Nechť výživa je ti lékem

Představení studijního programu

Při studiu programu Výživa dospělých a dětí navážete na teoretické znalosti a praktické dovednosti získané studiem v bakalářském studijním programu Nutriční terapie, které si zde rozšíříte a prohloubíte. Proto program nese v názvu specializaci – jeho absolvováním totiž získáte specializovanou způsobilost v souladu s aktuálním zněním nařízení vlády č. 31/2010 Sb., která je ve zdravotnictví podmínkou k zajišťování a koordinaci vysoce specializované nutriční péče.

V průběhu studia proniknete hlouběji do problematiky výživy například v gastroenterologii, psychiatrii či intenzivní péči. S těmito oblastmi je pak také spojena praktická výuka. Nově se budete zabývat například problematikou komunitní výživy, kterou můžete uplatnit zejména při tvorbě projektů zaměřených na veřejné zdraví, nebo také výživou ve sportu.

Kromě předmětů přímo spojených s výživou se vaše znalosti rozšíří i v příbuzných oblastech, a to v předmětech, jako jsou například aplikovaná farmakologie nebo aplikovaná biochemie. Nahlédnete rovněž pod pokličku nutriční epidemiologie a biostatistiky, díky kterým budete připraveni na kritické posouzení informací o výživě. 

Abychom vás připravili na co nejvíce situací, se kterými se můžete ve vaší budoucí profesi setkat, budete se s naší metodickou podporou podílet na poskytování služeb školním jídelnám, které připravují dietní stravu, a nově se můžete zapojit do mentorského programu ve spolupráci s organizací Podané ruce, kde budete mít možnost edukovat stran výživy klienty, kteří se po vyléčení ze závislosti vrací do běžného života.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Jste nutriční terapeuti, ale nestačí vám teoretické znalosti a
  praktické dovednosti, které jste získali v průběhu bakalářského studia?

 • Rádi byste získali, posílili a rozšířili své kompetence pro práci ve zdravotnictví?

 • Zajímáte se o výživu a chtěli byste se jí do budoucna věnovat na vědecké
  úrovni?

Pokud jste odpověděli kladně alespoň na jednu z otázek, je toto studium určeno pro vás. S ohledem na specializační charakter studia se do programu mohou přihlásit výhradně absolventi bakalářského studijního oboru či programu zaměřeného na přípravu nutričních terapeutů.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je získání nejvyšší pregraduální profesní kvalifikace k výkonu povolání nutričního terapeuta a zároveň získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Klinický nutriční terapeut osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.

  Studijní obor připravuje jednotlivce k získání zvláštní odborné způsobilost mentora klinické praxe nutričního terapeuta v oblasti kvalifikační přípravy, specializačního vzdělávání zdravotnických nelékařských pracovníků a v adaptačním procesu nově nastupujících zaměstnanců v oboru nutriční terapie.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • podílet se na kontinuálním zvyšování kvality a bezpečnosti nutriční péče
  • koordinovat práci týmu nutričních terapeutů v oblasti nutriční péče o dospělé a dětské pacienty
  • edukovat dospělé a dětské pacienty případně blízké osoby ve specializovaných nutričních postupech a připravovat pro ně informační materiály
  • sledovat a vyhodnocovat nutriční stav dospělého a dětského pacienta a při vzniku komplikací se podílet na jejich řešení
  • plánovat a zajišťovat specializovanou a vysoce specializovanou nutriční péči u dospělých a dětských pacientů s různými onemocněními
  • plánovat a zajišťovat specializovanou a vysoce specializovanou nutriční péči u dospělých a dětských pacientů v terminálním stadiu
  • edukovat blízké osoby v zajišťování potřebné nutriční péče ve vlastním prostředí
  • vést specializační vzdělávání v oboru výživy dospělých a výživy dětí
  • provádět poradenskou činnost v nutričních poradnách a ambulancích
  • provádět průzkumná šetření za účelem identifikace oblastí pro zlepšení kvality nutriční péče,
  • respektovat věkové, individuální a jiné zvláštnosti klientů/pacientů při poskytování nutriční péče
  • akceptovat interdisciplinární a systémový přístup a profesionální komunikaci
  • realizovat preventivní a terapeutické intervence
  • působit jako mentor odborné praxe nutričního terapeuta v oblasti kvalifikační přípravy, specializačního vzdělávání zdravotnických nelékařských pracovníků a v adaptačním procesu nově nastupujících zaměstnanců v oboru nutriční terapie
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi budete mít široké uplatnění. Své znalosti můžete využít například v nemocnicích na odděleních léčebné výživy, a to včetně vedoucích pozic, dále pak v nemocničních nutričních ambulancích, kde bez specializace nemůžete samostatně pracovat.

  Můžete si také otevřít vlastní poradnu nebo ambulanci pro veřejnost, konzultovat přípravu dietní stravy ve školních jídelnách, v ústavech sociální péče a lázních. Můžete se uplatnit také na pracovištích Státního zdravotního ústavu a úřadech státního zdravotního dozoru v oblasti hygieny výživy.

  Jako absolventi budete vyhledáváni také při tvorbě projektů pro základní školy či osvětových kampaní pro veřejnost a ve výzkumu týkajícím se výživy člověka na různých pracovištích
  v České republice.

  V neposlední řadě také můžete zakotvit v potravinářských podnicích, které s pomocí nutričních terapeutů mohou například vyvíjet nové potraviny, ve farmaceutických firmách, nebo ve fitness centrech.

 • Regulovaná povolání
  • Nutriční terapeut
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe je zaměřena zejména klinicky, nicméně nepřijdete ani o zkušenost s ambulantním provozem. Budete mít rovněž možnost pomáhat klientům doléčovacího centra či v předmětu Nutriční poradenství již „na vlastní pěst“ poskytovat služby dalším studentům lékařské fakulty a trénovat se tak v poskytování individuálních konzultací ve výživovém poradenství.

  Konkrétně se můžete těšit na praxe například ve Fakultní nemocnici Brno, Fakultní nemocnici u sv. Anny nebo v Nemocnici Milosrdných bratří. Zde se budete již jako nutriční terapeuti podílet na poskytování nutriční péče pod dohledem starších zkušenějších kolegů. Zavítáte však také do specializovaných ambulancí, například do ambulance dětské diabetologie či dětské obezitologie.

  Kromě praxí v průběhu semestru vás mezi prvním a druhým ročníkem čekají také čtyři týdny souvislé odborné praxe na lůžkových odděleních zaměřených na medicínu dětského i dospělého věku. 

  Nejen klinickou praxí je však nutriční terapeut živ. Například výstupem předmětu Komunitní výživa je intervenční projekt se zaměřením na aktuální téma související s výživou, který si vyzkoušíte v praxi na různých typech škol.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce je písemnou součástí státní závěrečné zkoušky. Doporučený rozsah je minimálně 80 normostran.

  Student v ní prokazuje své schopnosti řešit a zpracovat pod vedením svého školitele určité odborné téma. Práce má charakter vědeckého sdělení a musí proto zachovat určitou strukturu přizpůsobenou řešenému problému. Diplomová

  práce slouží jako doklad a podklad ke státní závěrečné zkoušce a bude hodnocena oponenty.

  Cílem kvalifikační práce je, aby student prokázal své schopnosti:

  - řešit a zpracovat určité odborné téma;

  - aplikovat teoretické vědomosti získané studiem při řešení konkrétních problémů praxe nutričního terapeuta;

  - využívat poznatky z různých studijních předmětů a hodnotit vzájemné souvislosti;

  - orientovat se v odborné literatuře a kriticky s ní pracovatí;

  - samostatně řešit teoretické a praktické odborné problémy.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování magisterského programu Nutriční specialista se můžete přihlásit ke studiu v doktorských studijních programech, nejčastěji klinických či zaměřených na preventivní lékařství, nabízených například Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity či na jiné lékařské fakultě. Pokračovat lze také v jakémkoliv jiném programu, kde najde své uplatnění výzkum v oblasti výživy.

Základní údaje

Zkratka
N-VDD
Typ
magisterský navazující
Profil
profesní
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

24
počet aktivních studentů
14
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje