Geografické vzdělávání založené na výzkumu.

Cíle studijního programu

Cílem studijního programu je poskytnout vědcům, akademikům, expertům působícím ve státních i nestátních institucích a motivovaným učitelům kvalitní vědeckou přípravu v oblasti geografického vzdělávání. Tematické zaměření lze charakterizovat výčtem následujících oblastí:

- obsahová a cílová dimenze kurikula geografického vzdělávání, zkoumání jeho zamýšlené, realizované a dosažené formy;

- zákonitosti, trendy, aktéři, faktory, procesy a výsledky geografického vzdělávání v širších sociokulturních souvislostech;

- vzdělávání a profesionalizace učitelů geografie na všech stupních a typech škol a dalších vzdělávacích institucích (např. střediscích environmentálního vzdělávání).

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  The admission to the doctoral study program is conditional on the regular completion of the study in the master's study program of an equal or related field.
  Conditions for admission:
  - Submission of the application form and supplementary materials to the application form from 1st January to 30th April.
  - Payment of the fee for the admission procedure 600 CZK. The fee is not refundable.
  For more information regarding to the amount of the tuition fee of 55 000 CZK (or an equal amount in EUR), please see https://is.muni.cz/obchod/fakulta/ped/?lang=en;setlang=en#poplatek.

Studium

 • Cíle

  Cílem studijního programu je poskytnout vědcům, akademikům, expertům působícím ve státních i nestátních institucích a motivovaným učitelům kvalitní vědeckou přípravu v oblasti geografického vzdělávání. Tematické zaměření lze charakterizovat výčtem následujících oblastí:

  - obsahová a cílová dimenze kurikula geografického vzdělávání, zkoumání jeho zamýšlené, realizované a dosažené formy;

  - zákonitosti, trendy, aktéři, faktory, procesy a výsledky geografického vzdělávání v širších sociokulturních souvislostech;

  - vzdělávání a profesionalizace učitelů geografie na všech stupních a typech škol a dalších vzdělávacích institucích (např. střediscích environmentálního vzdělávání).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální oborové problémy a trendy na národní i mezinárodní úrovni;
  • využívat svých znalostí, specializovaných dovedností a zkušeností při řešení oborových problémů ve výzkumu a/nebo inovacích a při rozšiřování a novém definování stávajících znalostí nebo odborných postupů;
  • samostatně navrhovat a provádět výzkum ve všech fázích a evaluovat jeho výsledky; připravit kompetitivní grantovou žádost;
  • zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě i širší veřejnosti: studiemi v recenzovaných (popř. impaktovaných) časopisech, popř. formou monografie, referáty na tuzemských i zahraničních konferencích, příspěvky v popularizačních médiích;
  • spolupracovat s odborníky z jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku;
  • reprezentovat svůj obor a instituci v širší interdisciplinární komunitě, ve veřejnosti a popř. v dalších oblastech (např. na politické úrovni, v praxi apod.);
  • vykazovat profesní autoritu, samostatnost, akademickou a odbornou integritu a trvalé odhodlání přicházet s novými myšlenkami a vyvíjet nové postupy na špičkové úrovni v oboru.
 • Uplatnění absolventa

  Své uplatnění může absolvent nalézt jako:

  - erudovaný učitel na příslušných stupních a typech škol a v dalších vzdělávacích institucích;

  - výzkumný pracovník na univerzitách, v pedagogických výzkumných ústavech a dalších národních i mezinárodních výzkumných institucích;

  - vysokoškolský pedagog – vzdělavatel učitelů;

  - konzultant kvality v oblasti geografického vzdělávání (např. školní inspektor apod.);

  - tvůrce i posuzovatel formálního i neformálního kurikula, učebnic, atlasů a jiných učebních materiálů;

  - tvůrce koncepcí v oblasti geografického vzdělávání.

 • Praxe

  V rámci svého studia se studenti podílí na praktické výuce studentů bakalářských a magisterských studijních programů (vedení seminářů, vedení závěrečných prací) a dalších odborných asistentských činnostech. Není výjimkou, že studenti doktorského studia působí jako učitelé či lektoři přímo v praxi na různých stupních a typech škol i mimoškolských zařízení.

  Kontakt s praxí je dále rozvíjen prostřednictvím disertačního výzkumu, neboť mnohdy je jeho součástí (kromě samotného sběru dat) také praktický návrh a výzkumné ověření edukačních aktivit, projektů apod.

  Nezbytnou součástí disertačních prací je také stanovení implikací nebo doporučení pro praxi, jež vyplývají ze výsledků disertačních výzkumů.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Cílem disertační práce je samostatně zpracovat originální teoretické, metodologické nebo empirické vědecké dílo, případně dílo, které vhodným způsobem tato pojetí kombinuje.

  Teoretické práce zpracovávají různé teoretické přístupy k problémům z předmětné oblasti, přičemž vyžadují vysoký stupeň abstraktního a analytického myšlení a vhledu.

  Metodologické práce analyzují (nové) výzkumné přístupy, metody, techniky nástroje a hodnotí jejich přednosti a nedostatky.

  Empirické práce přinášejí konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými metodami, přičemž prezentovaná zjištění vždy vyplývají z realizovaného empirického šetření.

  Konkretizace náležitostí disertačních prací je k dispozici v příslušné směrnici děkana PdF MU.

Základní údaje

Zkratka
D-DIGEO
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
2200 €

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje