Cíle studijního programu

Cílem studia Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy je vybavit absolventa příslušnými kompetencemi, aby byl schopen vykonávat profesi učitele na středních školách, kde je španělština vyučována jako cizí jazyk. Požadovaná vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je C1 a cílem programu je připravit studenta tak, aby při absolutoriu dosáhl jazykové úrovně C2. Tento studijní program si dále klade za cíl poskytnout komplexní vzdělání, díky němuž student získá nezbytné teoretické znalosti a rozvine své dovednosti, a to jak v oblasti filologické, tak pedagogicko-psychologické.

Absolvent je vybaven znalostmi, dovednostmi a kompetencemi nabytými studiem teoretických a aplikačních disciplín i praktickými jazykovými znalostmi a dovednostmi, jakož i literárním a kulturním rozhledem.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: podzim 2023)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2023

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín pro podání přihlášky: 1. ledna – 30. duben

  Komu je program určen: Program je určen všem absolventům bakalářského studia, předpokládá se znalost jazyka na úrovni C1 dle SERR (Společného evropského referenčního rámce).

  Předmět přijímací zkoušky: ústní oborová zkouška. Uchazeči o studium dodají stručný projekt magisterské diplomové práce nebo bakalářskou práci. Předepsané dokumenty k přijímacímu řízení vkládejte do svých elektronických přihlášek (rubrika "Dokumenty") do 1. 6. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

  Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru / programu Španělský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz – od ukončení státní zkoušky nesmí uplynout víc než rok (dva semestry).

  Web Ústavu románských jazyků a literatury.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Hranice úspěšnosti odborné přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet 100 bodů).

Studium

 • Cíle

  Cílem studia Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy je vybavit absolventa příslušnými kompetencemi, aby byl schopen vykonávat profesi učitele na středních školách, kde je španělština vyučována jako cizí jazyk. Požadovaná vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je C1 a cílem programu je připravit studenta tak, aby při absolutoriu dosáhl jazykové úrovně C2. Tento studijní program si dále klade za cíl poskytnout komplexní vzdělání, díky němuž student získá nezbytné teoretické znalosti a rozvine své dovednosti, a to jak v oblasti filologické, tak pedagogicko-psychologické.

  Absolvent je vybaven znalostmi, dovednostmi a kompetencemi nabytými studiem teoretických a aplikačních disciplín i praktickými jazykovými znalostmi a dovednostmi, jakož i literárním a kulturním rozhledem.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • působit jako učitel španělského jazyka na středních školách, jazykových školách a dalších vzdělávacích institucích, kde je španělština vyučována jako cizí jazyk.
  • písemného i ústního projevu ve španělštině na úrovni C2 dle Evropského referenčního rámce a dokáže adekvátním způsobem vysvětlit jednotlivé jazykové jevy, a to vždy se zřetelem k požadavkům výuky.
  • uplatnit společenské, politické, kulturní, historické, literární a lingvistické vědomosti o Španělsku a dalších hispanofonních zemích.
  • v rámci mezikulturní komunikace náležitě interpretovat a srozumitelně zprostředkovat informace z oblasti literatury, historie, kultury a reálií hispanofonních zemí.
  • orientovat se v moderních trendech v oblasti využívání IT ve výuce a dokáže je účelně využívat.
  • kompetentní orientace v odborné terminologii pedagogických a psychologických disciplín, díky čemuž dokáže základní pojmy náležitě identifikovat, interpretovat a usouvztažnit k vlastnímu pedagogickému působení.
  • efektivně plánovat, připravovat, realizovat a evaluovat vlastní výuku v souladu se současnými kurikulárními dokumenty.
  • aplikovat poznatky v souladu s principy inkluzivního vzdělávání a dokáže při tom využít základní diagnostické nástroje ve své učitelské praxi.
  • při přípravě a realizaci výuky flexibilně zohlednit individuální potřeby žáka v závislosti na určujících faktorech (učební styl, zralost, osobnostní rysy atp.)
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent najde uplatnění jak na středních školách různého typu a zaměření, tak na jazykových školách a dalších vzdělávacích institucích, kde se španělština vyučuje jako cizí jazyk. Díky komplexnímu vzdělání se může uplatnit na pozicích, na nichž je jedním z nezbytných předpokladů všeobecný společenský a kulturní přehled, schopnost kritického a analytického myšlení a orientace ve filologických a pedagogicko-psychologických disciplínách.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel střední školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Odborná pedagogická praxe je nezbytnou součástí studijního programu připravující studenty na profesi učitele španělského jazyka. Cílem oborové pedagogické praxe je umožnit studentům aplikovat nezbytné kompetence v reálném prostředí příslušných vzdělávacích institucí, díky čemuž studenti dostanou prostor uplatnit získané teoretické znalosti z filologické a pedagogicko-psychologické průpravy. Stěžejním cílem praxe je poskytnout studentům příležitost, aby pod vedením zkušených pedagogů a odborníků z praxe mohli rozvíjet důležité dovednosti, které jsou pro pedagogickou profesi klíčové. Nedílnou součástí praxe je evaluační a autoevaluační proces. Vzhledem k soudobým trendům ve výuce je kladen důraz na průpravu i v oblasti moderních technologií, zejména e-learningu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah magisterské diplomové práce je přibližně 120 000 znaků včetně poznámek pod čarou, seznamu literatury apod.; případné přílohy se do počtu znaků nepočítají. Magisterská práce má charakter samostatného empirického výzkumu, neočekává se však, že změní stav poznání v oboru. Studující by měli předvést schopnost kritické analýzy při práci s odbornými texty a umět aplikovat nabyté znalosti při vlastním výzkumu. Témata magisterských diplomových prací by měla být orientována didaktickým či jiným metodologickým směrem uplatnitelným v rámci studia učitelství cizího jazyka.

 • Návaznost na další studijní programy

  V případě splnění podmínek přijetí je možno dále pokračovat v doktorském studiu oborů Románské jazyky a Románské literatury, případně v jiných oborech doktorského studia.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
N-SJU_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

40
odhadovaný počet přijatých
21
počet aktivních studentů

Filozofická fakulta
Program zajišťuje