Speciální pedagogika je obor zaměřený na vzdělávání, intervenci a poradenství u osob se speciálními potřebami všech věkových skupin.

Cíle studijního programu

Speciální pedagogika je chápána jako věda o zákonitostech speciální výchovy a speciálního vzdělávání jedince, který z důvodu speciálních potřeb vyžaduje speciálně pedagogický přístup při vzdělávání a podporu při pracovním a společenském uplatnění. Cílem speciální pedagogiky je připravit speciální pedagogy, realizovat výzkum a další vzdělávání. Současné pojetí výchovy a vzdělávání žáků se zdravotním postižením je stále více směrováno do oblasti inkluzivního přístupu, a to v komplexním mezioborovém pojetí. Diagnostika, intervence, výchova, vzdělávání a poradenství jsou zajišťovány speciálními pedagogy, a to nejen v oblasti školské, ale i v ostatních resortech (ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva vnitra). Současné pojetí speciální pedagogiky se zabývá problematikou jedince se speciálními potřebami od jeho narození až po stáří. Základním zaměřením studijního programu, oboru Speciální pedagogika je připravit odborníka s širokým společenskovědním rozhledem zaměřeným na pedagogicko-psychologické disciplíny.

Program je realizován v prezenční a kombinované formě se šesti specializacemi: logopedie a surdopedie, oftalmopedie, poruchy chování, mentální postižení a poruchy autistického spektra, souběžné postižení více vadami a speciální andragogika. Volitelným jsou specifické poruchy učení.

Studijní program Speciální pedagogika je zpracován v souladu s aktuálním zněním Standardů Akreditační komise pro studijní program Speciální pedagogika. Rovnocennou částí studia je společný základ studia, který zahrnuje předměty psychologické, pedagogické, komunikační (včetně cizího jazyka) a obecně kultivační s doplněním o oborovou a pedagogicko-psychologickou praxi.

Studijní program Speciální pedagogika patří mezi studijní programy, jejichž absolvováním lze získat kvalifikaci pedagogických pracovníků, kteří jsou v nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, zařazeni pod oblasti vzdělávání neučitelská pedagogika, učitelství a psychologie.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Speciální pedagogika je chápána jako věda o zákonitostech speciální výchovy a speciálního vzdělávání jedince, který z důvodu speciálních potřeb vyžaduje speciálně pedagogický přístup při vzdělávání a podporu při pracovním a společenském uplatnění. Cílem speciální pedagogiky je připravit speciální pedagogy, realizovat výzkum a další vzdělávání. Současné pojetí výchovy a vzdělávání žáků se zdravotním postižením je stále více směrováno do oblasti inkluzivního přístupu, a to v komplexním mezioborovém pojetí. Diagnostika, intervence, výchova, vzdělávání a poradenství jsou zajišťovány speciálními pedagogy, a to nejen v oblasti školské, ale i v ostatních resortech (ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva vnitra). Současné pojetí speciální pedagogiky se zabývá problematikou jedince se speciálními potřebami od jeho narození až po stáří. Základním zaměřením studijního programu, oboru Speciální pedagogika je připravit odborníka s širokým společenskovědním rozhledem zaměřeným na pedagogicko-psychologické disciplíny.

  Program je realizován v prezenční a kombinované formě se šesti specializacemi: logopedie a surdopedie, oftalmopedie, poruchy chování, mentální postižení a poruchy autistického spektra, souběžné postižení více vadami a speciální andragogika. Volitelným jsou specifické poruchy učení.

  Studijní program Speciální pedagogika je zpracován v souladu s aktuálním zněním Standardů Akreditační komise pro studijní program Speciální pedagogika. Rovnocennou částí studia je společný základ studia, který zahrnuje předměty psychologické, pedagogické, komunikační (včetně cizího jazyka) a obecně kultivační s doplněním o oborovou a pedagogicko-psychologickou praxi.

  Studijní program Speciální pedagogika patří mezi studijní programy, jejichž absolvováním lze získat kvalifikaci pedagogických pracovníků, kteří jsou v nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, zařazeni pod oblasti vzdělávání neučitelská pedagogika, učitelství a psychologie.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vhodně používat široké odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky a speciální andragogiky; pracovat a se základními speciálními metodami ve vyučovacím procesu, využívat reedukační postupy a strategie v inkluzivním vzdělávání
  • aplikovat znalosti a dovednosti nejen z oboru (pojetí, etiologie, symptomatologie, systém péče), využívat komunikační a edukační znalosti a dovednosti ve vztahu k dalším odborníkům i zákonným zástupcům
  • využívat znalosti základních diagnostických postupů podle volby oboru, užívat diagnostické postupy v jednotlivých vývojových období u dítěte/žáka/jedince s postižením
  • pod vedením vytvářet kompenzační strategie a dovednosti, aplikovat kompenzační techniky s ohledem na typ a hloubku postižení
  • použít vhodné komunikační strategie u dětí i u dospělých jedinců s ohledem na jejich možnosti, dovednosti a aktuální životní situaci,
  • aplikovat přístupy ke vzdělávání a výchově žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do výuky (individuální přístup i práce se skupinou),
  • aktivně pracovat s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na úrovni speciálního pedagoga
  • aplikovat dovednosti pro podporu pedagoga při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní třídě, pro podporu rodičů dětí s postižením.
  • orientuje se v aktuálních přístupech zaměřených na poradenství a podporu osob se specifickými potřebami v období dospělosti a v seniorském věku, jejich rodin a sociálního okolí
  • analyzovat životní situace osob s postižením či znevýhodněním a volit vhodný postup pro intervenci a podporu,
  • provádět speciálně pedagogickou či poradenskou činnost, vysvětlit a popsat stupně podpůrných opatření u žáků se SVP, navrhnout a realizovat podporů dospělých osob s postižením
  • metodologicky navrhnout a zpracovat výzkum v edukaci žáka se SVP, argumentovat ve prospěch zvoleného postupu, získaná data zpracovat a adekvátně interpretovat
  • metodologicky navrhnout a zpracovat aplikovaný výzkum se zaměřením na dospělé jedince s postižením či znevýhodněním a argumentovat ve prospěch zvoleného postupu, získaná data zpracovat a adekvátně interpretovat
 • Uplatnění absolventa

  Uplatnění absolventů se předpokládá v pracovních poradenských pozicích, ve kterých budou v osobním kontaktu s dětmi, žáky či dospělými osobami se zdravotním postižením, zejména se zřetelem na zrakové postižení, sluchové postižení a narušenou komunikační schopnost. Budou provádět speciálněpedagogickou diagnostiku, navrhovat a konstruovat individuální plány. Vést intervence a speciálněpedagogické poradenství, jednat a kooperovat s odborníky na mezioborové úrovni. Budou připraveni na komunikaci a spolupráci s rodiči dětí a žáků a pedagogy speciálních i běžných škol.

  Studenti specializace speciální andragogika získají teoretické znalosti o lidech s různými speciálními potřebami, s postižením a znevýhodněním. Studenti budou podrobně seznámeni se službami pro dospělé osoby a seniory se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním, metodami práce a přístupy k nim a aspekty jejich podpory.

  Charakteristiku profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání:

  Učitel mateřské školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro děti se SVP, učitel přípravného stupně základní školy speciální a základní školy speciální, školní speciální pedagog na školním poradenském pracovišti, speciální pedagog ve školském poradenském zařízení (logoped, surdoped, psychoped, somatoped, oftalmoped), speciální pedagog (etoped) ve školském zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče. Vychovatel, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo v jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, nebo ve středisku výchovné péče (Zákon č. 379/2015 Sb. ve znění aktuálních předpisů). Je možný přesah poskytování služeb dětem v raném věku nebo dospělým osobám v oblasti postižení zraku, sluchu a narušené komunikační schopnosti.

  Absolvent magisterského studijního programu Speciální pedagogika se SZZ oftalmopedie vykonává činnosti uvedené v § 44 a dále pod přímým vedením zrakového terapeuta.

  Absolventi specializace speciální andragogiky jsou kvalifikováni pro speciálně pedagogickou, poradenskou i řídící činnost u lidí v období dospělosti a v seniorském věku zejména v těchto zařízeních a institucích: v pobytových zařízeních pro osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, seniory a osoby s tzv. problémovým chováním, v terénních i ambulantních sociálních službách, v institucích zaměřených na vzdělávání a další vzdělávání dospělých osob, v chráněných dílnách i dalších alternativních formách zaměstnávání, ve státní správě, v nestátních a neziskových organizacích podporujících jedince s postižením nebo znevýhodněním a jejich rodiny, ve zdravotnických zařízeních, v poradenských centrech, v zařízeních nápravné péče, v rámci probační a mediační služby, ve vazebních věznicích a věznicích, v centrech pro léčbu závislostí, terapeutických komunitách, ve střediscích pro uprchlíky.

 • Regulovaná povolání
  • Speciální pedagog
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Povinnou součástí navazujícího magisterského studijního programu Speciální pedagogika je odborná praxe, která je realizovaná jako odborná praxe souvislá 1 (dva týdny ve druhém semestru), II (3 týdny ve třetím semestru) a III (4 týdny ve 4. semestru), vždy s reflektivním seminářem podle zvolené specializace.

  Samotný výkon praxe je rozložen do tří semestrů. Katedra studentům zajišťuje pracoviště, se kterými dlouhodobě spolupracuje a na nichž je možné praxi vykonat.

  Cílem odborné praxe souvislé 1 je přímá speciálněpedagogická a diagnostická činnost pod vedením fakultního učitele (speciálního pedagoga), seznámit se s metodami speciálněpedagogické diagnostiky prováděné speciálním pedagogem v poradenském zařízení. Student si vede záznam o speciálněpedagogické činnosti, výstupem je zpracování kazuistiky vybraného žáka. Cílem odborné praxe 2 je speciálněpedagogická činnost ve zvolené specializaci pod vedením fakultního učitele ve školách a školských zařízeních. Student si osvojí asistentské práce, provede 15 výstupů, seznámí se s tvorbou individuálního vzdělávacího plánu, vytváří portfolio praxe. Cílem odborné praxe 3 je osvojit si metody speciálněpedagogické diagnostiky prováděné speciálním pedagogem v poradenském zařízení. Student si vede záznam o speciálněpedagogické činnosti, vytváří portfolio praxe.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Specifické cíle kvalifikačních prací v oboru Speciální pedagogika

  Student prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách oboru speciální pedagogika, umí jasně a srozumitelně vymezit téma své práce (výzkumu), popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení, jasně a logicky vytvořit název práce.

  Student dovede pracovat s adekvátními primárními a sekundárními studijními prameny, citovat je dle platných norem a v souladu s etikou vědecké práce. Je schopen/a vést diskusi a polemizovat s autory, vyvozovat vlastní závěry a doporučení.

  Student umí navrhnout vlastní kvantitativní nebo kvalitativní výzkumné šetření, včetně jasného vymezení cílů a volby adekvátních výzkumných metod ve vztahu k charakteru zkoumaného jevu, pracovat s příslušnou metodou, včetně dovednosti analyzovat kvantitativní a kvalitativní data (údaje) a vhodným způsobem je interpretovat a vyvozovat závěry.

  Student prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, je schopen vytvořit odborný text, udržuje logickou linii kompozice práce bez gramatických chyb.

  Student prokáže schopnost dobře klást otázky a řešit problémy nekonvenčním způsobem, formulovat nové myšlenky a závěry práce, které by přinesly alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, nebo by obohatily (nové) metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické postupy (v oblasti edukace), a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami atd.).

  Oborové standardy závěrečných prací - speciální pedagogika jsou zpracovány podle Pokynu děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV).

 • Návaznost na další studijní programy

  4letý doktorský studijní program Speciální pedagogika

Základní údaje

Zkratka
N-SPZPA
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
2400 €

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje