Careful Listening, Creative Sounding.

Cíle studijního programu

Cílem studia je příprava absolventů studijního programu na plnění požadavků praktického provozu, ve kterém je kreativně nakládáno se zvukem. Jedná se typicky o situace spojené s provozem veřejných kulturních a mediálních institucí, jako jsou divadla a umělecké a muzejní expozice, ale také o technologickou a dramaturgickou podporu tvorby zvukové složky pro audiovizuální média typu divadla, filmu, zvukového či obrazového dokumentu (rozhlas, TV), instalace, animace, videohry apod.

Samozřejmostí nového programu pro uplatnění na trhu práce je znalost a dostupnost současných digitálních technologií, softwarové i hardwarové zpracování zvuku, ovládání reprodukčních a postprodukčních technik, znalosti v oblasti konverzí, archivace a tvorby databází paměťových médií. Dále je kladen důraz na historické a teoretické ukotvení, orientaci v současné produkci a estetice zvukového designu a rozvíjení skutečné kreativity, která se stává mimořádnou konkurenční výhodou na trhu práce.

Výše uvedených cílů vzdělávání bude dosaženo systematickou přípravou studentů v několika oblastech, tematických okruzích:

- Zvuková tvorba – technické předpoklady (matematika, fyzika, akustika, studiová technika)

- Zvuková tvorba – produkční předpoklady (zvukový design)

- Produkce zvuku; programování zvuku (práce ve studiu a se studiovou technikou, audio software)

- Teorie, dějiny a současnost zvukové tvorby (zvuková studia)

Nutnou součástí profesně orientovaného studijního programu v jednooborovém a hlavním studijním plánu je též povinná externí praxe.

Studijní program Zvukový design a multimediální technologie vznikl v rámci klíčové aktivity Relevance studijní nabídky pro trh práce projektu Masarykova univerzita 4.0 (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418).

Špičkově vybavené zvukové a multimediální studio a zvuková laboratoř pro praktickou výuku dovedností spojených se zpracováním a designováním zvuku bylo vybudováno v rámci projektu Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+ (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416).

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je příprava absolventů studijního programu na plnění požadavků praktického provozu, ve kterém je kreativně nakládáno se zvukem. Jedná se typicky o situace spojené s provozem veřejných kulturních a mediálních institucí, jako jsou divadla a umělecké a muzejní expozice, ale také o technologickou a dramaturgickou podporu tvorby zvukové složky pro audiovizuální média typu divadla, filmu, zvukového či obrazového dokumentu (rozhlas, TV), instalace, animace, videohry apod.

  Samozřejmostí nového programu pro uplatnění na trhu práce je znalost a dostupnost současných digitálních technologií, softwarové i hardwarové zpracování zvuku, ovládání reprodukčních a postprodukčních technik, znalosti v oblasti konverzí, archivace a tvorby databází paměťových médií. Dále je kladen důraz na historické a teoretické ukotvení, orientaci v současné produkci a estetice zvukového designu a rozvíjení skutečné kreativity, která se stává mimořádnou konkurenční výhodou na trhu práce.

  Výše uvedených cílů vzdělávání bude dosaženo systematickou přípravou studentů v několika oblastech, tematických okruzích:

  - Zvuková tvorba – technické předpoklady (matematika, fyzika, akustika, studiová technika)

  - Zvuková tvorba – produkční předpoklady (zvukový design)

  - Produkce zvuku; programování zvuku (práce ve studiu a se studiovou technikou, audio software)

  - Teorie, dějiny a současnost zvukové tvorby (zvuková studia)

  Nutnou součástí profesně orientovaného studijního programu v jednooborovém a hlavním studijním plánu je též povinná externí praxe.

  Studijní program Zvukový design a multimediální technologie vznikl v rámci klíčové aktivity Relevance studijní nabídky pro trh práce projektu Masarykova univerzita 4.0 (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418).

  Špičkově vybavené zvukové a multimediální studio a zvuková laboratoř pro praktickou výuku dovedností spojených se zpracováním a designováním zvuku bylo vybudováno v rámci projektu Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+ (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aplikovat technické znalosti vzniku a šíření zvuku (matematika, fyzika, teorie signálů a soustav, hudební akustika a organologie);
  • orientovat se ve zvukových a multimediálních technologiích (studiová technika, elektrofony, audio software);
  • aplikovat praktické dovednosti v oblasti zvukových a multimediálních technologií (práce ve studiu a zvuková produkce, odborná praxe);
  • aplikovat teoretické znalosti i praktické dovednosti kreativní práce se zvukovými a multimediálními technologiemi v oblastech designu zvukového díla, zvukového designu multimediálního díla a zvukového designu pro live performance;
  • orientovat se v umělecko-teoretické historii a současné praxi zvukového a multimediálního umění;
  • orientovat se v esteticko-filozofickém vývoji současných koncepcí zvukového a multimediálního umění;
  • formulovat praktický projekt na základě potřeb zadavatele a flexibilně o něm komunikovat.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi studijního programu se uplatní v institucích typu veřejnoprávních či soukromých médií (rozhlas, televize, film), kulturních a uměleckých institucích, vývojářských herních firem, nahrávacích zvukových studií, firem zabývajících se ozvučením či realizací zvukových produkcí, reklamních agenturách, ale též asistence při autonomní umělecké tvorbě apod. Klíčovou oblastí očekávaného uplatnění absolventů programu je dále oblast uměleckých institucí (divadla, kina, galerie), které potřebují zvukové odborníky nejen s pouhým technickým vzděláním, ale také se znalostí teoretického a historického kontextu zvukového umění.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Profesně orientovaný studijní program je z velké části postaven na výuce praktických dovedností. Praxe je průběžně rozdělena do všech čtyř semestrů NMgr. studia. Probíhá ve formě povinných předmětů s pevně definovaným kreditovým ukončením. Cílem praxe je získání následujících kompetencí: práce v nahrávacím studiu (stavba nahrávací techniky ve studiu / nahrávání / postprodukce / mastering / administrativa), ozvučení živé hudební produkce, autonomní zvuková produkce v digitálních prostředích DAWs, Pure Data ad. Praktické předměty probíhají ve špičkově vybaveném zvukovém studiu ÚHV FF MU a počítačové učebně pod vedením odborných pracovníků.

  Nezbytnou součástí studia v jednooborovém a hlavním studijním plánu je též šestitýdenní externí Odborná praxe. Jelikož závěrečné kvalifikační práce budou připravovány ve spolupráci s externími institucemi, bude Odborná praxe nedílnou součástí Semináře k magisterské diplomové práci I., kdy bude nutné, aby proběhla jako prerekvizita nebo v souběhu s předmětem. Spolupráci pro Odborné praxe probíhají např. v těchto organizacích: Filharmonie Brno, Dům umění města Brna, Motionhouse, 4AM Fórum pro architekturu, Vasulka Kitchen, RoSound, Moravská galerie, Centrum současného umění DOX, Farma v jeskyni, Cirk La Putyka, Národní divadlo Brno, Lenka Vagnerová & Company, Rozhlas a televízia Slovenska, Národní filmový archiv. Realizaci praxe může student dohodnout s poskytovatelem také individuálně na základě vlastního výběru a s ohledem na své zaměření v daném oboru.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah diplomové práce i formální požadavky jsou v souladu s požadavky studijního řádu FF MU. Diplomové práce budou připravovány ve spolupráci s externími organizacemi.

  Ve spolupráci s Národním filmovým archívem připravujeme společné projekty zaměřené na restaurování zvuku pro digitalizované filmy; vytvoření virtuálního prostředí pro simulaci dobové zvukové produkce a svébytné kreativní projekty ozvučení němých filmů či audiovizuálních děl, u kterých byla zvuková stopa ztracena nebo zničena; zvukové a multimediální instalace.

  Ve spolupráci s Vasulka Kitchen chystáme projekty zaměřené na výzkum, archivaci a novodobou interpretaci a prezentaci audiovizuálních multimediálních uměleckých děl, především ve vztahu k mimořádnému archivu Woodyho a Steiny Vasulkových. Pro Dům umění města Brna budou naši budoucí studenti připravovat zvukové, audiovizuální a multimediální instalace do veřejného (Brno Art Open) i galerijního prostoru. S Filharmonií Brno chystáme projekty zaměřené na remaky a tvorbu zvukových instalací a side specific performance, dále zvučení a ozvučování hudebních a zvukových produkcí, přípravu a realizaci zvukových procházek, field recordings a silent boxů ad.

  Díky spolupráci s 4AM se otevírá prostor klubové scény, VJ a elektronické hudby. Studující by měli předvést schopnost pracovat kriticky s odbornými texty nebo daty, získanými z vlastního výzkumu a praxe, formulovat vlastní odůvodněné stanovisko ve sporných otázkách a nacházet odpovědi na problémové otázky či potvrzovat nebo vyvracet stanovené hypotézy.

 • Návaznost na další studijní programy

  Doktorský studijní program Hudební věda na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

  Doktorský studijní program Digitální kultura a kreativní průmysly na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

  Po splnění podmínek přijetí též může pokračovat v libovolném doktorském studiu.

Základní údaje

Zkratka
N-ZVUK_
Typ
magisterský navazující
Profil
profesní
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

30
počet aktivních studentů
19
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií