Cíle studijního programu

Cílem doktorského studijního programu Sociální pedagogika je připravit studenty (doktorandy) jednak na vědeckou práci v akademickém prostředí, zároveň i na profesní uplatnění mimo akademickou sféru. V rovině akademické dokáží absolventi studijního programu samostatně definovat vědní obor, vysvětlit aktuální trendy a poznatky oboru, aplikovat metody bádání na jevy každodenní sociální reality. Podstatnou součástí obsahu studijního programu je tendence ukotvovat vědecké poznání v interdisciplinárním přesahu. V rovině mimoakademické absolventi studijního programu dokáží uplatnit sociální dovednosti, které v rámci PhD studia získali prostřednictvím povinné zahraniční stáže a prostřednictvím realizovaných výstupů, zejména v povinně volitelných předmětech.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem doktorského studijního programu Sociální pedagogika je připravit studenty (doktorandy) jednak na vědeckou práci v akademickém prostředí, zároveň i na profesní uplatnění mimo akademickou sféru. V rovině akademické dokáží absolventi studijního programu samostatně definovat vědní obor, vysvětlit aktuální trendy a poznatky oboru, aplikovat metody bádání na jevy každodenní sociální reality. Podstatnou součástí obsahu studijního programu je tendence ukotvovat vědecké poznání v interdisciplinárním přesahu. V rovině mimoakademické absolventi studijního programu dokáží uplatnit sociální dovednosti, které v rámci PhD studia získali prostřednictvím povinné zahraniční stáže a prostřednictvím realizovaných výstupů, zejména v povinně volitelných předmětech.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Porozumět akademickým teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální oborové problémy a trendy na mezinárodní úrovni.
  • Aplikovat znalosti a dovednosti z oboru Sociální pedagogika v mimoakademické edukační realitě.
  • Plánovat a realizovat sociálně pedagogický výzkum.
  • Ústně nebo písemně prezentovat výsledky svého bádání odborné komunitě (studie, učební texty, kapitoly v odborných knihách, monografie, výstupy na tuzemské i zahraniční konferenci, workshopy, vyžádané přednášky).
  • Kriticky reflektovat, analyzovat a evaluovat výsledky vědecké činnosti vzhledem k edukační realitě i k celospolečenskému dění.
  • Rozvíjet obor Sociální pedagogika v širší interdisciplinární komunitě (spolupracovat s odborníky z jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku), popř. v dalších oblastech (např. na politické úrovni, v edukační praxi apod.)
 • Uplatnění absolventa

  Uplatnění absolventa se prioritně předpokládá v akademickém prostředí, konkrétně v oblasti sociálních věd. Tuto oblast reprezentují katedry sociální pedagogiky nebo katedry pedagogiky na pedagogických, filozofických, přírodovědeckých a ostatních fakultách s výukou pedagogických disciplín. Sociální pedagog je připravován pro činnosti výchovné, poradenské, resocializační, plánovací a organizační. Další uplatnění absolventů tak předpokládáme v různých vzdělávacích organizacích a výzkumných (vývojových) pracovištích, v oblasti sociálního poradenství, volného času, managmentu, v neziskovém sektoru, resortech ministerstev školství, spravedlnosti, vnitra a ve školní praxi.

 • Praxe

  Praxe doktorandů má specifický charakter, který je založený na rozvíjení výzkumných a oborově vědních dovedností a znalostí. Tento charakter praxe je zesílený pravidelnou zpětnovazební reflexí pod patronací školitelů a garanta studijního programu. V kurikulu studia a ve studijních příležitostech na katedře jsou zastoupeny četné, na praxi orientované, aktivity. Praktické zkušenosti doktorandi získají v samotné výuce a na outdoorových kurzech v pozici lektorů, dále účastí na projektech členů katedry, případně při organizaci vzdělávacích akcí (například již tradiční patnáctileté konání Symposia katedry) v pozici organizátorů. Do prakticky ukotvených předmětů řadíme i internacionalizační předmět „Výzkumná stáž v zahraničí“ a povinně volitelné předměty.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Do oblasti disertačních prací jsou akceptovány vědecké texty, které mohou obsahovat zaměření teoretické, metodologické, empirické, případně kombinace zmíněných zaměření. Teoretické práce zpracovávají různé teoretické přístupy k problémům z oblasti vědního oboru sociální pedagogika, přičemž vyžadují vysoký stupeň abstraktního a analytického myšlení a vhledu. Příkladem takového typu disertační práce je prezentace metateoretické analýzy k vybrané problematice z oblasti sociálně vědního bádání. Metodologické práce analyzují různé výzkumné přístupy, metody, či nástroje a hodnotí jejich využití na vědeckém poli. Může se jednat například o modifikace výzkumných přístupů, případně o tvorbu nových originálních způsobů bádání. Empirické práce přinášejí konkrétní výzkumná zjištění, získaná specifickými výzkumnými metodami. Doktorandi v tomto případě aplikují výzkumné postupy, kterými dospívají k výzkumným závěrům. Konkretizace náležitostí disertačních prací je k dispozici v příslušné směrnici děkana PdF MU.

Základní údaje

Zkratka
D-SOCP
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

1
počet aktivních studentů

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje