Jste profesionál v oblasti sportu, volnočasových aktivit, zdravého stylu života? Chcete svou kariéru obohatit o další rozměr?

Představení studijního programu

Náš program je určen zejména pro profesionály v oblasti služeb, sportovních a volnočasových aktivit, kteří vidí svou profesní budoucnost v přechodu na manažerské pozice, případně z jakýchkoliv důvodů cítí potřebu posílit své ekonomické a manažerské kompetence.

Společně s kolegy z Fakulty sportovních studií vám pomůžeme najít nové inspirace, osvojit si potřebné praktické dovednosti a všestranně se připravit na „přestup“ do další fáze vaší kariéry.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Chcete se profesně posunout?

 • Chcete přijmout větší zodpovědnost za svou organizaci, oddíl či klub?

 • Chcete se osamostatnit a zkusit něco svého?

Souhlasně přikyvujete? Pak je studium programu Management veřejných služeb pro vás!

Kombinovaná forma studia

Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledne a v sobotu formou tzv. tutoriálů (soustředění), obvykle třikrát až čtyřikrát v semestru. V ojedinělých případech může být tato výuka doplněna vhodnými přednáškami či workshopy (semináři) i v průběhu jiných dnů, tyto však lze vždy sledovat i online prostřednictvím tzv. Studia online či MS Teams, Zoom apod. Dají se zhlédnout případně také ze záznamu v offline podobě. Přístup do Studia online, MS Teams či Zoom mají studenti MU k dispozici zdarma, takže nejsou nutné žádné dodatečné náklady.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cíl studia studijního programu lze ve zkratce vyjádřit jako „druhá kariéra“. Je určen profesionálům z oblasti tělovýchovných (později i kulturních a sociálních) služeb či sportu, kteří vidí svou profesní budoucnost v přechodu od výkonné k manažerské pozici. Obsah a forma studia zohledňují, že studující již nabyli praktické zkušenosti ve svém oboru a ve většině případů jsou absolventy sportovních, filozofických či sociálně vědních fakult. Program doplňuje jejich profil o ekonomické a manažerské kompetence potřebné pro řízení veřejných institucí, neziskových organizací či malých firem. Multidisciplinarita, prostřednictvím zapojení podílejících se subjektů, kterými jsou sesterské fakulty MU, přináší programu jedinečnou kvalitu ve srovnání s konkurenčními programy. Jimi zajišťované předměty mají za cíl prohlubovat a aktualizovat současné znalosti studentů a inspirovat je k hledání a iniciování inovativních scénářů rozvoje jimi řízených institucí. Jedním z cílů programu je, aby v něm studenti mohli uplatit své praktické zkušenosti. Důraz je kladen na přímo prakticky využitelné poznatky a dovednosti. Podobně jako u všech podobných profesně orientovaných programů jsou formy výuky voleny tak, aby docházelo k maximálnímu obohacení studentů prostřednictvím konfrontace se zkušenostmi nejenom pedagogů a odborníků z praxe, ale i ostatních studentů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se v právních normách relevantních pro oblast jeho profesního zájmu, základních právních institutech soukromého práva včetně odpovědnostních a vybraných závazkových vztahů.
  • objasnit a použít základní principy strategického řízení a tvůrčím způsobem uplatnit znalosti aktuálního vývoje svého oboru do návrhu strategie rozvoje konkrétní instituce v závislosti na jejích specifických podmínkách.
  • porozumět hlavním principům procesům tvorby a implementace politik, plánování a hodnocení výsledků poskytování veřejných služeb
  • objasnit a použít základní principy řízení kvality a organizačních změn; orientovat se v cílech a metodě jejích nástrojů.
  • týmově pracovat, diskutovat, obhajovat své návrhy před širším plénem.
  • porozumět významu a hlavním principům účetnictví jakožto nástroje zjišťování a hodnocení finančního zdraví instituce.
  • porozumět procesu sestavování rozpočtu instituce a umět zhodnotit vliv různých variant alokace prostředků uvnitř instituce na její očekávané chování.
  • osvojit si zásady finanční kontroly a hospodaření s péčí řádného hospodáře.
  • porozumět specifikům řízení lidských zdrojů v odvětvích poskytujících služby.
  • objasnit a použít základní principy projektového řízení včetně metod výběru projektů a hodnocení jejich ekonomické efektivity.
  • zpracovat kvalitní případovou studii, včetně schopnosti shromáždit potřebné informace, provést analýzu aktérů a zařadit problém do politického a sociálního kontextu.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi jsou připravováni primárně na výkon manažerských a administrativně obchodních pozic ve specifických podmínkách veřejných služeb a neziskových organizací. Získané vzdělání jim rovněž umožňuje uplatnění jako OSVČ. Mohou být zaměstnáni např. jako ředitelé příspěvkových organizací, projektoví manažeři, ředitelé neziskových organizací, obchodní či marketingoví pracovníci, funkcionáři sportovních klubů či samostatní konzultanti, poradci a podobně.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Studijní plán navrženého programu odpovídá požadavkům definovaným v Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství. Studenti programu tak budou mít povinnost absolvovat během studia celkově 12 týdnů odborné praxe. Načasování, obsah a místo praxe navrhuje student a schvaluje garant tak, aby korespondovaly s obsahovou náplní studia.

  Pracujete ve studovaném oboru? Praxe pak může proběhnout i u současného zaměstnavatele. Ostatním budou nabídnuty pozice u vybraných partnerů našeho programu. Jedním z účelů praxe je napomoci volbě a úspěšnému zpracování závěrečné práce.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Vypracování závěrečné práce o rozsahu zhruba 30–35 stran (bez příloh) by mělo ověřit schopnosti studentů uplatnit problémově orientovaný přístup k zájmovým entitám (podniky, veřejné a státní instituce, neziskové organizace, města a regiony, informační systémy apod.), vyhledat potřebnou sestavu relevantních informací, identifikovat a výstižně popsat problémová pole v souladu s nabytými teoretickými znalostmi, stanovit vhodné metody a postupy k jejich aplikované analýze, data popsat, analyzovat a na tomto základě navrhnout konkrétní a typicky reálně proveditelná opatření vedoucí k řešení problémové nebo optimalizované situace. Zaměření závěrečné práce a její praktické výstupy budou úzce provázány s povinným předmětem Praxe, obsah i forma budou stanoveny ve spolupráci s vedoucím práce.

 • Návaznost na další studijní programy

  U studijního programu se nepočítá se specificky vytvářenou možností pokračovat v dalším studiu. Případní zájemci o pokračování studia v některém z magisterských navazujících programů najdou nejtěsnější návaznosti u programu Veřejná ekonomie a správa na ESF MU.

Základní údaje

Zkratka
B-MVS
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Garant programu