Cíle studijního programu

Filologické studium jazyka v doktorském stupni je koncipováno jako završení formálně-teoretické i praktické přípravy studentů na samostatnou odbornou lingvistickou práci. Všeobecné znalosti a kompetence synchronní i diachronní jazykovědy nabyté v předchozím magisterském studiu jsou zde cíleně prohloubeny se zřetelem k požadavkům samostatné výzkumné práce včetně adekvátní prezentace výsledků. Studium je ve velké míře specializované a diferencované podle potřeb konkrétních zkoumaných témat a zpracovávaných disertací, zároveň je však rozvíjen obecný přehled o adekvátních metodách filologické práce a schopnost jejich kritické reflexe a jejich tvůrčího uplatnění.

Specializace Experimentální a aplikovaná lingvistika je zaměřena na prohloubení znalostí a dovedností v oblasti využití experimentálních metod a metod aplikujících formální přístupy k přirozenému jazyku (je organizována několika akademickými pracovišti s lingvistickým zaměřením: Ústavem českého jazyka, Ústavem jazykovědy a baltistiky, Katedrou anglistiky a amerikanistiky, Ústavem románských jazyků a literatur, Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky). Je určena zájemcům o jazykovědu, která klade důraz na observaci jazykových dat a jejich zpracování matematickými metodami a na teoretické problémy spojené s aplikací formálních metod na materiál přirozeného jazyka. Cílem této specializace je umožnit posluchačům prohloubenou orientaci v metodách korpusové lingvistiky a ve využití statistického zpracování lingvistických dat. Nabízené povinně volitelné předměty umožní studentovi hlouběji pochopit různá odvětví aplikované lingvistiky.

Specializace Zemské jazyky je zaměřena na vyhraněnou oblast odborné filologické práce s primárně historickou orientací; je zajišťována v kooperaci oborově zainteresovaných pracovišť (Ústav klasických studií, Ústav českého jazyka, Ústav české literatury a knihovnictví, Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky). Studium je zaměřené medievisticky s přesahy do raného novověku a zejména je charakteristicky vymezené prostředím historických českých zemí příslušného období. Propojení témat, výzkumných tradic a metod germanistické, bohemistická a latinské medievistiky umožňuje absolventům kompetentně pracovat s historickými texty této provenience s ohledem na vícejazyčné kulturní a společenské prostředí této oblasti. Důležitou součástí studia jsou teoretické a praktické aspekty ediční filologie se zřetelem ke specifikům písemnictví českých zemí.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Filologické studium jazyka v doktorském stupni je koncipováno jako završení formálně-teoretické i praktické přípravy studentů na samostatnou odbornou lingvistickou práci. Všeobecné znalosti a kompetence synchronní i diachronní jazykovědy nabyté v předchozím magisterském studiu jsou zde cíleně prohloubeny se zřetelem k požadavkům samostatné výzkumné práce včetně adekvátní prezentace výsledků. Studium je ve velké míře specializované a diferencované podle potřeb konkrétních zkoumaných témat a zpracovávaných disertací, zároveň je však rozvíjen obecný přehled o adekvátních metodách filologické práce a schopnost jejich kritické reflexe a jejich tvůrčího uplatnění.

  Specializace Experimentální a aplikovaná lingvistika je zaměřena na prohloubení znalostí a dovedností v oblasti využití experimentálních metod a metod aplikujících formální přístupy k přirozenému jazyku (je organizována několika akademickými pracovišti s lingvistickým zaměřením: Ústavem českého jazyka, Ústavem jazykovědy a baltistiky, Katedrou anglistiky a amerikanistiky, Ústavem románských jazyků a literatur, Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky). Je určena zájemcům o jazykovědu, která klade důraz na observaci jazykových dat a jejich zpracování matematickými metodami a na teoretické problémy spojené s aplikací formálních metod na materiál přirozeného jazyka. Cílem této specializace je umožnit posluchačům prohloubenou orientaci v metodách korpusové lingvistiky a ve využití statistického zpracování lingvistických dat. Nabízené povinně volitelné předměty umožní studentovi hlouběji pochopit různá odvětví aplikované lingvistiky.

  Specializace Zemské jazyky je zaměřena na vyhraněnou oblast odborné filologické práce s primárně historickou orientací; je zajišťována v kooperaci oborově zainteresovaných pracovišť (Ústav klasických studií, Ústav českého jazyka, Ústav české literatury a knihovnictví, Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky). Studium je zaměřené medievisticky s přesahy do raného novověku a zejména je charakteristicky vymezené prostředím historických českých zemí příslušného období. Propojení témat, výzkumných tradic a metod germanistické, bohemistická a latinské medievistiky umožňuje absolventům kompetentně pracovat s historickými texty této provenience s ohledem na vícejazyčné kulturní a společenské prostředí této oblasti. Důležitou součástí studia jsou teoretické a praktické aspekty ediční filologie se zřetelem ke specifikům písemnictví českých zemí.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně odborně pracovat v oblasti jazykovědné filologie;
  • analyzovat lingvistická data ve zvoleném teoretickém rámci;
  • pracovat v povoláních vyžadujících schopnost samostatného kritického myšlení a kultivovaného jazykového projevu v jazyce studijního zaměření i v mateřském jazyce.
  • samostatně řešit nové jazykovědné problémy s kompetentním využitím odpovídajících zdrojů a metod
  • absolvent specializace Experimentální a aplikovaná lingvistika se bude mít dobrý přehled v dostupných datových zdrojích lingvistického výzkumu a bude umět zhodnotit relevanci dostupných datových zdrojů pro konkrétní výzkumný záměr.
  • absolvent specializace Experimentální a aplikovaná lingvistika bude umět využívat výsledky statistického zpracování lingvistických dat ve výzkumu.
  • absolvent specializace Experimentální a aplikovaná lingvistika se bude orientovat v problematice vybraných aktuálních směrů lingvistického bádání (současné syntaktické a sémantické teorie, psycholingvistika, otázky experimentálního testování aj.
  • absolvent specializace Zemské jazyky bude mít souhrnný přehled o germanistické, bohemistické a latinské medievistice.
  • absolvent specializace Zemské jazyky bude znát centrální témata, významné prameny, specifika a výzkumné tradice oborů zaměřených na zemské jazyky historických českých zemí.
  • absolvent specializace Zemské jazyky bude schopen kritického posouzení teoretických východisek i praktické aplikovatelnosti relevantních filologických metod a koncepcí.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent doktorského programu germánské jazyky disponuje spolehlivými obecně uplatnitelnými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro filologickou práci. Je schopen samostatné odborné reflexe jazykových fenoménů v synchronní i diachronní perspektivě, jakož i orientace v jednotlivých směrech jazykovědného bádání v minulosti i současnosti. Zároveň dokáže tvůrčím způsobem své znalosti aplikovat na konkrétní aktuální problémy. Kromě širokého přehledu o celém oboru získá navíc detailní znalosti v rámci předmětu své specializace. Získaná kvalifikace jej předurčuje k uplatnění na pozicích filologického či obecně humanitního zaměření vyžadujících samostatné kritické myšlení a schopnost prezentace získaných poznatků ať už ve sféře vysokých škol, ve vědeckých institucích, překladatelství apod.

 • Praxe

  Praxe na externích pracovištích není povinnou součástí studia. Aktivní zapojení studentů do výukové, výzkumné a organizační práce na ústavu poskytuje doktorandům příležitost k získání a rozvinutí praktických kompetencí v těchto oblastech.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce představuje ucelenou odbornou publikaci vycházející z originálního výzkumu autora; doporučený rozsah je zhruba 180 000 znaků (se zahrnutím poznámkového aparátu a bibliografie; zohlednění příloh posuzuje individuálně školitel).

Základní údaje

Zkratka
D-GEJA_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

4
počet aktivních studentů
1
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje