Cíle studijního programu

Cílem doktorského studijního programu Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie je příprava kvalifikovaných odborníků pro vědeckou práci v oblasti lékařských, fyziologických, patofyziologických, chemických a biochemických věd. Doktorské studium rozvíjí u výborných absolventů magisterského studia lékařských, veterinárních, farmaceutických nebo přírodních věd jejich schopnosti samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu, vývoje a zavádění klinických aplikací. Studium je proto zaměřeno na prohloubení teoretických základů a detailní seznámení s moderními poznatky v oblasti biochemie, fyziologie, patofyziologie a biologie se zaměřením na aplikace v lékařských vědách. Absolventi oboru jsou stimulováni k pokračování ve vědecko-pedagogické kariéře na vysoké škole, v klinických oborech medicíny nebo se uplatní v laboratořích výzkumných ústavů zaměřených na biochemii, fyziologii a příbuzné vědy, jako samostatní nebo vývojoví pracovníci.

V rámci programu lze studovat dvě specializace Fyziologie a patologická fyziologie a Lékařská chemie a biochemie.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem doktorského studijního programu Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie je příprava kvalifikovaných odborníků pro vědeckou práci v oblasti lékařských, fyziologických, patofyziologických, chemických a biochemických věd. Doktorské studium rozvíjí u výborných absolventů magisterského studia lékařských, veterinárních, farmaceutických nebo přírodních věd jejich schopnosti samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu, vývoje a zavádění klinických aplikací. Studium je proto zaměřeno na prohloubení teoretických základů a detailní seznámení s moderními poznatky v oblasti biochemie, fyziologie, patofyziologie a biologie se zaměřením na aplikace v lékařských vědách. Absolventi oboru jsou stimulováni k pokračování ve vědecko-pedagogické kariéře na vysoké škole, v klinických oborech medicíny nebo se uplatní v laboratořích výzkumných ústavů zaměřených na biochemii, fyziologii a příbuzné vědy, jako samostatní nebo vývojoví pracovníci.

  V rámci programu lze studovat dvě specializace Fyziologie a patologická fyziologie a Lékařská chemie a biochemie.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • plánovat a sestavovat pokusy, vyhodnocovat a statisticky zpracovávat jejich výsledky a interpretovat je v širších souvislostech
  • systematicky sledovat vědeckou literaturu a aktivně využívat informace z ní získané k rozvíjení vědecké práce
  • orientovat se metodicky v oblasti, kterou se zabývá a navrhovat a samostatně zavádět nové postupy a metody
  • formulovat nové vědecké problémy a připravit návrhy na jejich řešení formou grantových projektů
  • připravit publikaci do tisku a odbornou přednášku na konferenci v mateřském a anglickém jazyce
  • dodržovat etické principy vztahující se k vědecké práci a orientovat se v konkrétních etických aspektech své specializace
  • uplatnit základní pedagogické dovednosti a zapojit se do výuky pregraduálních studentů
  • uplatňovat principy kvalitní mezilidské komunikace se zvláštním zřetelem ke specifickým potřebám lékaře, učitele a výzkumného pracovníka
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi oboru jsou stimulováni k pokračování ve vědecko-pedagogické kariéře na vysoké škole a to buď na ústavech teoretické medicíny nebo v klinických oborech ve fakultních nemocnicích. Nacházejí uplatnění i v laboratořích výzkumných ústavů zaměřených na biochemii, fyziologii a příbuzné vědy, kde pokračují ve vědecké činnosti v oblastech základního i aplikovaného výzkumu.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021

  "Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

  https://www.med.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/smernice_dekana/2021/VYPRACOVANYCH_NA_LEKARSKE_FAKULTE_MU

Základní údaje

Zkratka
D-PATFYZ
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

30
počet aktivních studentů
19
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje