Pomáhejme poznávat, hodnotit a chápat

Představení studijního programu

V tomto programu si prohloubíte a rozšíříte jazykovou kompetenci v ruštině, získáte širší povědomí o ruském kulturním prostoru a dostane se vám především důkladné teoretické i praktické průpravy k výkonu učitelského povolání. Znalosti, které získáte absolvováním řady pedagogicky, psychologicky a didakticky orientovaných kurzů, si budete moci v průběhu celého studia ověřovat přímo „v terénu“ na školách různého typu v rámci promyšleného systému pedagogických praxí.

Na vaší přípravě se budou podílet kvalitní a zkušení pedagogové v oblasti ruské filologie i vysoce kvalifikovaní odborníci na problematiku vzdělávání a metodiku jazykové výuky. Během studia se také můžete zapojit do různých pedagogicky zaměřených aktivit a projektů přímo na fakultě nebo ve školách. Získáte tak cenné zkušenosti a kontakty, které se vám zúročí v budoucí profesní praxi a usnadní vám vstup do nelehkého, ale vzrušujícího povolání.

Pro ty z vás, kteří mají zájem získat zahraniční zkušenosti, máme připraveny různé možnosti zahraničních stáží zaměřených jak na oblast vzdělávaní, tak i na poznávání ruské kultury, historie i současnosti.

Jako absolventi tohoto programu budete mít kvalifikaci středoškolského učitele, se kterou se můžete uplatnit také jako učitelé na 2. stupni základních škol nebo jako lektoři v jazykových školách.

Je studium programu pro vás?

 • Jste absolventy některého z bakalářských nebo i magisterských rusistických oborů?

 • Baví vás cizí jazyky, konkrétně ruština?

 • Láká vás učitelské povolání a myslíte si, že pro něj máte osobnostní, fyzické a mentální předpoklady?

 • Baví vás práce s lidmi?

 • Chcete se spolupodílet na vzdělávání mladých lidí?

 • Máte dostatek disciplíny a jste schopni a ochotni pracovat v týmu?

Pokud jste si na všechny otázky odpověděli kladně, je pro vás studium tohoto programu určitě jednou z dobrých voleb.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia navazujícího magisterského studijního programu Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy je připravit kvalifikovaného a kompetentního učitele ruského jazyka a literatury, který je komplexně (odborně i osobnostně) připraven pro pedagogickou práci na středních školách, resp. na 2. stupni základních škol, případně i na jazykových školách, na nichž je vyučována ruština jako cizí jazyk.

  Pregraduální učitelská příprava, založená na čtyřech základních složkách (oborové disciplíny, oborově didaktická složka, pedagogicko-psychologická propedeutika a reflektovaná pedagogická praxe) přitom staví na důkladných oborových základech, získaných předchozím bakalářským studiem ve stud. programu Ruská studia (jazyková kompetence v ruštině na úrovni B2, znalost ruské mluvnice, ruské literatury, dějin a kultury) a soustřeďuje se na další prohloubení oborových a vytváření pedagogicko-psychologických, didaktických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí, nezbytných pro kvalifikovaný výkon učitelského povolání se zaměřením na výuku cizího jazyka.

  Důraz je přitom kladen především na těsné provázání teoretické složky oborové, pedagogicko-psychologické a oborově didaktické s praktickou složkou učitelské přípravy, spočívající v odstupňovaném systému návazných interních a externích praxí (průběžných i kontinuálních) a jejich řízené reflexe v těsné součinnosti se smluvními poskytovateli praxí (středními a základními školami).

  Dílčím cílem studijního programu je rovněž připravit absolventa, který bude schopen samostatně vyhledávat, kriticky posuzovat a adekvátně využívat různé informační zdroje, což mu umožní pružně reagovat na měnící se požadavky praxe, a který bude motivován k dalšímu sebevzdělávání a kontinuálnímu osobnostnímu rozvoji.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se v základních tématech i současných trendech v rámci pedagogických a psychologických disciplín, samostatně získávat a kriticky zpracovávat poznatky ped. a psychol. výzkumu, které dokáže relevantně posoudit a implementovat do praxe
  • efektivně plánovat, realizovat a evaluovat vlastní výuku na standardní úrovni a využívat přitom širokou škálu znalostí a dovedností nabytých studiem pedagogických a psychologických disciplín, které přesahují jeho konkrétní aprobaci
  • reflektovat zkušenosti z pedagogických praxí a následně je aplikovat ve své učitelské praxi
  • porozumět principům inkluzivního vzdělávání, které dovede aplikovat do své učitelské praxe, využívat při tom základní diagnostické nástroje a zjištění takto získaná dovede využít pro individuální podporu každého žáka ve školní třídě
  • při přípravě a realizaci výuky zohlednit individuální potřeby žáka v souvislosti s jeho učebním stylem, zralostí, osobností, schopnostmi, dovednostmi, vlohami, a dalšími kategoriemi souvisejícími s psychologickým profilem žáka
  • užívat spisovný ruský jazyk (mluvený i psaný) na úrovni C1 v pedagogické činnosti i profesní komunikaci
  • argumentovaně definovat strukturované cíle výuky ve vztahu ke konkrétní cílové skupině
  • rozlišovat, prakticky ovládat a přiměřeně využívat různé formy a metody výuky ruštiny a adekvátně je přizpůsobovat stanoveným výukovým cílům
  • efektivně ověřovat a vyhodnocovat dosahování cílů výuky a na základě reflexe zjištěných výsledků účinně korigovat a modifikovat vlastní vyučovací postupy
  • připravovat a efektivně využívat vlastní učební texty a další metodické pomůcky pro výuku v souladu se stanovenými výukovými cíli
  • vhodně volenými metodami účinně motivovat žáky k dosahování výukových cílů jak při nabývání jazykové a komunikační kompetence v ruštině, tak v základní orientaci v ruské literatuře jako zprostředkovatelce faktů a hodnot daného kulturního prostředí
  • komplexně se orientuje v souvislostech a klíčových jevech ruské literatury, kultury, dějin, tradicích, způsobu života a politickém systému v diachronním a synchronním průřezu a je schopen tyto skutečnosti vykládat.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvováním tohoto programu se díky získané odborné kvalifikaci a široce pojaté metodické přípravě můžete flexibilně uplatnit například jako učitelé ruského jazyka na střední škole nebo na 2. stupni základní školy, jako lektoři ruského jazyka v jazykových školách nebo na vysokých školách, nebo jako lektoři ruského jazyka v kurzech pořádaných zaměstnavateli pro pracovníky vysílané do zahraničí (zejména Ruské federace, Běloruska, Ukrajiny a dalších zemí bývalého Sovětského svazu).

  Působit můžete také jako učitelé ruského jazyka v individuálních nebo skupinových formách výuky nebo jako pracovníci připravující a organizující kurzy ruského jazyka. Pracovat můžete také jako autoři učebnic, příruček a metodických materiálů pro výuku ruského jazyka v nejrůznějších podmínkách praxe.

  Proč v současné době zvolit studium ruštiny?

  Uplatnitelnost univerzitního vzdělání není jen otázkou dneška a zítřka, svět se rychle proměňuje, přináší nové výzvy a Česká republika vždy bude potřebovat odborníky, kteří ovládají ruštinu a rozumí Rusku, proto vidíme hned několik důvodů, proč studovat ruštinu i v době, která se pro tento obor může na první pohled jevit jako málo příznivá:

  • Právě s ohledem na aktuální situaci je ruština důležitým jazykem a dorozumívacím prostředkem – sám jazyk není nijak spojen s politikou státu, ve kterém se užívá, ale důležitost této země ve smyslu její znalosti nyní a ekonomických a kulturních styků s budoucím Ruskem po ukončení války a podepsání spravedlivé mírové smlouvy zůstává. Bez znalosti ruského jazyka nelze poznat autentickou tvář areálu Ruské federace, a volit tak vůči ní správnou a účinnou politickou a ekonomickou strategii.

  • Znalost ruštiny umožňuje přímé a nezprostředkované poznávání nejen reality současného Ruska, ale poskytuje také hluboký vhled do ruské mentality a kultury, bez něhož není možné pochopit ani ruskou minulost, ani současnost.

  • Ruštinou se lze stále dorozumět nejen v Ruské federaci, tedy na obrovském území, které nyní zahrnuje 17 100 000 km čtverečních dvou kontinentů, ale i v řadě dalších zemí, hlavně v bývalých sovětských republikách (slovanský jazykový areál, Pobaltí, střední Asie) a v některých bývalých sovětských satelitech střední a jihovýchodní Evropy, částečně i v některých zemích Asie a Afriky.

  • Znalost ruského jazyka, literatury, historie a kultury otevírá široké možnosti profesního uplatnění. Absolventi rusistických oborů najdou v budoucnu uplatnění v oblasti překladatelství a tlumočnictví, ve sféře obchodu, cestovního ruchu, práva, diplomacie, vojenství, vzdělávání, mediální komunikace, nebo jako interkulturní pracovníci, pracovníci bezpečnostních složek, mezinárodních institucí a nevládních organizací, včetně těch, které se věnují lidskoprávní problematice, a v řadě dalších profesí.

  • Znalost ruštiny vytváří také možnosti pracovního uplatnění u těch zahraničních subjektů, kde může být jazyková kompetence v ruštině zajímavou komparativní výhodou. Studium ruštiny tak ve spojitosti se znalostí dalšího jazyka/dalších jazyků EU, ale zejména Asie a hispánské Ameriky, představuje výhodnou pracovní investicí.
 • Regulovaná povolání
  • Učitel střední školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Ucelený systém praxí tvoří páteř studijního plánu programu a směřuje k výraznému posílení praktické složky přípravy budoucích učitelů ruštiny. Sestává z volně na sebe navazujících, a přitom vzájemně provázaných předmětů.

  Během studia absolvujete 4 předměty reflektované praxe na středních a základních školách v Brně a okolí, případně v místě svého bydliště, pokud si praxi sami domluvíte. Praktická příprava zahrnuje praxi náslechovou i výukovou.

  Všechny tyto praxe absolvujete pod vedením zkušených vyučujících na středních školách různého zaměření, případně na 2. stupni škol základních. V jednooborovém studiu praxi na školách doplňuje praktický kurz interní praxe na FF MU, kde pod dohledem oborového didaktika povedete výuku v kurzech ruštiny pro neoborové studenty. Všechny typy praxí zahrnují reflexi praxe včetně písemného výstupu (seminární práce) pod vedením školících učitelů a pod garancí oborového didaktika.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Předmět a cíl kvalifikačních prací musí vycházet z principu učitelských studií, jež vedou k propojení oborových a pedagogických poznatků a jejich užití v praxi. Posluchač by měl v diplomové práci doložit schopnost uplatnit své nabyté pedagogické, psychologické či didaktické znalosti. Téma práce musí souviset s odbornou specializací (ruský jazyk a literatura) a musí být zpracováno v rámci didaktické metodiky s přihlédnutím k aplikaci v pedagogické praxi.

  V diplomové práci studenti pod vedením školitele řeší vytyčený odborný problém nebo několik věcně a metodologicky spojených problémů. Měli by být schopni vytyčit a řešit výzkumný projekt na základě analýzy vlastního shromážděného textového materiálu nebo dat různého typu a s využitím relevantních vědeckovýzkumných metod a dále by měli demonstrovat schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, kreativně zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich samostatně relevantní řešení vytyčených problémů, a to na odborné úrovni odpovídající současnému vědecké poznání v dané oblasti a obsahové a předmětové struktuře studijního programu.

  Minimální rozsah diplomové práce je 140 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a cizojazyčného resumé. Práce může být napsána v jazyce českém nebo ruském.

  Další informace k obsahovému a formálnímu zpracování diplomových prací jsou upraveny na webových stránkách Ústavu slavistiky FF MU: http://slavistika.phil.muni.cz/studium.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování programu můžete být v případě úspěšného přijímacího řízení přijati do stávajících filologických oborů doktorského studia Ruský jazyk, Paleoslavistika a slovanské jazyky, Ruská literatura, Teorie a dějiny slovanských literatur, Literární komparatistika, Filologicko-areálová studia, a později do nově připravovaných programů Slovanské jazyky, Slovanské literatury, Literární komparatistika a Filologicko-areálová studia.

Základní údaje

Zkratka
N-RJU_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

13
počet aktivních studentů
16
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje