Chcete dělat lepší rozhodnutí a posunout sebe i firmu dál?

Představení studijního programu

Chcete lépe rozumět svému podnikání nebo svému podniku? Při studiu tohoto programu pochopíte účel a fungování jak podnikatelské sféry, tak zejména podniků, jejich organizační struktury, řízení, ekonomiky a financování. Primární oblastí studia jsou základní manažerské činnosti, zahrnující plánování, organizování, kontrola a vedení lidí a právní stránka podnikání a vedení podniku. Dalšími důležitými oblastmi jsou aspekty obchodních podniků: ekonomika obchodu, internacionalizace obchodu, obchodní logistika; dovednosti týkající se finančního řízení podniku; dovednosti z oblasti marketingu, včetně ovládnutí základních nástrojů: propagace, analýza trhu a segmentace trhu; nebo z oblasti práce s daty: vyhodnocování spotřebitelských preferencí apod. Při studiu klademe důraz na získání praktických dovedností. Vyučovat budou kmenoví zaměstnanci univerzity ve spolupráci s odborníky z praxe. A navíc: mrkněte se níže do záložky praxe.

Náš studijní program vás naučí komunikovat odborným jazykem. Pro všechny studenty programu je společný manažersko-ekonomický základ spolu s jazykovým, právním a finančním minimem. Nad to nabízíme balíčky předmětů zaměřující se např. na obchod, marketing, finanční nebo datovou analýzu. Tyto si student může zcela libovolně kombinovat dle svých potřeb, přičemž rozsah nabídky a svoboda průchodu studiem je bezprecedentní. Záleží jen na vás, kam chcete svou kariéru směřovat!

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Chcete lépe rozumět svému podnikání nebo svému podniku?

 • Chcete se posunout dál nebo výš?

 • Chcete se naučit řešit náročnější problémy, nebo problémy, se kterými se setkáváte, lépe?

 • Chcete dělat lepší rozhodnutí nebo poskytnout lepší podklady svým kolegům a nadřízeným?

 • Chcete dokázat vidět za hranice vaší pracovní pozice?

 • Chcete lépe rozumět kolegům z jiných pozic? Nebo vašemu účetnímu?

Pokud na tyto otázky odpovídáte ano, tak jste si vybrali ten správný studijní program.

Kombinovaná forma studia

Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledne a v sobotu formou tzv. tutoriálů (soustředění), obvykle třikrát až čtyřikrát v semestru. V ojedinělých případech může být tato výuka doplněna vhodnými přednáškami či workshopy (semináři) i v průběhu jiných dnů, tyto však lze vždy sledovat i online prostřednictvím tzv. Studia online či MS Teams, Zoom apod. Dají se zhlédnout případně také ze záznamu v offline podobě. Přístup do Studia online, MS Teams či Zoom mají studenti MU k dispozici zdarma, takže nejsou nutné žádné dodatečné náklady.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia tohoto programu je základní pochopení účelu a fungování jak podnikatelské sféry, tak zejména podniků, jejich organizační struktury, řízení, ekonomiky a financování. Primární oblastí studia jsou základní manažerské činnosti, zahrnující plánování, organizování, kontrolu a vedení lidí a právní aspekty podnikání a vedení podniku. Dalšími důležitými oblastmi jsou aspekty obchodních podniků: ekonomika obchodu, internacionalizace obchodu, obchodní logistika; dovednosti týkající se finančního řízení podniku; dovednosti z oblasti marketingu, včetně ovládnutí základních nástrojů: propagace, analýza trhu a segmentace trhu; nebo z oblasti práce s daty: vyhodnocování spotřebitelských preferencí apod. Při studiu je kladen důraz na získání praktických dovedností.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět teoretickým poznatkům podnikového managementu a ekonomiky,
  • aplikovat tyto poznatky na řešení praktických situací,
  • samostatně vykonávat činnosti, jako je vedení účetnictví, kalkulace, sestavování a vyhodnocování rozpočtů,
  • samostatně sestavovat marketingové plány,
  • samostatně vést lidi, plánovat jejich práci,
  • samostatně vést obchodní činnost,
  • vyhledávat data a informace, aplikovat příslušné analýzy v oblasti ekonomiky a řízení podniku,
  • samostatně interpretovat výsledky analýz a statistických šetření,
  • prezentovat a diskutovat v daném jazyce, psát zprávy a shrnutí,
  • ovládat na dobré úrovni angličtinu, a to jak v oblasti všeobecné, tak v oblasti odborné, orientovaný na podnikovou, manažerskou a ekonomickou terminologii,
  • ovládat odborný styl vyjadřování v písemném i ústním projevu.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi se budete snadno a lépe než doposud orientovat především při vedení vlastního podnikání, jako vedoucí retailových jednotek, ve středním stupni řízení (ekonomika, personalistika, odbyt, zásobování), nebo jako asistenti vrcholových řídících pracovníků. V souladu s tím, jak se budete chtít profilovat, si nad manažersko-ekonomický základ můžete volit balíčky předmětů zaměřující se např. na obchod, marketing, finanční nebo datovou analýzu.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe je velmi důležitou součástí tohoto studia. Povinný rozsah je 12 týdnů, které můžete absolvovat najednou nebo po částech, a to kdykoli během studia – dle vašich možností. Praxi můžete absolvovat i ve vašem stávajícím zaměstnání, bude-li zaměstnavatel souhlasit. Pokud ne, pomůžeme vám s výběrem vhodného podniku. V ideálním případě budete už v rámci praxe pracovat na své kvalifikační práci. Pro lepší představu, vždy na začátku praxe (její části) musí být ve spolupráci s podnikem, garantem předmětu Praxe a pokud možno i vedoucím kvalifikační práce stanovit cíl praxe. To znamená, že bude například definován problém, který pomocí toho, co vám studium nabízí, budete řešit. Na konci praxe podáte zprávu, a podnik ji potvrdí, o tom, jak to šlo (nebo někdy i nešlo).

 • Cíle kvalifikačních prací

  Vypracování závěrečné práce o rozsahu 30-35 stran ověřuje schopnosti studentů uplatnit problémově orientovaný přístup především k podnikům. Tedy schopnost stanovit cíl práce, definovat problém, který je třeba vyřešit; předložit přijatelné a dostatečné důvody pro navržený postup pro dosažení cíle; definovat a zhodnotit data a informace potřebné pro řešení problému a dosažení cíle práce; stanovit metody jejich získání, potřebné analýzy a metody vyhodnocení výsledků. Na tomto základě navrhnout konkrétní reálně proveditelná opatření vedoucí k řešení problémové nebo dosažení žádoucí situace související s cílem práce. Dále je třeba navrhnout plán implementace, a pokud je to možné, zvolená opatření skutečně zavést, vyhodnotit jejich efekt a zdokumentovat případné odchylky plánu od nastalé situace. V případě nemožnosti zavedení opatření do termínu dopsání závěrečné práce je třeba detailně zpracovat postup implementace a postup pro ověření efektivity. Závěrečná práce bude obsahovat i vyjádření podniku o implementaci nebo efektu navržených opatření, nebo vysvětlení důvodů, proč vyjádření schází. Zaměření závěrečné práce a její praktické výstupy budou úzce provázány s povinným předmětem Praxe, jehož obsah i forma budou stanoveny ve spolupráci s vedoucím práce. Student si pro závěrečnou práci volí podnik, ve kterém pracuje, který vlastní nebo se kterým si domluví aktivní spolupráci. Klíčovými kritérii pro hodnocení závěrečné práce jsou odbornost zpracování, tj. využití znalostí a dovedností získaných během studia a samostudiem, správné aplikování uznávaných a vhodných postupů a metod, a reálný přínos pro podnik.

 • Návaznost na další studijní programy

  Vzhledem k profesnímu profilu studijního programu se nepočítá se specificky vytvářenou možností pokračovat v dalším studiu. Fakulta v současné době nenabízí profesně orientovaný program v navazujícím studiu. Případní zájemci o pokračování studia v některém z magisterských navazujících programů s akademickým profilem najdou nejtěsnější návaznosti u programu Podniková ekonomika a management v prezenční formě na ESF MU.

Základní údaje

Zkratka
B-PM
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

43
počet aktivních studentů
5
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje