Podílejte se na udržitelném rozvoji regionů!

Představení studijního programu

Zajímáte se o dění kolem vás? Chcete rozvíjet svou obec nebo město? Přemýšlíte, jak věci veřejné lépe plánovat a organizovat? Je pro vás spolupráce s odborníky z jiných profesí výzvou? Připravíme vás na práci všude tam, kde je potřebné chápat ekonomické a společenské podmínky v prostorových souvislostech.

Studium je založené na zajímavých přednáškách doplněných o poznatky a zkušenosti osobností z praxe. Díky nim se například seznámíte s procesem přípravy a implementace rozvojových projektů, naučíte se oceňovat nemovitosti, získáte dovedností v oblasti hodnocení konkurenceschopnosti regionů nebo si vyzkoušíte praktické úkoly z managementu a marketingu měst a destinací.

Jedinečností tohoto programu je jeho kreativita a multidisciplinární přístup. Poznáte vztahy mezi podmínkami regionu a úrovní jeho rozvoje. Současně vás dobře připravíme na komunikaci s experty z dalších oborů, jako je například podniková ekonomika nebo územní plánování. Vedle toho klademe důraz na práci s relevantními daty a na jejich správnou a srozumitelnou interpretaci. Díky tomu bude mít rozhodování, na kterém se budete podílet, komplexní charakter.

Po dokončení studia budete umět použít základní metody prostorové analýzy a vyhodnotit dopady podnikatelských i volnočasových aktivit na ekonomické, sociální a environmentální charakteristiky regionů.

Naučíme vás zhodnotit význam a přínosy jednotlivých nástrojů regionální politiky, včetně politiky cestovního ruchu. Budete se orientovat ve tvorbě strategických vizí, koncepcí a rozvojových plánů. Samostatně dokážete analyzovat tržní prostředí destinace cestovního ruchu a navrhnout strategii jejího rozvoje.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Chcete uplatnit své manažerské dovednosti v managementu obcí, regionů a státu nebo v managementu organizací cestovního ruchu?

 • Láká vás podílet se na rozvojových projektech měst a regionů?

 • Rádi byste se naučili oceňovat nemovitosti a zpracovávat odborné posudky?

 • Bavilo by vás pracovat na marketingu města nebo destinace?

Souhlasně přikyvujete? Podejte si přihlášku!

Kombinovaná forma studia

Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledne a v sobotu formou tzv. tutoriálů (soustředění), obvykle třikrát až čtyřikrát v semestru. V ojedinělých případech může být tato výuka doplněna vhodnými přednáškami či workshopy (semináři) i v průběhu jiných dnů, tyto však lze vždy sledovat i online prostřednictvím tzv. Studia online či MS Teams, Zoom apod. Dají se zhlédnout případně také ze záznamu v offline podobě. Přístup do Studia online, MS Teams či Zoom mají studenti MU k dispozici zdarma, takže nejsou nutné žádné dodatečné náklady.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia navrženého programu je přinést posluchačům mix poznatků a dovedností, který zlepší jejich pozici na trhu práce, resp. u stávajícího zaměstnavatele. Program se orientuje na přípravu odborníků, resp. zvýšení kvalifikace pro manažérské a koncepční činnosti v soukromém i veřejném sektoru. Výuka je zaměřena na strategické řízení měst a regionů, založené na:

  - rozhodování podložené reálnými důkazy a daty (evidence based approach, data driven decision making),

  - komunikačních dovednostech nositelů rozhodování,

  - schopnostech spolupracovat s ostatními subjekty ve městě či regionu,

  - integrovaném chápání souvislostí a vazeb problematiky územního rozvoje,

  - koordinaci aktérů územního rozvoje.

  Program akcentuje mezioborovou charakteristiku rozhodování v oblasti řízení měst, regionů a destinací cestovního ruchu. Proto klade silný důraz na multidisciplinární a integrované pojetí výuky. Vedle managementu a marketingu území je výuka účelně doplňována o další dimenze rozvoje měst a regionů (zejména environmentální, sociokulturní a urbanistickou). Studijní program učí studenty identifikovat, analyzovat, pochopit a řešit problémy územního rozvoje s důrazem na konkrétní přístupy a nástroje v řízení měst a regionů (včetně zohlednění specifik různých prostorových úrovní) s využitím zahraničních zkušeností. Takto koncipovaný program je oproti akademicky zaměřeným programům více orientovaný na řešení praktických problémů a tomu je přizpůsobena struktura a povaha předmětů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit prostorové zákonitosti a metodické postupy vytvořené v regionální ekonomii a souvisejících vědních oborech;
  • analyzovat a hodnotit konkurenceschopnost měst a regionů (s důrazem na jejich investiční, residenční a turistickou atraktivitu);
  • oceňovat tržní hodnotu hlavních segmentů trhu s nemovitostmi, zpracovávat studie proveditelnosti, cost-benefit analýzy a analýzy projektových rizik;
  • formulovat strategické záměry a koncepce rozvoje měst a regionů a hodnotit účelnost a efektivnost rozvojově nosných projektů (včetně specifických segmentů jako je cestovní ruch);
  • analyzovat tržní prostředí destinace cestovního ruchu a navrhnout strategii jejího rozvoje (vč. marketingové strategie);
  • vyhodnocovat dopady rozvoje na území města či regionu se zřetelem na kvalitu institucí a podnikatelského a sociálního prostředí (zejména ekonomické, sociální a environmentální);
  • komunikovat s odborníky jiných profesí (urbanisty, sociology, právníky atd.) a hraničních oborů (obecné ekonomie, podnikového managementu, marketingu, …)
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent se budete snadno orientovat v otázkách strategického rozvoje měst a regionů. Pojmy jako brownfield, smart cities, regionální inovační ekosystém nebo kreativní průmysly vám nebudou cizí. Studium vás připraví na práci v soukromých i veřejných institucích, které se aktivně podílejí na tom, jak vypadá veřejný prostor kolem nás. Budete moci ovlivňovat kvalitu života lidí ve městech i na venkově.

  Budete moci urychlit svůj kariérní růst v managementu regionální i municipální veřejné správy, v oblasti řízení a koordinace cestovního ruchu nebo v ekonomickém poradenství. Jako absolvent najdete svoje místo v pozici projektového manažera, manažera destinační agentury nebo agentury regionálního rozvoje. Můžete se uplatnit i jako specialista na marketing města či turistické destinace, jako ekonomický konzultant veřejných investic nebo realitní makléř. Naši absolventi pracují také ve veřejných organizacích, které rozhodují o udělování podpory jednotlivým projektům nebo zastávají pozice analytiků regionálních dat a starají se o jejich vizualizaci a interpretaci.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Během studia vás čeká dvanáctitýdenní praxe v institucích či firmách orientovaných na rozvoj měst a regionů. Nemusí to být jen obecní či krajské úřady, ale máte možnost se realizovat v podnikatelských, neziskových či jiných veřejných organizacích, které připravují a uskutečňují rozvojové projekty z veřejných prostředků nebo se zabývají managementem a marketingem destinací cestovního ruchu.

  Praxe vám nepochybně pomůže i při volbě a zpracování závěrečné práce. Ta bude mít podobu praktického projektu, který řeší konkrétní problém organizace, kde praxe probíhá.

  Pracujete ve studovaném oboru? Praxe pak může proběhnout i u současného zaměstnavatele.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Vypracování závěrečné práce o rozsahu zhruba 30–35 stran (bez příloh) by mělo ověřit schopnosti studentů uplatnit problémově orientovaný přístup k zájmovým entitám (podniky, veřejné a státní instituce, neziskové organizace, města a regiony, informační systémy apod.), vyhledat potřebnou sestavu relevantních informací, identifikovat a výstižně popsat problémová pole v souladu s nabytými teoretickými znalostmi, stanovit vhodné metody a postupy k jejich aplikované analýze, data popsat, analyzovat a na tomto základě navrhnout konkrétní a typicky reálně proveditelná opatření vedoucí k řešení problémové nebo optimalizované situace. Zaměření závěrečné práce a její praktické výstupy budou úzce provázány s povinným předmětem. Praxe, obsah i forma budou stanoveny ve spolupráci s vedoucím práce.

 • Návaznost na další studijní programy

  Vzhledem k profesnímu profilu studijního programu se nepočítá se specificky vytvářenou možností pokračovat v dalším studiu. Fakulta v současné době nenabízí profesně orientovaný program v navazujícím studiu. Případní zájemci o pokračování studia v některém z magisterských navazujících programů s akademickým profilem najdou nejtěsnější návaznosti u programu Regionální rozvoj na ESF MU. Zde si můžete vybrat jednu ze dvou specializací – Projektový management nebo Cestovní ruch.

Základní údaje

Zkratka
B-MMR
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

9
počet aktivních studentů
4
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje
Garant programu