A minha pátria é a língua portuguesa. (Fernando Pessoa)

Cíle studijního programu

Posláním navazujícího magisterského studia je příprava vysokoškolských studentů oboru Portugalský jazyk a literatura k výkonu profese vyžadující schopnosti a znalosti filologa, literárního i jazykovědného analytika, překladatele, popř. diplomata či jiných profesí spojených s příslušným oborem.

Studijní program/obor si klade za cíl především získání teoretických i praktických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti, a to v oblasti portugalského jazyka, jazykovědy, literatury, kultury a historie, ať už portugalské, brazilské či luzoafrické (tedy afrických zemí mající jako úřední řeč portugalštinu).

V rámci takto zaměřeného programu je kladen důraz na rozvíjení schopností, které by měly vést k úspěšné lingvistické či literární analýze, a to se zřetelem na zeměpisnou rozšířenost jazyka, jelikož portugalština je podle aktuálních informací (vyplývajících z výzkumů a zdrojů CPLP, IIPL, (2019)) nejpoužívanějším jazykem jižní hemisféry a pátým nejrozšířenějším jazykem na světě. Zároveň je cílem poskytovat průběžně vhled do nejčastěji bádaných oblastí vědy a výzkumu a inspirovat tak studenty při volbě tématu diplomové práce. Student je již od počátku veden k aktivnímu používání odborného jazyka, k používání formulací i terminologie typických pro oblast vědy a výzkumu v odborných referátech, a také například k účasti na mezinárodních konferencích Společnosti českých portugalistů či na přednáškách hostujících profesorů z univerzit portugalských (Univerzita v Lisabonu, v Porto, v Minho, v Aveiro, v Coimbře, apod.), brazilských (Univerzita v Mato Grosso do Sul, v Rondonii), afrických (Univerzita v Maputo, Kapverdská univerzita) a také asijských (Univerzita v Macau). Velký důraz je kladen také na rozvoj překladatelských schopností.

V případě nadaných studentů (zejména těch, kteří prokázali svůj potenciál průběhu bakalářského studia) lze významně přispět k rozvíjení talentu formou podpory účasti na různých překladatelských i vědeckých soutěžích (Premio Iberoamericano, Překladatelská cena Hieronymitae Pragenses, Umělecký překlad luzofonní literatury, apod.), kde se studenti oboru umístili již několikrát na těch nejvyšších příčkách (viz níže).

Program navazujícího magisterského studia je vhodný zejména pro absolventy bakalářského studia, kteří jsou schopni rozvíjet analytické a kritické myšlení a tvůrčí a překladatelské schopnosti.

Studentům slouží pro rozvoj dovedností mimo jiné i snadno dostupné elektronické zdroje.

V oblasti literárně-vědné mohou nalézt velmi cenné elektronické zdroje na webech Luzofonní akademie Luíse de Camõese, Nadace Calouste Gulbenkian (Fundação Calouste Gulbenkian) a také na stránkách jazykového ústavu Instituto Camões. Dále pak jsou k dispozici univerzitní digitální knihovny a elektronické impaktované literární časopisy.

Rovněž v oblasti jazykové a jazykovědné jsou dostupné materiály vhodné pro účely studia a vypracování diplomové práce velmi pestré. Jde zejména o jazykové korpusy (např. Linguateca, Corpus do Português, InterKorp, JurisLinguee), řadu elektronických odborných časopisů indexovaných citační databází WOS, SCOPUS, ERIH, CAPES. Studenti mají k dispozici internetové zpravodaje a deníky (Euronews, Lusa, Público, Diário de Notícias), či online rozhlasové i televizní vysílání (RTP), slovníky (Aulete, Priberam, elektronické odborné slovníky) a v neposlední řadě také didaktické materiály (Conversa Brasileira – University of Texas, Portal do Professor de Português como Língua Estrangeira ou Língua de Acolhimento).

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Posláním navazujícího magisterského studia je příprava vysokoškolských studentů oboru Portugalský jazyk a literatura k výkonu profese vyžadující schopnosti a znalosti filologa, literárního i jazykovědného analytika, překladatele, popř. diplomata či jiných profesí spojených s příslušným oborem.

  Studijní program/obor si klade za cíl především získání teoretických i praktických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti, a to v oblasti portugalského jazyka, jazykovědy, literatury, kultury a historie, ať už portugalské, brazilské či luzoafrické (tedy afrických zemí mající jako úřední řeč portugalštinu).

  V rámci takto zaměřeného programu je kladen důraz na rozvíjení schopností, které by měly vést k úspěšné lingvistické či literární analýze, a to se zřetelem na zeměpisnou rozšířenost jazyka, jelikož portugalština je podle aktuálních informací (vyplývajících z výzkumů a zdrojů CPLP, IIPL, (2019)) nejpoužívanějším jazykem jižní hemisféry a pátým nejrozšířenějším jazykem na světě. Zároveň je cílem poskytovat průběžně vhled do nejčastěji bádaných oblastí vědy a výzkumu a inspirovat tak studenty při volbě tématu diplomové práce. Student je již od počátku veden k aktivnímu používání odborného jazyka, k používání formulací i terminologie typických pro oblast vědy a výzkumu v odborných referátech, a také například k účasti na mezinárodních konferencích Společnosti českých portugalistů či na přednáškách hostujících profesorů z univerzit portugalských (Univerzita v Lisabonu, v Porto, v Minho, v Aveiro, v Coimbře, apod.), brazilských (Univerzita v Mato Grosso do Sul, v Rondonii), afrických (Univerzita v Maputo, Kapverdská univerzita) a také asijských (Univerzita v Macau). Velký důraz je kladen také na rozvoj překladatelských schopností.

  V případě nadaných studentů (zejména těch, kteří prokázali svůj potenciál průběhu bakalářského studia) lze významně přispět k rozvíjení talentu formou podpory účasti na různých překladatelských i vědeckých soutěžích (Premio Iberoamericano, Překladatelská cena Hieronymitae Pragenses, Umělecký překlad luzofonní literatury, apod.), kde se studenti oboru umístili již několikrát na těch nejvyšších příčkách (viz níže).

  Program navazujícího magisterského studia je vhodný zejména pro absolventy bakalářského studia, kteří jsou schopni rozvíjet analytické a kritické myšlení a tvůrčí a překladatelské schopnosti.

  Studentům slouží pro rozvoj dovedností mimo jiné i snadno dostupné elektronické zdroje.

  V oblasti literárně-vědné mohou nalézt velmi cenné elektronické zdroje na webech Luzofonní akademie Luíse de Camõese, Nadace Calouste Gulbenkian (Fundação Calouste Gulbenkian) a také na stránkách jazykového ústavu Instituto Camões. Dále pak jsou k dispozici univerzitní digitální knihovny a elektronické impaktované literární časopisy.

  Rovněž v oblasti jazykové a jazykovědné jsou dostupné materiály vhodné pro účely studia a vypracování diplomové práce velmi pestré. Jde zejména o jazykové korpusy (např. Linguateca, Corpus do Português, InterKorp, JurisLinguee), řadu elektronických odborných časopisů indexovaných citační databází WOS, SCOPUS, ERIH, CAPES. Studenti mají k dispozici internetové zpravodaje a deníky (Euronews, Lusa, Público, Diário de Notícias), či online rozhlasové i televizní vysílání (RTP), slovníky (Aulete, Priberam, elektronické odborné slovníky) a v neposlední řadě také didaktické materiály (Conversa Brasileira – University of Texas, Portal do Professor de Português como Língua Estrangeira ou Língua de Acolhimento).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aplikovat teoretické poznatky a volit vhodný teoretický rámec na řešení konkrétních jazykovědných a literárních problémů souvisejících se studovaným oborem;
  • vhodně komentovat a interpretovat jazykovědné, literární, kulturní a historické jevy, tendence a události související s luzofonními oblastmi;
  • produkovat písemný i mluvený text na úrovni odpovídající kompetencím B2-C2 SERR (viz výše), a to v nejrůznějších oblastech týkající se portugalského jazyka i literatur;
  • překládat různé druhy textu;
  • analyzovat literární a jazykovědné texty.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi magisterského oboru Portugalský jazyk a literatura na Filozofické fakultě MU se mohou uplatnit jako odborní pracovníci vzdělaní v oblasti portugalského jazyka a jazykovědy, portugalsky psané literatury, kultury i historie portugalsky mluvících zemí, a to v následujících oblastech:

  - jazyková analýza a literární kritika;

  - poradenství ( zejména v redakčních radách časopisů i nakladatelstvích, kde

  mohou zajišťovat korektury pro noviny, firmy, připravovat podklady a

  kontrolovat texty);

  - cestovní ruch (jako průvodci a delegáti cestovních kanceláří v ČR i v zahraničí),

  - diplomacie (po rozšíření potřebného vzdělání na MZV), eventuálně soudní

  překladatelství (po absolvování právnického minima poskytovaných právnickými

  fakultami);

  - mezinárodní a mezikulturní komunikace a lidské zdroje, a to vzhledem k 

  ekonomické perspektivě portugalského jazyka (zejména v oblastech

  luzoafrických).

  Budoucím zaměstnavatelům mohou nabídnout rozsáhlý jazykový, kulturní, literární a sociokulturní přehled a zkušenosti při hodnocení výzkumných dat. Studium oboru seznamuje studenty se širokou škálou použití portugalského jazyka, a to (jak již bylo zmíněno) i z hlediska geografického. Proto je student schopen používat jednotlivé zeměpisné varianty portugalštiny na různých jazykových úrovních.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Odborná praxe není součástí studia programu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  V magisterské diplomové práci by měl student prokázat schopnost správně formulovat hypotézy a cíle a zvolit vhodný metodologicky čistý přístup (popřípadě konfrontovat různé přístupy, modifikovat původní přístupy apod.), aplikovat vhodný teoretický rámec a terminologický aparát z vybraných lingvistických a literárních směrů, na základě zmíněných bodů pak umět analyzovat vybraný jev a vyvozovat patřičné a relevantní závěry.

  Svá pozorování bude schopen patřičně argumentačně odůvodnit a eventuálně navrhnout řešení v souladu s normou.

  Zároveň by měl prokázat schopnosti vědecky text formulovat.

  Magisterská diplomová práce je psána v rozsahu 140 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Práce je psána v portugalském jazyce podle nového pravopisu z roku 2009. Student by v ní měl prokázat schopnost produkce jasného, odborného textu.

  Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a vypracování diplomové práce jsou upraveny Směrnicí děkana FF č. 6/2017 O státních závěrečných zkouškách pro studenty Filozofické fakultyí Masarykovy univerzity.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po úspěšném ukončení magisterského programu lze pokračovat v doktorském studiu. Kandidáti musí splnit podmínky přijetí jako zaslání životopisu, motivačního dopisu a absolvování osobního pohovoru. Studenti doktorského studia jsou mimo svůj výzkum a vykonávaní praxe také běžně začleňováni do výuky na ÚRJL, zejména bakalářských programech, ale také do výuky výběrových kurzů souvisejících s jejich vědeckou profilací. Doktorandi se také podílí na chodu katedry při organizování konferencí a přednášek zahraničních vyučujících. Za veškerou činnost nad rámec povinností studenta dokt. studia jsou odměňováni formou mimořádného stipendia.

Základní údaje

Zkratka
N-PO_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

9
počet aktivních studentů
5
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje