Cíle studijního programu

Cílem studia Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy je vybavit absolventa příslušnými kompetencemi, aby byl schopen vykonávat profesi učitele na středních školách, kde je španělština vyučována jako cizí jazyk. Požadovaná vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je C1 a cílem programu je připravit studenta tak, aby při absolutoriu dosáhl jazykové úrovně C2. Tento studijní program si dále klade za cíl poskytnout komplexní vzdělání, díky němuž student získá nezbytné teoretické znalosti a rozvine své dovednosti, a to jak v oblasti filologické, tak pedagogicko-psychologické.

Absolvent je vybaven znalostmi, dovednostmi a kompetencemi nabytými studiem teoretických a aplikačních disciplín i praktickými jazykovými znalostmi a dovednostmi, jakož i literárním a kulturním rozhledem.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy je vybavit absolventa příslušnými kompetencemi, aby byl schopen vykonávat profesi učitele na středních školách, kde je španělština vyučována jako cizí jazyk. Požadovaná vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je C1 a cílem programu je připravit studenta tak, aby při absolutoriu dosáhl jazykové úrovně C2. Tento studijní program si dále klade za cíl poskytnout komplexní vzdělání, díky němuž student získá nezbytné teoretické znalosti a rozvine své dovednosti, a to jak v oblasti filologické, tak pedagogicko-psychologické.

  Absolvent je vybaven znalostmi, dovednostmi a kompetencemi nabytými studiem teoretických a aplikačních disciplín i praktickými jazykovými znalostmi a dovednostmi, jakož i literárním a kulturním rozhledem.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • působit jako učitel španělského jazyka na středních školách, jazykových školách a dalších vzdělávacích institucích, kde je španělština vyučována jako cizí jazyk.
  • písemného i ústního projevu ve španělštině na úrovni C2 dle Evropského referenčního rámce a dokáže adekvátním způsobem vysvětlit jednotlivé jazykové jevy, a to vždy se zřetelem k požadavkům výuky.
  • uplatnit společenské, politické, kulturní, historické, literární a lingvistické vědomosti o Španělsku a dalších hispanofonních zemích.
  • v rámci mezikulturní komunikace náležitě interpretovat a srozumitelně zprostředkovat informace z oblasti literatury, historie, kultury a reálií hispanofonních zemí.
  • orientovat se v moderních trendech v oblasti využívání IT ve výuce a dokáže je účelně využívat.
  • kompetentní orientace v odborné terminologii pedagogických a psychologických disciplín, díky čemuž dokáže základní pojmy náležitě identifikovat, interpretovat a usouvztažnit k vlastnímu pedagogickému působení.
  • efektivně plánovat, připravovat, realizovat a evaluovat vlastní výuku v souladu se současnými kurikulárními dokumenty.
  • aplikovat poznatky v souladu s principy inkluzivního vzdělávání a dokáže při tom využít základní diagnostické nástroje ve své učitelské praxi.
  • při přípravě a realizaci výuky flexibilně zohlednit individuální potřeby žáka v závislosti na určujících faktorech (učební styl, zralost, osobnostní rysy atp.)
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent najde uplatnění jak na středních školách různého typu a zaměření, tak na jazykových školách a dalších vzdělávacích institucích, kde se španělština vyučuje jako cizí jazyk. Díky komplexnímu vzdělání se může uplatnit na pozicích, na nichž je jedním z nezbytných předpokladů všeobecný společenský a kulturní přehled, schopnost kritického a analytického myšlení a orientace ve filologických a pedagogicko-psychologických disciplínách.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel střední školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Odborná pedagogická praxe je nezbytnou součástí studijního programu připravující studenty na profesi učitele španělského jazyka. Cílem oborové pedagogické praxe je umožnit studentům aplikovat nezbytné kompetence v reálném prostředí příslušných vzdělávacích institucí, díky čemuž studenti dostanou prostor uplatnit získané teoretické znalosti z filologické a pedagogicko-psychologické průpravy. Stěžejním cílem praxe je poskytnout studentům příležitost, aby pod vedením zkušených pedagogů a odborníků z praxe mohli rozvíjet důležité dovednosti, které jsou pro pedagogickou profesi klíčové. Nedílnou součástí praxe je evaluační a autoevaluační proces. Vzhledem k soudobým trendům ve výuce je kladen důraz na průpravu i v oblasti moderních technologií, zejména e-learningu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah magisterské diplomové práce je přibližně 120 000 znaků včetně poznámek pod čarou, seznamu literatury apod.; případné přílohy se do počtu znaků nepočítají. Magisterská práce má charakter samostatného empirického výzkumu, neočekává se však, že změní stav poznání v oboru. Studující by měli předvést schopnost kritické analýzy při práci s odbornými texty a umět aplikovat nabyté znalosti při vlastním výzkumu. Témata magisterských diplomových prací by měla být orientována didaktickým či jiným metodologickým směrem uplatnitelným v rámci studia učitelství cizího jazyka.

 • Návaznost na další studijní programy

  V případě splnění podmínek přijetí je možno dále pokračovat v doktorském studiu oborů Románské jazyky a Románské literatury, případně v jiných oborech doktorského studia.

Základní údaje

Zkratka
N-SJU_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

22
počet aktivních studentů
10
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje