Studium financí a práva je životní investice

Představení studijního programu

Tento program vám nabízí možnost propojení znalostí z oblastí financí a práva. V jeho průběhu absolvujete zejména předměty z oblasti finančního investování, daňového práva, bankovnictví, pojišťovnictví, práva finančního trhu či ekonomiky a řízení bank nebo pojišťoven. Získáte tak výhodu pro budoucí uplatnění, jelikož se nezaměřuje pouze na oblast financí či pouze na oblast práva.

Teoretické znalosti budete získávat zejména prostřednictvím přednášek a samostudia. Získané znalosti pak budete aplikovat do praxe na seminářích, které jsou vedené zkušenými lektory. Během studia budete pracovat na řadě skupinových projektů a úkolů, díky čemuž se naučíte pracovat v týmu a prezentovat před publikem.

V průběhu studia si zvolíte druhý jazyk. Na výběr dostanete mezi angličtinou, němčinou, španělštinou, ruštinou či francouzštinou. Zatímco v případě prvního jazyku budete mít výstupní úroveň C1 dle Evropského referenčního rámce, u druhého jazyka požadujeme výstupní úroveň B2. Kombinace daného typu studia a požadavku na úroveň jazyků pak přispívá k tomu, že své uplatnění naleznete nejen v České republice, ale také v jiných evropských či světových zemích.

Je studium programu pro vás?

 • Zajímá vás právo a současně svět financí?

 • Chcete si udržet kombinaci světů financí a práva i v rámci navazujícího studia? Dáváte přednost předmětům, které kombinují obě tyto oblasti?

 • Baví vás číst v zákonech a současně nabyté znalosti aplikovat do praxe?

 • Chcete si otevřít cestu pro práci nejen v České republice?

 • Nejste si nyní jisti, jestli vás více přitahuje oblast financí či oblast práva?

Pokud souhlasně přikyvujete, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program Finance a právo je mezifakultním studijním programem vyučovaným ve spolupráci Ekonomicko-správní a Právnické fakulty MU, který navazuje na bakalářský studijní program Finance a právo. Studijní program má za úkol nadále prohloubit znalosti v oblasti financí a práva se zaměřením na efektivní řízení finančních a dalších institucí (banky, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry, družstevní záložny, penzijní fondy atd.). Cílem studia je osvojení problematiky principů finančního řízení zejména subjektů finančního trhu se zvláštním zřetelem na právní úpravu těchto oblastí. V rámci volitelných předmětů mají studenti možnost prohloubit si znalosti z dalších oblastí spojených s problematikou řízení rizik, dohledu nad finančním trhem, účetních systémů v různých členských státech EU či daňovou tématikou a tomu odpovídající právní regulace.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět ekonomice a mechanismům řízení bank, řídit bankovní rozvahu, sestavit marketingový plán banky, zhodnotit kvalitu bankovních služeb, řídit bankovní rizika, bude schopen orientace v soukromoprávní i veřejnoprávní regulaci bankovního sektoru;
  • ohodnotit poptávku a nabídku pojištění, charakterizovat strategie pojišťovny, orientovat se ve finanční situaci pojišťovny, provádět analýzy hospodaření a solventnosti, orientovat se v právní regulaci včetně činnosti zprostředkovatelů a likvidátorů;
  • orientovat se v oblasti behaviorálních financí, porozumět principům iracionálního chování investorů, rozpoznat behaviorální investorské předsudky, využít behaviorální finance v praxi, nebo při finančním rozhodování či individuálním investování;
  • porozumět investičnímu rozhodování a dlouhodobému financování, riziku ve finančním rozhodování a dividendové politice;
  • použít nástroje pro správné nastavení bankovních a pojistných produktů, vymezit varianty, v nichž se dané produkty nabízejí na finančním trhu, jakož i orientovat se v příslušné právní úpravě včetně ochrany spotřebitele, odpovědnosti a řešení sporů;
  • porozumět právní regulaci mechanismu zdanění, správě daní a procesům vedeným před správcem daně, jakož i problematice záruk zákonnosti a odpovědnosti za porušení daňových povinností;
  • porozumět systému dotací z veřejných rozpočtů, řízení o nich, rozpočtové kázni a odpovědnosti za její porušení;
  • porozumět provázanosti práva a ekonomických disciplín, pochopit vzájemné ovlivňování ekonomických a právních mechanismů, kriticky přistupovat k uplatňování ekonomické analýzy práva i k obdobným tendencím v legislativních a interpretačních procesech.
 • Uplatnění absolventa

  Díky ojedinělosti tohoto programu, která je dána kombinací zaměření na finance i právo, získáte velmi lukrativní konkurenční výhodu na trhu práce. Budete se moci uplatnit v oblasti financí, zejména pak v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, finančních trhů, účetnictví, auditingu, daní či v institucích finanční správy nebo v oblasti práva. Můžete se ucházet i o pozice v právních odděleních finančních institucí, ve státní správě či o pozice v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe v tomto programu není povinná. Dobrovolně si však můžete zapsat předmět Praxe. Jeho náplní je absolvování praxe ve vámi zvolené instituci, která s oborem úzce souvisí. Získané poznatky vám tak pomohou nejen v dalším profesním životě, ale zároveň za absolvování předmětu budete oceněni kredity, protože fakulta praxi studentů jednoznačně podporuje.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah diplomové práce je 60 – 80 stran. Pokyny pro vypracování diplomové práce jsou upraveny Směrnicí ESF č. 9/2017 a další informace lze nalézt v manuálu studenta ESF přístupném na http://www.econ.muni.cz/zaverecna-prace.

  Studenti si téma práce volí v rámci předmětu Teze diplomové práce, v němž spolu s vedoucím práce připravují její oficiální zadání obsahující cíl práce, postup práce, použité metody a základní odborné zdroje. Studenti by měli v rámci zpracované diplomové práce předvést schopnost samostatné práce s relevantní právní úpravou (včetně adekvátní judikatury) a odbornými zdroji a jejich aplikace na zvolený řešený problém. Očekává se formulace vlastních návrhů a doporučení pro řešení zadaného problému. Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po úspěšném získání titulu Ing. se můžete ucházet o doktorské studium, které se od předchozího navazujícího magisterského studia svou formou výrazně liší. Přímá výuka má naprosto minimální zastoupení, větší důraz klademe na vlastní vědecko-výzkumnou činnost.

  Doktorské studium je vhodné zejména pro ty, kteří vidí svou kariéru v akademickém prostředí, ať už českém či zahraničním. Není však výjimkou ani to, že absolventi doktorského studijního programu nacházejí uplatnění na zajímavých pozicích v komerční sféře.

  Doktorské studium má prezenční i kombinovanou formu. V případě prezenční formy máte nárok na pravidelné stipendium. Zároveň se očekává větší účast na výuce zajišťované danou katedrou. Prezenční doktorand je přítomný na katedře v rozsahu minimálně 20 hodin týdně. Alternativou je kombinovaná forma, která je vhodná zejména pro ty, kteří chtějí získat doktorský titul studiem současně při plném pracovním úvazku.

Základní údaje

Zkratka
N-FIPR
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

46
počet aktivních studentů
61
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s