Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná. J.A. Komenský

Cíle studijního programu

The primary objective of the degree programme is to prepare independent pharmacologists working in the areas of experimental, translational, reverse translational or applied clinical research, or eventually working as independent academic experts who can apply their knowledge and experiences in pedagogical activities.

The graduates will publish the results of their doctoral thesis in excerpted journals and also present them at academic conferences.

The Entry Requirements for the Applicants:

Completed Master's studies in the fields of Internal, Dental, or Veterinary Medicine (or Pharmacology). The other applicable fields are Biology, Biochemistry, Chemistry, Mathematics or Psychology (graduates of these non-medical fields are obliged to enrol in supplemental studies completed via an examination in Human Pathological Physiology).

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  The primary objective of the degree programme is to prepare independent pharmacologists working in the areas of experimental, translational, reverse translational or applied clinical research, or eventually working as independent academic experts who can apply their knowledge and experiences in pedagogical activities.

  The graduates will publish the results of their doctoral thesis in excerpted journals and also present them at academic conferences.

  The Entry Requirements for the Applicants:

  Completed Master's studies in the fields of Internal, Dental, or Veterinary Medicine (or Pharmacology). The other applicable fields are Biology, Biochemistry, Chemistry, Mathematics or Psychology (graduates of these non-medical fields are obliged to enrol in supplemental studies completed via an examination in Human Pathological Physiology).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • have an understanding of the theories, concepts, and methods, that represent the current trends in the topical area of their doctoral thesis
  • have an understanding of the theories, concepts, and methods in the context of the entire field of Pharmacology
  • prepare a competitive application for the research project grant
  • design the concept of their own research project and then consecutively implement it in the cooperation with other team members
  • interpret the results of their own research as well as the results of the research in their discipline in general
  • compose scientific articles and publish them in international scientific journals
  • work as post-graduate scientists in the Czech Republic, as well as abroad
  • be aware of and honour the ethical principles of scientific work and specific ethical issues connected to their discipline
  • professionally lead the students during their scientific preparation
  • methodically design concepts for the development of pharmaceutical products used in modern therapy (ATMP) including the pharmaceutical documentation (IMPD)
  • methodically prepare clinical evaluations of pharmaceuticals in accordance with Good Clinical Practice (GCP)
  • independently perform pharmaceutical evaluations using methods which respect the principles of Evidence-Based-Medicine (EBM)
  • připravit návrh preklinického experimentu s použitím laboratorních zvířat, včetně povinné dokumentace k projektu pokusů na zvířatech a jeho schválení
  • hodnotit grantovou aplikaci preklinického farmakologického výzkumu po stránce technické, etické i odborné stránce
 • Uplatnění absolventa

  Nachází uplatnění v základním i klinickém výzkumu v akademických pozicích i v komerční oblasti. Dále se uplatňuje v dalších oblastech biomediciny, kde může uplatnit svoje zkušenosti a schopnosti nabyté v průběhu studia.

  Absolvent je schopný samostatné tvůrčí a vědecké práce, je schopný podat samostatně žádost o grant na národní, případně i mezinárodní úrovni, publikovat v odborném zahraničním impaktovaném periodiku, přednést výsledky své práce na mezinárodní konferenci.

  Absolvent může najít uplatnění i jako akademický pracovník v oboru Farmakologie a oborech příbuzných, rovněž může najít uplatnění na různých pozicích (především výzkumných, vývojových, jako odborný konzultant) ve farmaceutickém průmyslu a v oblasti regulace léčiv a klinického hodnocení léčiv.

  Absolvent se specializací ve farmaceutické medicíně najde uplatnění v oblastech výzkumu a vývoje léčiv na akademické půdě i ve farmaceutickém průmyslu, v rámci práce v regulačních úřadech (SÚKL, Evropská léková agentura), ve zdravotnických zařízeních v oblastech klinického hodnocení léčiv, klinické farmakologie a klinické farmacie, případně v dalších oblastech biomedicíny ve výzkumných, vývojových nebo konzultantských pozicích. Absolvent může najít uplatnění i jako akademický pracovník v oboru Farmakologie a oborech příbuzných, kde může uplatnit svoje zkušenosti a schopnosti nabyté v průběhu studia.

 • Praxe

  Doktorand (dle zvoleného tématu DP) pracuje s experimentálními zvířaty nebo jinými vhodnými laboratorními metodami, popř. jinými výzkumnými metodami pod dohledem školitele, dále pak samostatně.

  V průběhu studia se bude doktorand s podporou školitele ucházet o nabízená stipendia k odborným stážím relevantním k tématu disertace.

  Dle svých možností a dle svého studijního plánu se doktorand podílí v omezené míře na výuce pregraduálních studentů LF MU.

 • Standardy kvalifikačních prací

  V disertační práci student předkládá výsledky své práce, které vytvořil v průběhu studia v daném doktorském programu. Školitel spolu s vedoucím určeného pracoviště odpovídají za to, aby studentovi byly poskytnuty podmínky potřebné pro splnění požadavků doktorského programu.

  Student je povinen disertační práci vypracovat v úzké spolupráci se školitelem, který ji před odevzdáním schvaluje.

  Disertační práce musí obsahovat původní výsledky, buď již uveřejněné, nebo přijaté k uveřejnění. Předkládá-li student k obhajobě výsledky kolektivní vědecké práce, na níž se autorsky podílel, musí být v práci zřetelně vyznačeny ty její části, které zpracoval student. Přílohou práce musí být prohlášení spoluautorů potvrzující u označených částí práce autorství studenta a zhodnocující jeho podíl.

  Práce musí být předložena k obhajobě v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Text disertační práce musí být po formální, gramatické a slohové stránce na dobré úrovni. Disertační práce se předkládá ve třech vyhotoveních v elektronické verzi prostřednictvím IS Muni.

  Za disertační práci může být uznán i soubor již uveřejněných nebo do tisku nebo k jinému typu zveřejnění přijatých prací k danému tématu, který student opatří uceleným úvodem do problematiky a komentářem.

  Práce obvykle obsahuje tyto části

  Titulní list

  Poděkování studenta (volitelné)

  Prohlášení studenta o autorském podílu na předkládané práci (volitelné)

  Abstrakt česky

  Abstrakt anglicky („Dissertation Abstract“)

  Obsah

  Úvod

  Vlastní text práce –cíle, metody, výsledky, diskuse

  Závěr

  Seznam použité literatury

  Seznam tabulek (volitelné)

  Seznam obrázků (volitelné)

  Seznam schémat (volitelné)

  Seznam zkratek (volitelné)

  Přílohy (volitelné)

  The standards of dissertation theses at LF MU are regulated by the Dean's Directive No. 5/2021 "Guidelines on the formal requirements of dissertation theses prepared at the MU Faculty of Medicine"

  https://www.med.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/smernice_dekana/2021/VYPRACOVANYCH_NA_LEKARSKE_FAKULTE_MU

 • Další informace
  http://www.med.muni.cz/index.php?change=cs&id=162

  Do 1 roku od přijetí do DSP ve spolupráci se školitelem student prezentuje oborové radě (OR) a ostatním studentům a akademickým pracovníkům Farmakologického ústavu svůj projekt - teze dizertační práce. OR poté s doktorandem prodiskutuje teze a způsob řešení projektu, popř. navrhuje změny v metodice řešení projektu.

  V průběhu studia bude doktorand referovat dílčí výsledky své disertační práce formou sdělení na domácích i I zahraničních konferencích (bude za tím účelem předkládat žádosti o udělení finančních podpor na LF nebo dle jiných dostupných nabídek).

  V průběhu studia se bude doktorand s podporou školitele ucházet o nabízená stipendia k odborným stážím relevantním k tématu disertace.

  Do 2 let od přijetí do DSP předloží student školiteli a OR rukopis vlastního článku (může být i přehledový), který odešle k publikaci do odborného periodika (recenzované, minimálně české/slovenské odborné periodikum).

  Nejpozději ve 4. roce studia bude OR od studenta DSP požadovat předložení experimentálních výsledků k publikaci v časopise s IF.

  K obhajobě budou OR doporučeny pouze práce, u nichž byly výsledky vlastního originálního výzkumu publikovány nebo přijaty k publikaci v odborném periodiku s IF, přičemž student DSP byl nejméně 1x prvním autorem tohoto originálního článku.

  V případě, že student nedodrží v přibližném časovém horizontu výše nastavená pravidla, OR navrhne po diskusi se školitelem ukončení studia DSP.

  Příprava a úspěšná obhajoba disertační práce v posledním roce studia.

  Výukové povinnosti v rámci předmětu Farmakologie vyučované u jednotlivých studijních směrů na LF MU (ve shodě se studijním řádem LF MU).

  Požadavky pro státní doktorskou zkoušku z Farmakologie:

  Ústní obhájení znalostí v rozsahu poznatků současné farmakologie (dle doporučené literatury) před nejméně 5 člennou zkušební komisí složenou z odborníků MU a minimálně 2 členů z jiných pracovišť.

Základní údaje

Zkratka
D-FARM_A
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina

1
počet aktivních studentů

Lékařská fakulta
Program zajišťuje