulturních kontextů a obecně teoretických uměnovědných koncepcí. Nedílnou součástí studia je též orientace na pochopení státní i soukromé podpory neziskových organizací s kulturní profilací (kulturní politika, ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací). Posluchači jsou zasvěceni do účetnictví, marketingu, managementu, public relations, autorského práva a dále také do samotného řízení kulturního provozu se všemi svými specifiky.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • reflexe aktuálního kulturně společenského dění a jeho adaptace k praktickému využití při organizátorské, manažerské či řídící práci v umělecky profilovaných institucích;
  • chápat a využívat principy rozdělování veřejné i soukromé podpory organizacím s kulturním zaměřením;
  • rozumět managementu kulturního provozu, účetnictví, marketingu, public relations, autorskému právu;
  • řešit ekonomické, právní, umělecké a jiné otázky, spojené s chodem kulturních institucí
  • samostatně a kreativně pracovat v oblastech strategického plánování a projektového managementu v kulturních institucích i při vlastních uměleckých projektech
  • reflektovat problematiku tuzemského kulturního provozu v mezinárodních souvislostech
  • rozvíjet a podporovat umělecký a kulturní provoz
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent navazujícího studijního programu Management v kultuře bude připraven k praktickému zhodnocení svých znalostí v oblasti uměleckého prostředí, ekonomických i právních aspektů fungování kulturních a společenských institucí a organizací, jako též ve státní kulturní politice a jejích systémových modifikacích v euro-americkém prostředí.

  Díky kombinaci teoretického uměnovědného vzdělání a prakticky orientovaného směřování ekonomického, právnického a praxeologického budou absolventi splňovat veškeré podmínky pro plnění manažerských, organizátorských a řídících úkolů na různých kulturně-společenských postech ve státním i soukromém sektoru.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Povinnou součástí studia programu je absolvování odborná praxe v rozsahu 80 hodin v kulturní instituci dle nabídky vyučujícího a případně dle vlastního výběru. Ve vybraných kulturních institucích jsou k dispozici odborní tutoři, kteří dohlížejí nad řádným plněním praxe, ale též napomáhají praktikantům při specifikaci pracovních úkolů. Kurs umožní studentům seznámit se s provozem kulturních institucí, navázat nové kontakty a rovněž napomáhá při formulaci témat závěrečných prací či následnému uplatnění na trhu práce.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah diplomové práce i formální požadavky jsou v souladu s požadavky studijního řádu FF MU. Témata závěrečných prací pokrývají širokou škálu problematiky provozu kulturních zařízení, fungování trhů v oblasti kultury, problematiku institucionální evoluce kulturních zařízení. Díky široké škále specialistů i vysoké rozmanitosti kvalifikací studentů z bakalářského stupně studia je možné zpracovávat diplomové práce v širokém rozpětí metod, od využití archivních zdrojů k aplikaci statistických analýz. Studující by měli předvést schopnost pracovat kriticky s odbornými texty a dostupnými daty, formulovat vlastní odůvodněné stanovisko ve sporných otázkách a nacházet odpovědi na problémové otázky či potvrzovat nebo vyvracet stanovené hypotézy. Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a diplomové práce upravuje směrnice děkana č. 6/2017 - O státních závěrečných zkouškách na FF MU.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent navazujícího magisterského studia může pokračovat v připravovaném doktorském programu Digitální kultura a kreativní průmysly, po splnění podmínek přijetí též může pokračovat v libovolném doktorském studiu.

 • Další informace

Základní údaje

Název
Management v kultuře
Zkratka
N-MNGK_
Kód
N0413A320001
Typ
magisterský navazující
Forma
prezenční a kombinovaná
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Akreditace do
17. 9. 2024

Filozofická fakulta
Program zajišťuje