Sever - krok správným směrem.

Představení studijního programu

Studijní program Nordistika je koncipována jako magisterský navazující program. Podmínkou k přijetí je znalost norštiny nebo jiného skandinávského jazyka alespoň na úrovni B2 evropské kategorizace.

Dvouletý program je zaměřen na lingvistiku, literaturu, kulturu, historii a společnost primárně Norska, ale i ostatních skandinávských zemí. Primárním výstupem je magisterská diplomová práce. Po absolvování budete ovládat norštinu na úrovni C1-C2 a budete odborně vybaveni pro práci překladatele, tlumočníka, pro činnosti v rámci mezinárodních vztahů, turistického průmyslu a podobně.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem navazujícího magisterského studia programu Nordistika - odbornost pro praxi je profilovat kompetence teoreticko-badatelské a prakticko-profesní ve skandinávské a interdisciplinární perspektivě. S ohledem na výstupy z učení jsou realizovány dvě strategie. První z nich je profil odborný a vědecký s akcentem filologickým (lingvistika, literatura) a přesahem interdisciplinárním (areálová studia, sociolingvistika). Druhou strategií je profil praktický a aplikovaný, jehož konkrétním cílem jsou užité dovednosti jazykové (překladatelství, tlumočení) a komunikační (tvorba textů odborných a jiných). Koncepce magisterského studijního programu je založena na samostatné nebo kolektivní projektové činnosti, otevírá prostor pro exkurze, odborné stáže, studijní pobyty v Norsku a workshopy. Důležitým výstupem je proces psaní a samotná obhajoba magisterské diplomové práce (v norštině, angličtině, mateřském jazyce). Samostatnost a kreativní přístup i schopnost rozvoje kritického myšlení v rámci oboru jsou základními aspekty profilu absolventa.

  Absolventi jsou vybaveni pro různé komunikační činnosti v institucích Evropské Unie, či v jiných mezinárodních institucích, nakladatelstvích, archívech, muzeích, divadlech, v rámci kulturní spolupráce a v diplomacii. Důležitým polem uplatnění jsou cestovní agentury a turistický průmysl vůbec. Odborné tlumočení a překládání specializovaných i beletristických textů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Překládat a tlumočit z norštiny a do norštiny ve vybraných oblastech (student má také pasivní znalost dánštiny a švédštiny).
  • Číst a psát norské texty na úrovni C1/C2.
  • Rozpoznat a kriticky analyzovat problémy současné norské/skandinávské společnosti.
  • Zprostředkovat a interpretovat norskou a skandinávskou literaturu a kulturu.
  • kriticky zhodnotit mezinárodní postavení a kooperaci Skandinávie v Evropě
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent studijního programu Nordistika - odbornost pro praxi je vybaven jako překladatel a tlumočník na úrovni C1/C2. jako překladatel odborných textů i beletrie. Absolvent najde uplatnění jako pedagog na veřejných i soukromých středních i vysokých školách včetně jazykových škol. Rovněž může působit v institucích Evropské unie a jiných státních a mezinárodních institucích poskytujících jazykové služby, v nakladatelstvích, v publicistice, médiích, dále pak v archivech, knihovnách, muzeích, divadle, jako jazykový poradce nebo i v diplomacii.

  Kromě práce v oboru (překladatelství, tlumočení, výuka na různých úrovních, redaktorská a jiná činnost v kultuře, publicistika, cestovní ruch) se absolventi uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a norském jazyce. Odborných a badatelských možností je možno využít při doktorském studiu blízkých oborů, jež jsou akreditovány na MU nebo na jiných univerzitách.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Organizace kulturních akcí, překládání a tlumočení, jakož i příprava a organizace kulturních setkání a seminářů jsou ohodnoceny kredity ve všech ročnících.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce na magisterském stupni má standardní rozsah min. 108 000 znaků (60 stran) včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Text je standardně psán norsky. Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu. Měli by předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou badatelskou otázku. Své metodologické postupy a badatelské výstupy musí student argumentačně obhájit při obhajobě diplomové práce.

  Státní závěrečná zkouška magisterská má dvě části: písemná část je klauzurní práce na speciální odborná témata, ústní část je kritickou prezentací zkušebních okruhů z jazyka, lingvistiky, literatury, literární historie a teorie, překladatelství. Důležitý je skandinávský a interdisciplinární přesah.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent navazujícího magisterského oboru nordistika -

  odbornost pro praxi může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu se zaměřením na komparatistiku nebo germánské jazyky a literatury.

Základní údaje

Zkratka
N-NO_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

10
počet aktivních studentů
5
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje