Cíle studijního programu

Absolventi doktorského studijního programu Chirurgie a reprodukční medicína by měli být připraveni především na další růst vědecké kariéry na svých pracovištích, ale také na možné uplatnění v rámci kompetice v jiných zdravotnických zařízeních, a jako odborní lektoři.

V případě pokračujících vědeckých kariér jsou u absolventů podporovány další zahraniční stáže na prestižních pracovištích.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Absolventi doktorského studijního programu Chirurgie a reprodukční medicína by měli být připraveni především na další růst vědecké kariéry na svých pracovištích, ale také na možné uplatnění v rámci kompetice v jiných zdravotnických zařízeních, a jako odborní lektoři.

  V případě pokračujících vědeckých kariér jsou u absolventů podporovány další zahraniční stáže na prestižních pracovištích.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se v zadaném tématu, sběru příslušných dat a jejich přípravě ke statistickému zpracování a interpretaci
  • dokáže vyhodnotit současné trendy odbornosti svého oboru i v širším kontextu, ve kterém připravuje svou disertační práci
  • dokáže připravit návrh vlastního výzkumného projektu, realizovat jej ve spolupráci s dalšími členy týmu
  • předávat získané zkušenosti z oboru formou pedagogické činnosti, odborných přednášek a publikací
  • dokáže připravit vědecký článek a publikovat v mezinárodním vědeckém časopise s IF
  • může nastoupit na místo vědeckého postdoktorandského pracovníka v ČR i v zahraničí
  • zavádět nové postupy do klinické praxe s ohledem na využití nových poznatků
  • je schopen odborně vést studenty ve vědecké přípravě
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studijního programu mohou získanou kvalifikaci uplatnit zejména na svých klinických pracovištích, jako vysokoškolští učitelé apod. Jsou oprávněni realizovat samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu.

  V širším smyslu jsou připraveni provádět všechny činnosti spojené s vědeckou prací, tzn. zabývat se koncepčními otázkami, vědecko-organizační činností a také výukou.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021

  "Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

  https://www.med.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/smernice_dekana/2021/VYPRACOVANYCH_NA_LEKARSKE_FAKULTE_MU

Základní údaje

Zkratka
D-CHIR
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

73
počet aktivních studentů
24
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje