Cíle studijního programu

Absolventi doktorského studijního programu Chirurgie a reprodukční medicína by měli být připraveni především na další růst vědecké kariéry na svých pracovištích, ale také na možné uplatnění v rámci kompetice v jiných zdravotnických zařízeních, a jako odborní lektoři.

V případě pokračujících vědeckých kariér jsou u absolventů podporovány další zahraniční stáže na prestižních pracovištích.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2021

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Přijímací zkouška proběhne v červnu 2021.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Odborná přijímací zkouška se koná formou rozpravy k tématu disertační práce, které si uchazeč vybral. Zkušební komise při ní posuzuje odborný zájem, motivaci, znalost oboru a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

  Při hodnocení uchazeče bere zkušební komise v úvahu také materiály dodané jako přílohy přihlášky, odborný životopis, doplňující informace a zejména vyjádření navrženého školitele.

  Součástí přijímacích pohovorů je také ověření úrovně angličtiny uchazeče (posuzuje přijímací komise dle standardů oborů doktorského studia).

Studium

 • Cíle

  Absolventi doktorského studijního programu Chirurgie a reprodukční medicína by měli být připraveni především na další růst vědecké kariéry na svých pracovištích, ale také na možné uplatnění v rámci kompetice v jiných zdravotnických zařízeních, a jako odborní lektoři.

  V případě pokračujících vědeckých kariér jsou u absolventů podporovány další zahraniční stáže na prestižních pracovištích.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se v zadaném tématu, sběru příslušných dat a jejich přípravě ke statistickému zpracování a interpretaci
  • dokáže vyhodnotit současné trendy odbornosti svého oboru i v širším kontextu, ve kterém připravuje svou disertační práci
  • dokáže připravit návrh vlastního výzkumného projektu, realizovat jej ve spolupráci s dalšími členy týmu
  • předávat získané zkušenosti z oboru formou pedagogické činnosti, odborných přednášek a publikací
  • dokáže připravit vědecký článek a publikovat v mezinárodním vědeckém časopise s IF
  • může nastoupit na místo vědeckého postdoktorandského pracovníka v ČR i v zahraničí
  • zavádět nové postupy do klinické praxe s ohledem na využití nových poznatků
  • je schopen odborně vést studenty ve vědecké přípravě
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studijního programu mohou získanou kvalifikaci uplatnit zejména na svých klinických pracovištích, jako vysokoškolští učitelé apod. Jsou oprávněni realizovat samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu.

  V širším smyslu jsou připraveni provádět všechny činnosti spojené s vědeckou prací, tzn. zabývat se koncepčními otázkami, vědecko-organizační činností a také výukou.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 3/2013

  "Pokyny k formálním náležitostem disertačních pracívypracovaných na Lékařské fakultě MU"

  https://is.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/smernice_dekana/2013/3-2013-smerniceLFMU_disertacni_prace_final.pdf

Základní údaje

Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

83
počet aktivních studentů
4
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje