Představení studijního programu

Zajímá vás, jak funguje nukleární medicína, radiační onkologie a radiodiagnostika? Na Masarykově univerzitě získáte potřebné znalosti. Studijní program Radiologická asistence vás naučí, jak bezpečně pracovat se zdroji ionizujícího záření a jak je aplikovat tak, aby jich bylo maximálně využito. Naučíte se, jak fungují zobrazovací metody i co je to terapie ionizujícím zářením. Dozvíte se základní principy radiobiologické interakce.

Program Radiologická asistence se jako jediný program zaměřuje na znalosti radiační ochrany při aplikaci ionizujícího záření v medicíně. Stanete se odborníky pro zobrazovací a léčebné metody v radiologii a budete nezastupitelným článkem v ošetřovatelském procesu při nakládání se zdroji ionizujícího záření. Budete schopni zobrazování s pomocí záření neionizujícího v celém spektru elektromagnetického vlnění používaného v medicíně.

Výhodou našeho studijního programu je těsné sepětí s praxí a velká společenská potřeba našich absolventů. Všichni absolventi, kteří budou mít zájem, najdou uplatnění na trhu práce v oboru.

Studium trvá šest semestrů. První dva semestry budete prohlubovat své teoretické znalosti  z fyziky a naučíte se základní znalosti z biologie člověka nutné pro zapojení do ošetřovatelského procesu v oblasti nelékařské péče. Následující 4 semestry vám pak umožní naučit se především praktickým návykům a dovednostem nutným ke zvládnutí všech činností profese Radiologický asistent.

Jako absolvent programu se uplatníte ve všech typech zdravotnických zařízení, kde je jakékoli oddělení zabývající se některým odvětvím Radiologie, jako například Radiodiagnostika, Radiační onkologie nebo Nukleární medicína.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Chcete pomáhat druhým?

 • Jste pečliví a máte rádi fyziku?

 • Rádi pracujete v kolektivu?

 • Lákají vás radiologické zobrazovací metody?

 • Zajímají vás terapeutické metody?

Ke studiu musíte být zdravotně způsobilý, musíte mít schopnost pracovat se zdroji ionizujícího záření. Pro vykonávání praxe je nezbytnou součástí empatie s nemocným člověkem. Studium je náročné, dává dohromady znalosti z fyziky a medicíny s vyspělou technikou, kterou se budete muset během studia naučit ovládat.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program Radiologická asistence je zaměřen na profesní přípravu radiologických asistentů a respektuje základní principy pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, které musí být založeno na hodnotách a cílech vedoucích k podpoře a udržení zdraví u zdravých jedinců a celých komunit a je postaveno na principu individualizované a holistické péče o nemocné. Respektuje individualitu jak zdravého, tak i nemocného člověka, bere v úvahu, že ke každému takovému jedinci patří jeho rodina, partner, sociální skupina a komunita.

  Studijní program připravuje budoucí absolventy na profesní dráhu v oboru zobrazovacích metod a aplikace ionizujícího záření, nutném k diagnostice a léčbě onemocnění a uplatňuje nejmodernější technologie a postupy v této oblasti.

  Na základě toho je postaven studijní plán, jehož předměty učí studenty základní principům fungování a stavby lidského těla. Učí je používat sofistikované přístroje pro zobrazení, jejich principy a ukazuje možnosti, které nabízí. Studijní program má za úkol připravit jak teoretický vzdělané odborníky, ale i dostatečné vybavené praktickými zkušenostmi.

  Jedná se o studijní program vedoucí k výkonu regulované profese Radiologického asistenta, v souladu s vyhláškou č. 470/2017 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání a se zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů..

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Mít přehled o cílech oboru a aplikuje v praxi odborný a lidsky zralý přístup k pacientům a jejich rodinám, přispívá k profesionalizaci oboru, podpoře zdraví člověka a tím zvyšuje prestiž a postavení radiologické/ho asistenta/tky ve společnosti;
  • Rozhodovat se samostatně a kvalifikovaně v péči o zdraví, prevenci vzniku onemocnění a komplikací a v oblasti potřeb pacienta; realizovat péči prostřednictvím metody procesu poskytování péče v radiologické asistenci;
  • Znát a využívat postupy nejmodernější postupy ke zobrazování a aplikaci ionizujícího záření v léčebných postupech.
  • Ovládat nejmodernější dostupnou zobrazovací techniku i techniku pro radiační onkologii a pro práci s otevřeními zářiči.
  • Získávat a aplikovat nejnovější vědecké poznatky EBM - v rozsahu své odborné způsobilosti, vyhodnocovat modelové i klinické situace metodou kritického myšlení; pracovat samostatně, obhájit si svá profesní rozhodnutí a přijímá za ně plnou odpovědnost
  • Objasnit a aplikovat vědomosti a dovednosti z oblasti radiologické asistence a to jak v radiodiagnostice, tak v radiační onkologii i nukleární medicíně v klinické praxi;
  • Uplatňit teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti managementu, orientovat se v oblasti řízení lidských zdrojů; být profesionálním partnerem odborníkům z jiných oborů při poskytování zdravotní péče v rámci multidisciplinární spolupráce;
  • Být schopen pozitivní seberealizace, průběžného osobního profesního rozvoje, sebevýchovy, sebevzdělávání a sebereflexe.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent studijního programu se uplatní jako radiologický asistent ve všech zdravotnických zařízeních, kde jsou nějaká oddělení radiodiagnostická, radioonkologická nebo oddělení nukleární medicíny. Bude poskytovat specifickou ošetřovatelskou péči ve svém oboru.

 • Regulovaná povolání
  • Radiologický asistent
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Součástí studia je povinná letní praxe. Konkrétně o prázdninách po druhém a čtvrtém semestru. Budete ji vykonávat ve vybraném zdravotnickém zařízení pod vedení profesně zdatného lektora z řad radiologických asistentů.

  Praxe zahrnuje:

  • týden na oddělení nukleární medicíny

  • týden na oddělení radiační onkologie

  • dva týdny na příslušném radiologickém oddělení

  Během praxe se naučíte ovládat všechny běžné v klinické praxi dostupné radiologické přístroje. Dozvíte se základní technické aspekty jejich funkce, naučíte se je využívat ve prospěch pacienta a jeho zdraví. Naučíte se komunikovat s pacienty v rámci profesního zaměření.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Součástí státní závěrečné zkoušky studijního programu je obhajoba bakalářské práce, ve které by měli absolvující studenti prokázat schopnost zpracovat odborný text, jak po stránce obsahové, tak i formální, orientovat se ve vybrané problematice a pracovat s literárními prameny (domácími i zahraničními, knižními i časopiseckými). Standardní rozsah bakalářské práce je 50 stran (mimo přílohy). Součástí přípravy práce je sestavení projektu práce (formulace záměru/cílů práce, výzkumných otázek, volba vhodných metod) a dodržení harmonogramu pro její zpracování. Vlastní zpracování práce zahrnuje vhodnou analýzu získaných informací, sestavení diskuze s jinými autory a formulaci závěrů práce, Student pracuje pod odborným vedením přiděleného vedoucího/garanta práce.

  Obhajobou bakalářské práce student prokazuje, že zvládl základy vědecké práce pod vedením vedoucího práce. U obhajoby bakalářské práce se hodnotí mimo porozumění tématu, také schopnost adekvátně reagovat na položené otázky a celková úroveň prezentace.

 • Návaznost na další studijní programy

  V dnešní době není možné žádné navazující studium v oboru. Radiologický asistent končí na nejnižším stupni akademického vzdělání, tedy bakalářském.

Základní údaje

Zkratka
B-RA
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

83
počet aktivních studentů
41
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje