Myslet globálně, jednat lokálně

Cíle studijního programu

Doktorský program Regionální ekonomie doplňuje a rozšiřuje nabídku studijních programů na fakultě. Jeho cílem je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků pro analytickou, výzkumnou a manažerskou práci. Cestou k jeho dosažení je naučit studenty používat systémový přístup jako efektivní nástroj komplexního řešení vědecko-výzkumných otázek spojených s regionálním a lokálním rozvojem a jeho širšími vazbami.

Absolventi studia získají znalosti a dovednosti zvyšující možnosti jejich perspektivního uplatnění zvláště v oblasti výzkumu a vývoje. Konkurenční výhodou se stane osvojení si základní myšlenky, obsažené v mottu „mysli globálně, jednej lokálně“. V souladu s tím budou rovněž disponovat i velmi dobrými předpoklady pro uplatnění v kreativních oblastech ekonomiky s rostoucí poptávkou po tomto typu odborníků.

Hlavními výzkumnými tématy, na která se program zaměřuje, jsou regionální hodnocení investiční a residenční atraktivity v inovativním kontextu teritoriální konkurenceschopnosti, analýzy inovačního potenciálu regionů, teoreticko-metodologické modely hodnocení dlouhodobých vazeb mezi teritoriální konkurenceschopností, udržitelností rozvoje a kvalitou života, modelování integračních procesů s důrazem na tvorbu rozvojových os na regionální, národní a nadnárodní úrovni či konceptualizace nových pojmů spojených s tzv. čtvrtou průmyslovou revolucí.

Výuka studijního programu je zabezpečena jak interními pracovníky fakulty, kteří mají značné zkušenosti s regionálně orientovaným výzkumem, jakož i s působením v příbuzných či hraničních ekonomických disciplínách, tak externími odborníky, kteří působí na zahraničních univerzitách a těší se značnému respektu v oboru.

Zcela mimořádné bude materiálně technické zabezpečení studia. Speciálně pro studenty doktorského studijního programu Regionální ekonomie je budována infrastruktura v podobě tzv. Laboratoře regionální ekonomie, která poskytne široké možnosti individuální i skupinové práce. Studium bude podpořeno také současnou špičkovou literaturou a širokým spektrem elektronických zdrojů a databází.

Studijní plány

Studium

  • Cíle

    Doktorský program Regionální ekonomie doplňuje a rozšiřuje nabídku studijních programů na fakultě. Jeho cílem je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků pro analytickou, výzkumnou a manažerskou práci. Cestou k jeho dosažení je naučit studenty používat systémový přístup jako efektivní nástroj komplexního řešení vědecko-výzkumných otázek spojených s regionálním a lokálním rozvojem a jeho širšími vazbami.

    Absolventi studia získají znalosti a dovednosti zvyšující možnosti jejich perspektivního uplatnění zvláště v oblasti výzkumu a vývoje. Konkurenční výhodou se stane osvojení si základní myšlenky, obsažené v mottu „mysli globálně, jednej lokálně“. V souladu s tím budou rovněž disponovat i velmi dobrými předpoklady pro uplatnění v kreativních oblastech ekonomiky s rostoucí poptávkou po tomto typu odborníků.

    Hlavními výzkumnými tématy, na která se program zaměřuje, jsou regionální hodnocení investiční a residenční atraktivity v inovativním kontextu teritoriální konkurenceschopnosti, analýzy inovačního potenciálu regionů, teoreticko-metodologické modely hodnocení dlouhodobých vazeb mezi teritoriální konkurenceschopností, udržitelností rozvoje a kvalitou života, modelování integračních procesů s důrazem na tvorbu rozvojových os na regionální, národní a nadnárodní úrovni či konceptualizace nových pojmů spojených s tzv. čtvrtou průmyslovou revolucí.

    Výuka studijního programu je zabezpečena jak interními pracovníky fakulty, kteří mají značné zkušenosti s regionálně orientovaným výzkumem, jakož i s působením v příbuzných či hraničních ekonomických disciplínách, tak externími odborníky, kteří působí na zahraničních univerzitách a těší se značnému respektu v oboru.

    Zcela mimořádné bude materiálně technické zabezpečení studia. Speciálně pro studenty doktorského studijního programu Regionální ekonomie je budována infrastruktura v podobě tzv. Laboratoře regionální ekonomie, která poskytne široké možnosti individuální i skupinové práce. Studium bude podpořeno také současnou špičkovou literaturou a širokým spektrem elektronických zdrojů a databází.

  • Výstupy z učení

    Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

    • vykonávat samostatnou vědecko-výzkumnou činnost, řešit či se podílet na řešení projektů základního výzkumu
    • získat a utřídit dílčí výsledky výzkumu, interpretovat dosažená zjištění, prezentovat závěry své práce a obhájit je před vědeckou komunitou, reflektovat kritické připomínky svých výstupů a výsledků
    • spolupracovat s domácími i zahraničními odborníky působícími v hraničních vědních oborech
    • využívat získané poznatky z oblasti aplikace regionálních teorií při realizaci odborných přednášek a v rámci své pedagogické činnosti
    • interpretovat různorodé působení prostorových zákonitostí a analyzovat a verifikovat jejich konkrétní dopady na rozvoj společenských systémů
    • připravovat návrhy projektových žádostí pro různá grantová schémata
    • využívat teoretické přístupy a metody používané v hraničních vědních oborech, zejména při tvorbě inovativních komplexních modelů regionálního rozvoje
    • podílet se na tvorbě koncepcí, strategií a plánů rozvoje na lokální a regionální příp. národní a nadnárodní úrovni se specifickým důrazem na využití tzv. place-based přístupů
    • aplikovat metodu multikriteriálního hodnocení velkých investičních projektů financovaných z veřejných zdrojů jako komplexně orientované metody rozšiřující vypovídací schopnosti cost-benefit analýzy
    • participovat na tvorbě studií proveditelnosti investičních záměrů v soukromém i veřejném sektoru, strategických rozvojových záměrů firem, příp. specifických studií investičních příležitostí
  • Uplatnění absolventa

    Absolventi doktorského studijního programu Regionální ekonomie najdou uplatnění v soukromých i veřejných institucích, a to jak na lokální a národní, tak i nadnárodní úrovni. Z potenciálních pracovních pozic to budou zejména:

    - vědeckovýzkumné pozice v akademické sféře, v institucích základního a aplikovaného výzkumu v ČR i zahraničí, a to včetně pozice řešitele projektů financovaných z mezinárodních grantových schémat,

    - akademické pozice univerzitního typu (vzdělávání studentů, výzkum regionální ekonomie, rozvoj oboru),

    - pozice lídra expertních a projekčních týmů konzultačních agentur a poradenských center,

    - vedoucí pozice regionálních a národních (ústředních) orgánů veřejného sektoru,

    - řídící pozice v mezinárodních institucích včetně orgánů Evropské unie,

    - vedoucí a řídící pracovník v soukromých společnostech využívajících analytické schopnosti a široký regionálně ekonomický rozhled,

    - koncepční a analytické pozice ve všech typech veřejných institucí, v nestátních neziskových organizacích (NNO), jakož i v subjektech soukromého sektoru,

    - pozice zakladatelů a významných osobností oborově zaměřených think-tanků.

  • Praxe

    Součástí studijního programu Regionální ekonomie je povinná stáž absolvovaná na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce. Za zahraničí se v tomto kontextu nepovažuje Slovenská republika. Stáž lze absolvovat v rámci dostupných externích grantových schémat, ale i bez jejich podpory. Povinnost absolvování stáže lze nahradit, se souhlasem oborové rady, účastí na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí.

    Student může během studia absolvovat další nepovinnou stáž na tuzemské či zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce. Za absolvování nepovinné stáže získá student kredity v rámci volitelných předmětů.

  • Standardy kvalifikačních prací

    Formální a obsahové požadavky na dizertační práci popisuje směrnice ESF MU:

    https://is.muni.cz/auth/do/econ/ds/9295433/Directive_12_2018.pdf

  • Další informace

Základní údaje

Zkratka
D-REEKA
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina

2
počet aktivních studentů

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje