From Arts to Marts (and back again)

Představení studijního programu

V tomto programu dostanete možnost navázat na bakalářské studium uměnovědného zaměření. Budete s námi rozvíjet své schopnosti reflexe aktuálního kulturního dění a učit se je prakticky využívat v organizátorské, manažerské či řídící práci v umělecky profilovaných institucích. Studovat zde můžete, ať už jste absolventi uměnovědného či ekonomického bakalářského programu.

Výuku zajišťuje Filosofická fakulta, která vám poskytne uměnovědné předměty, ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou, která zajišťuje ekonomické předměty. Studium budete mít doplněné a rozvíjené praxí v kulturních institucích a aktuálními přednáškami odborníků z jednotlivých institucí.

Porozumíte managementu kulturního provozu, účetnictví, marketingu, public relations a autorskému právu. Budete schopni řešit ekonomické, právní, umělecké a jiné otázky spojené s každodenním chodem kulturních institucí.

Už v průběhu studia se budete zapojovat do spolupráce s kulturními institucemi ve svém okolí a pracovat na projektech zaměřených na jejich potřeby. Tuto praxi můžete v případě vašeho zájmu rozvinout nad rámec univerzitní nabídky. Budete moci také vycestovat na stáž do kulturních institucí v zahraničí.

Díky kombinaci teoretického uměnovědného a praktického ekonomického vzdělání budete připraveni na podnikání i zaměstnání na různých pozicích ve veřejných i soukromých kulturních institucích.

Je studium programu pro vás?

 • Vystudovali jste uměnovědný základ a chcete se zaměřit více na realizaci, než na badatelskou činnost?

 • Chcete se uplatnit v kulturních institucích a pomáhat jejich rozvoji?

 • Máte rádi kulturu, v níž jste vyrostli, a chcete její krásu zprostředkovat i druhým?

 • Baví vás pracovat, organizovat a vést?

Pokud říkáte ano, pak by program Management v kultuře mohl být pro vás to pravé.

Kombinovaná forma studia

Výuka v kombinovaném studiu probíhá na Ekonomicko-správní fakultě v sobotu a na Filosofické fakultě ve čtvrtek.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium je zaměřeno k pochopení problematiky ekonomického, právního i uměleckého chodu kulturních institucí (veřejná ekonomie, ekonomie kultury a obchodní právo) a jejich začlenění do širších kulturních kontextů a obecně teoretických uměnovědných koncepcí. Nedílnou součástí studia je též orientace na pochopení státní i soukromé podpory neziskových organizací s kulturní profilací (kulturní politika, ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací). Posluchači jsou zasvěceni do účetnictví, marketingu, managementu, public relations, autorského práva a dále také do samotného řízení kulturního provozu se všemi svými specifiky.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • reflexe aktuálního kulturně společenského dění a jeho adaptace k praktickému využití při organizátorské, manažerské či řídící práci v umělecky profilovaných institucích;
  • chápat a využívat principy rozdělování veřejné i soukromé podpory organizacím s kulturním zaměřením;
  • rozumět managementu kulturního provozu, účetnictví, marketingu, public relations, autorskému právu;
  • řešit ekonomické, právní, umělecké a jiné otázky, spojené s chodem kulturních institucí
  • samostatně a kreativně pracovat v oblastech strategického plánování a projektového managementu v kulturních institucích i při vlastních uměleckých projektech
  • reflektovat problematiku tuzemského kulturního provozu v mezinárodních souvislostech
  • rozvíjet a podporovat umělecký a kulturní provoz
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi programu budete vybaveni kombinací teoretického uměnovědného a praktického ekonomického a právního vzdělání. Budete splňovat veškeré podmínky pro plnění manažerských, organizátorských a řídících úkolů na různých kulturně-společenských pozicích ve veřejném i soukromém sektoru. Působit můžete nejen v divadlech, masmédiích, galeriích, památkových objektech a dalších kulturních institucích, ale i v soukromých firmách a v institucích veřejné správy.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Součástí programu jsou povinné stáže v domácích kulturních institucích dle vlastního výběru, díky kterým získáte zkušenosti s jejich denním chodem. Budeme vás ale povzbuzovat i k využití možnosti nabrat zkušenosti v zahraničí. A to jak na jiných univerzitách, tak v kulturních organizacích.

  Součástí studia je také nabídka domácích i zahraničních exkurzí. Na nich budete rozvíjet své schopnosti reflektovat praxi kulturního provozu a adaptovat získané poznatky k praktickému využití při vlastní organizátorské, manažerské či řídící práci.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah diplomové práce i formální požadavky jsou v souladu s požadavky studijního řádu FF MU. Témata závěrečných prací pokrývají širokou škálu problematiky provozu kulturních zařízení, fungování trhů v oblasti kultury, problematiku institucionální evoluce kulturních zařízení. Díky široké škále specialistů i vysoké rozmanitosti kvalifikací studentů z bakalářského stupně studia je možné zpracovávat diplomové práce v širokém rozpětí metod, od využití archivních zdrojů k aplikaci statistických analýz. Studující by měli předvést schopnost pracovat kriticky s odbornými texty a dostupnými daty, formulovat vlastní odůvodněné stanovisko ve sporných otázkách a nacházet odpovědi na problémové otázky či potvrzovat nebo vyvracet stanovené hypotézy. Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a diplomové práce upravuje směrnice děkana č. 6/2017 - O státních závěrečných zkouškách na FF MU.

 • Návaznost na další studijní programy

  Na studium můžete navázat podobně zaměřenými doktorskými studijními programy. V současnosti připravuje Ústav hudební vědy doktorský studijní program Digitální kultura a kreativní průmysly.

Základní údaje

Zkratka
N-MNGK_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

125
počet aktivních studentů
188
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s