Informatiku nejen učíme, ale také posouváme hranice poznání

Cíle studijního programu

Doktorský program Informatika je všeobecně zaměřen na různá témata soudobé informatiky a informačních technologií. To zahrnuje studium základních vědeckých principů, na kterých staví informatika i informační technologie (viz specializace Fundamenty informatiky), a také výzkum a získávání nových poznatků cílené na konkrétní využití informatiky v jiných disciplínách a v reálném světě (viz specializace Technologie a metodologie počítačových systémů). Součástí doktorského studia také může být aplikovaný výzkum ve spolupráci s průmyslovými partnery fakulty, pokud ten přináší nové (a disertabilní) poznatky informatice coby vědnímu oboru. Cílem programu je vychovávat absolventy, kteří mají široký přehled ve své disciplíně informatiky, jsou schopni samostatné tvůrčí práce, analýzy složitých problémů a realizace originálních řešení. V neposlední řadě získají absolventi vynikající schopnost komunikace v anglickém jazyce, ve kterém probíhá jejich výzkumná práce.

Organizační dodatek: Studium je možné v prezenční formě (preferovaná varianta) nebo v kombinované formě studia (nabízena je studentům, kteří z důvodu pracovního či rodinného vytížení nemohou plnit pravidelné povinnosti prezenčního studia). Obsahově stejný studijní program je nabízen v české i anglické jazykové mutaci. Rozdíl jazyků programu se projevuje v administrativní a legislativní oblasti, avšak odborné studium a výzkum jsou v souladu s moderními světovými trendy v informatice vždy vedeny v angličtině.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorského studia (studium od semestru podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 20. 5. 2024

Studium

 • Cíle

  Doktorský program Informatika je všeobecně zaměřen na různá témata soudobé informatiky a informačních technologií. To zahrnuje studium základních vědeckých principů, na kterých staví informatika i informační technologie (viz specializace Fundamenty informatiky), a také výzkum a získávání nových poznatků cílené na konkrétní využití informatiky v jiných disciplínách a v reálném světě (viz specializace Technologie a metodologie počítačových systémů). Součástí doktorského studia také může být aplikovaný výzkum ve spolupráci s průmyslovými partnery fakulty, pokud ten přináší nové (a disertabilní) poznatky informatice coby vědnímu oboru. Cílem programu je vychovávat absolventy, kteří mají široký přehled ve své disciplíně informatiky, jsou schopni samostatné tvůrčí práce, analýzy složitých problémů a realizace originálních řešení. V neposlední řadě získají absolventi vynikající schopnost komunikace v anglickém jazyce, ve kterém probíhá jejich výzkumná práce.

  Organizační dodatek: Studium je možné v prezenční formě (preferovaná varianta) nebo v kombinované formě studia (nabízena je studentům, kteří z důvodu pracovního či rodinného vytížení nemohou plnit pravidelné povinnosti prezenčního studia). Obsahově stejný studijní program je nabízen v české i anglické jazykové mutaci. Rozdíl jazyků programu se projevuje v administrativní a legislativní oblasti, avšak odborné studium a výzkum jsou v souladu s moderními světovými trendy v informatice vždy vedeny v angličtině.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné vědecké a výzkumné práce ve všech oblastech informatiky a v příbuzných či mezioborových disciplínách s informatikou
  • orientovat se v nejnovějších světových vědeckých trendech a kriticky hodnotit odborné poznatky ve své disciplíně
  • plně porozumět odborným anglickým textům a plynule komunikovat o odborných tématech v angličtině, včetně přednesu na konferenci
  • samostatně připravit vědecký článek (studii) a publikovat jej na mezinárodním fóru
  • připravit výzkumný projekt a navázat a vést mezinárodní vědeckou spolupráci
  • předávat znalosti a zkušenosti díky svým pedagogickým schopnostem
  • odborně vést mladé studenty ve výzkumu
  • bez další přípravy nastoupit na postdoktorandskou či juniorní akademickou pozici
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studia Informatiky nacházejí uplatnění především jako vysoce kvalifikovaní specialisté v počítačovém a IT výzkumu a vývoji a v akademické sféře. Absolventi se také uplatňují při obsazování vyšších funkčních pozic v institucích a firmách, kde je vyžadovaná schopnost samostatné tvořivé práce, analýzy složitých problémů a schopnost navrhovat a realizovat nová, originální řešení. Jejich uplatnění není omezeno jen na Českou republiku a její okolí, nýbrž se absolventi prosazují ve výzkumu ve světových IT firmách, v úspěšných startupech i na předních zahraničních univerzitách.

  Absolvent je obecně schopen samostatné tvůrčí, vědecké, výzkumné a organizační práce. Je připraven řešit náročné teoretické i praktické výzkumné a vývojové problémy v oblasti informatiky a IT. To jej předurčuje ke zmíněnému uplatnění jako specialista nebo vedoucí tvůrčí pracovník na špičkových výzkumně-vývojových pracovištích a též jako vědec a pedagog na vysokých školách a jiných pracovištích akademického typu.

 • Praxe

  Praxe není povinnou součástí studijního programu.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Student předloženou dizertační prací a její obhajobou prokazuje schopnosti samostatné vědecké a výzkumné práce a také předvádí svou schopnost orientovat se v nejnovějších vědeckých trendech a poznatcích ve své disciplíně informatiky.

  Dizertační práce je předkládána v preferované formě monografie (zahrnující vlastní výsledky studenta) nebo ve formě souboru publikovaných nebo přijatých vědeckých článků opatřeného podrobným jednotícím úvodem. V prvním případě je obvykle očekávaná délka monografie alespoň 80 stran bez referencí a možných dodatků. Ve druhém případě se očekává podrobný jednotící úvod v délce alespoň 20-30 stran. Pokud dizertace zahrnuje výsledky nebo články se spoluautory, student musí jasně stanovit podíly spoluatorů na dotyčných výsledcích nebo článcích. Dizertace se předkládá v anglickém jazyce. Předložená dizertace je oponována nezávislými experty, z nichž alespoň jeden je ze zahraničí.

  Nezbytnou podmínkou obhajoby dizertační práce je, aby student prokázal publikaci (nebo přijetí k publikaci) nejméně dvou svých recenzovaných vědeckých článků vysoké kvality na mezinárodní poli. Podle běžných zvyklostí v informatice jsou za vysoce kvalitní publikace považovány nejen články v impaktovaných časopisech, ale také (a to především) recenzované příspěvky na mezinárodních konferencích, jež jsou považovány za vysoce kvalitní uznávanými světovými žebříčky informatických konferencí (jako je například CORE rank B a vyšší).

Základní údaje

Zkratka
D-INF_A
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina

10
odhadovaný počet přijatých
13
počet aktivních studentů
1
počet závěrečných prací

Fakulta informatiky
Program zajišťuje