Demokritos: Lidé žádají od bohů zdraví, ale že sami mají nad ním moc, nevědí.

Cíle studijního programu

Doktorský studijní program Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie je čtyřletý program založený na studiu a na osvojení schopností porozumět vztahu člověka a prostředí a jejich vzájemným interakcím, významu adaptace a jejího posilování pro podporu pozitivního rozvoje zdraví jednotlivců i populace. Důraz je kladen na zvládnutí širokých souvislostí vedoucích ke schopnosti dedukce významu a váhy životního prostředí a životního stylu v ochraně a podpoře zdraví a priorit v oblasti primární prevence. Student se v průběhu doktorského studia naučí získávat vědecké informace, pracovat s nimi při rozhodování o konkrétních možnostech prevence u vybraných nepřenosných onemocnění hromadného výskytu, jako jsou např. kardiovaskulární, onkologická, metabolická, imunitní, respirační a další onemocnění. Během studia si student osvojí schopnost kritické analýzy použitých metodik, schopnost interpretace svých výsledků a jejich prezentace. V oblasti dle konkrétního zaměření své disertační práce by měl být student v závěru studia schopen dále rozvíjet svůj obor.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Doktorský studijní program Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie je čtyřletý program založený na studiu a na osvojení schopností porozumět vztahu člověka a prostředí a jejich vzájemným interakcím, významu adaptace a jejího posilování pro podporu pozitivního rozvoje zdraví jednotlivců i populace. Důraz je kladen na zvládnutí širokých souvislostí vedoucích ke schopnosti dedukce významu a váhy životního prostředí a životního stylu v ochraně a podpoře zdraví a priorit v oblasti primární prevence. Student se v průběhu doktorského studia naučí získávat vědecké informace, pracovat s nimi při rozhodování o konkrétních možnostech prevence u vybraných nepřenosných onemocnění hromadného výskytu, jako jsou např. kardiovaskulární, onkologická, metabolická, imunitní, respirační a další onemocnění. Během studia si student osvojí schopnost kritické analýzy použitých metodik, schopnost interpretace svých výsledků a jejich prezentace. V oblasti dle konkrétního zaměření své disertační práce by měl být student v závěru studia schopen dále rozvíjet svůj obor.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Rozumí teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální oborové trendy na mezinárodní úrovni.
  • Velmi dobře se orientuje v oblasti etiky vědecké práce a konkrétních etických problémů své specializace.
  • Je schopen odborně vést studenty v rámci své specializace.
  • Je schopen samostatně navrhovat a provádět výzkum ve všech jeho fázích, formulovat obecné závěry a na jejich základě případně provést cílenou intervenci.
  • Dokáže interpretovat výsledky na mezinárodní konferenci, diskutovat s odborníky ve své specializaci, kriticky hodnotit jejich metody, výsledky a závěry.
  • Dokáže připravit veděcký článek a publikovat jej v mezinárodním vědeckém časopise.
  • Dokáže připravit kompetitivní grantovou žádost a na jejím základě poté organizovat výzkumnou či intervenční studii.
 • Uplatnění absolventa

  Vědecko výzkumný pracovník na institucích typu Státního zdravotního ústavu

  Učitel - akademický pracovník na vysoké škole

  Výzkumný pracovník v laboratoři

  Pracovník v managementu zaměřeném na ochranu a podporu zdraví (např. MZ ČR, Potravinářská komora apod.)

  Garant aplikovaného výzkumu v soukromém sektoru (např. potravinářství)

  Vedoucí pracovník v managementu zdravotnických zařízení se zaměřením na epidemiologii infekčních nemocí

 • Praxe

  Studenti doktorského studia nemají předepsané povinné praktické stáže. Pokud je téma doktorské práce blízké určitému typu praxe, studenti stážují ad hoc na příslušných terénních pracovištích.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Doktorská disertační paráce v oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie musí splňovat požadavky aplikované na vědecké práce v mezinárodním měřítku. Úvod práce dokumentuje stav bádání v konkrétní výzkumné problematice. Vzhledem k tomu, že obor HPLE je založen na populačním přístupu, jsou preferovány metody kvantitativního výzkumu, výsledky jsou prezentovány na základě statistického zpracování a závěry formulovány exaktně. Diskuse musí být v kvalifikační práci vedena poučeně a kriticky za použití recentní mezinárodní literatury. Formální požadavky na práci respektují obecné doporučení LF MU.

  Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021

  "Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

  https://www.med.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/smernice_dekana/2021/VYPRACOVANYCH_NA_LEKARSKE_FAKULTE_MU

Základní údaje

Zkratka
D-HYG
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

29
počet aktivních studentů
14
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje