Geografické vzdělávání založené na výzkumu.

Cíle studijního programu

Cílem studijního programu je poskytnout vědcům, akademikům, expertům působícím ve státních i nestátních institucích a motivovaným učitelům kvalitní vědeckou přípravu v oblasti geografického vzdělávání. Tematické zaměření lze charakterizovat výčtem následujících oblastí:

- obsahová a cílová dimenze kurikula geografického vzdělávání, zkoumání jeho zamýšlené, realizované a dosažené formy;

- zákonitosti, trendy, aktéři, faktory, procesy a výsledky geografického vzdělávání v širších sociokulturních souvislostech;

- vzdělávání a profesionalizace učitelů geografie na všech stupních a typech škol a dalších vzdělávacích institucích (např. střediscích environmentálního vzdělávání).

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studijního programu je poskytnout vědcům, akademikům, expertům působícím ve státních i nestátních institucích a motivovaným učitelům kvalitní vědeckou přípravu v oblasti geografického vzdělávání. Tematické zaměření lze charakterizovat výčtem následujících oblastí:

  - obsahová a cílová dimenze kurikula geografického vzdělávání, zkoumání jeho zamýšlené, realizované a dosažené formy;

  - zákonitosti, trendy, aktéři, faktory, procesy a výsledky geografického vzdělávání v širších sociokulturních souvislostech;

  - vzdělávání a profesionalizace učitelů geografie na všech stupních a typech škol a dalších vzdělávacích institucích (např. střediscích environmentálního vzdělávání).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální oborové problémy a trendy na národní i mezinárodní úrovni;
  • využívat svých znalostí, specializovaných dovedností a zkušeností při řešení oborových problémů ve výzkumu a/nebo inovacích a při rozšiřování a novém definování stávajících znalostí nebo odborných postupů;
  • samostatně navrhovat a provádět výzkum ve všech fázích a evaluovat jeho výsledky; připravit kompetitivní grantovou žádost;
  • zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě i širší veřejnosti: studiemi v recenzovaných (popř. impaktovaných) časopisech, popř. formou monografie, referáty na tuzemských i zahraničních konferencích, příspěvky v popularizačních médiích;
  • spolupracovat s odborníky z jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku;
  • reprezentovat svůj obor a instituci v širší interdisciplinární komunitě, ve veřejnosti a popř. v dalších oblastech (např. na politické úrovni, v praxi apod.);
  • vykazovat profesní autoritu, samostatnost, akademickou a odbornou integritu a trvalé odhodlání přicházet s novými myšlenkami a vyvíjet nové postupy na špičkové úrovni v oboru.
 • Uplatnění absolventa

  Své uplatnění může absolvent nalézt jako:

  - erudovaný učitel na příslušných stupních a typech škol a v dalších vzdělávacích institucích;

  - výzkumný pracovník na univerzitách, v pedagogických výzkumných ústavech a dalších národních i mezinárodních výzkumných institucích;

  - vysokoškolský pedagog – vzdělavatel učitelů;

  - konzultant kvality v oblasti geografického vzdělávání (např. školní inspektor apod.);

  - tvůrce i posuzovatel formálního i neformálního kurikula, učebnic, atlasů a jiných učebních materiálů;

  - tvůrce koncepcí v oblasti geografického vzdělávání.

 • Praxe

  V rámci svého studia se studenti podílí na praktické výuce studentů bakalářských a magisterských studijních programů (vedení seminářů, vedení závěrečných prací) a dalších odborných asistentských činnostech. Není výjimkou, že studenti doktorského studia působí jako učitelé či lektoři přímo v praxi na různých stupních a typech škol i mimoškolských zařízení.

  Kontakt s praxí je dále rozvíjen prostřednictvím disertačního výzkumu, neboť mnohdy je jeho součástí (kromě samotného sběru dat) také praktický návrh a výzkumné ověření edukačních aktivit, projektů apod.

  Nezbytnou součástí disertačních prací je také stanovení implikací nebo doporučení pro praxi, jež vyplývají ze výsledků disertačních výzkumů.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Cílem disertační práce je samostatně zpracovat originální teoretické, metodologické nebo empirické vědecké dílo, případně dílo, které vhodným způsobem tato pojetí kombinuje.

  Teoretické práce zpracovávají různé teoretické přístupy k problémům z předmětné oblasti, přičemž vyžadují vysoký stupeň abstraktního a analytického myšlení a vhledu.

  Metodologické práce analyzují (nové) výzkumné přístupy, metody, techniky nástroje a hodnotí jejich přednosti a nedostatky.

  Empirické práce přinášejí konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými metodami, přičemž prezentovaná zjištění vždy vyplývají z realizovaného empirického šetření.

  Konkretizace náležitostí disertačních prací je k dispozici v příslušné směrnici děkana PdF MU.

Základní údaje

Zkratka
D-DIGEO
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
2200 €

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje