Učme se od těch nejlepších z nás.

Představení studijního programu

Vadí vám nekvalitní vzdělávání v informatice? Pojďte to napravit! Studijní program Informatika ve vzdělávání vás vybaví dostatkem odborných znalostí a nezbytným minimem psychologicko-pedagogických znalostí pro úspěšné působení ve vzdělávání. Obzvlášť pak v tak moderním a rychle se rozvíjejícím vědním oboru, jako je informatika

Ke studiu je však nutné si vybrat ještě druhý, tzv. přidružený studijní program, a to na Přírodovědecké fakultě. Obvyklými kombinacemi jsou zejména Matematika-Informatika, Fyzika-Informatika, ale i další.

Pokud se rozhodnete po absolvování tohoto programu pokračovat i v navazujícím magisterském programu, budete plně připraveni pro výkon středoškolské učitelské profese.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Umíte systematicky myslet?

 • Baví vás matematika a na středoškolské úrovni ji zvládáte s přehledem?

 • Rádi přicházíte věcem na kloub?

 • Rádi své znalosti předáváte dál a jste v tom úspěšní?

 • Baví vás vést kolektiv?

 • Láká vás vidina stát se učitelem?

Pokud na většinu otázek souhlasně přikyvujete, pak vás v tomto programu rádi přivítáme.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem tohoto bakalářského studia je vybavit uchazeče nezbytnými odbornými znalostmi a nezbytným minimem psychologicko-pedagogických znalostí pro úspěšné působení ve vzdělávání v odborné oblasti informatiky.

  Studijní program je zároveň programem, který v kombinaci s navazujícím učitelským studijním programem na MU, připravuje absolventy pro výkon učitelské profese.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Vysvětlit základní principy počítačových systémů, včetně operačních systémů, databázových systémů a počítačových sítí;
  • Navrhovat algoritmy a ve zvoleném programovacím jazyce zapsat program pro řešení daného problému;
  • Působit jako asistent nebo školící pracovník v oblasti informačních technologií.
  • Rozumět základním pojmům z pedagogiky a didaktiky, má přehled o široké škále výukových metod a možnostech hodnocení žáků/studentů.
  • Rozumět aktuálním trendům v plánování a vedení výuky, dokáže připravit výukové materiály i prostředí výuky a vést výuku podle pokynů učitele.
  • Dokáže pod vedením učitele řídit skupiny žáků/studentů a motivovat jednotlivce k práci.
  • Rozumí základním psychologickým pojmům a poznatkům z vývojové psychologie a na tomto základě dokáže rozeznat a respektovat individuální potřeby žáků/studentů a přizpůsobit své pedagogické intervence jejich možnostem.
  • Zná základy školské politiky a rozumí aktuálním trendům ve školství. Je připraven ke spolupráci s učiteli, uvědomuje si jejich poslání a dokáže diskutovat o specificích učitelské profese v 21. století.
 • Uplatnění absolventa

  Jakožto absolvent bakalářského studijního programu budete moci bez problémů pokračovat v magisterském studiu, které vás připraví pro výkon profese středoškolského učitele. Můžete se také uplatnit ve školicích střediskách zaměřených na oblast IT.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel střední školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Součástí tohoto studijního programu je povinná pedagogická, souvislá a reflektovaná asistentská praxe v celkovém rozsahu cca 110 hodin.

 • Cíle kvalifikačních prací

  U bakalářské práce se očekává, že student především prokáže schopnost zpracovat větší projekt (například vytvořit užitečný program, formulovat a dokázat netriviální tvrzení) a že dokáže své dílo zasadit do relevatního kontextu aktuálního poznání a prezentovat je formou odborného textu. Práce může být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Předepsaná struktura práce zahrnuje sekce

  Kopie prohlášení autora školního díla, Prohlášení o autorství, Obsah,

  Vlastní text práce, a referencovanou Literaturu. Minimální očekávaný rozsah práce je 30 normostran, vlastního textu (včetně ilustrací).

 • Návaznost na další studijní programy

  Pro dokončení plné kvalifikace středoškolského učitele je nutné pokračovat ve studiu navazujícího magisterského programu Učitelství informatiky pro střední školy.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
B-IVV
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

34
počet aktivních studentů
1
počet závěrečných prací

Fakulta informatiky
Program zajišťuje


Fotogalerie