Představení studijního programu

New media, film and theatre constitute the very core of the cultural and creative sphere. Understanding and researching them both as industries and as organized practices with their histories and current challenges is a key to the cultural sector in general.

Our undergraduate programme provides you with an opportunity to study culture, media and performative arts in the enthralling context of Central Europe, with its heritage and vital surroundings Masaryk University, and the city of Brno itself, benefit from their history and location between Prague and Vienna, two of the most viable cultural hubs within the European continent. Our programme draws on this rich heritage and fundamentally employs it within its foundation.

Our program offers a mix of opportunities for your professional growth, including applied research, the development of critical literacies, unique engagements with the processes of cultural production, and a comprehensive education in media studies. In a result, you will be prepared to pursue practical professional advancements and/or further study within graduate programmes in cultural studies and cultural anthropology, film and visual studies, media, or theatre studies.

The programme is interdisciplinary at its best. You will be introduced to the tenets of film and theatrical studies, media and cultural studies, and cultural anthropology. You will garner a stronger understanding of the history and current state of film, theatre and the media industries in Central Europe. And you will be trained in research and analytics as they apply to the field. To provide you with this unique and rich educational input, the programme draws upon the strength of its faculty ranging across several disciplines including:

- Researchers from social anthropology providing methodological training for empirical ethnographic research.

- Media practitioners and researchers providing professional training related to using audio-visual technologies as research and creative tools, and who will likewise introduce you to media and communication theory.

- Experts in theatrical studies providing pedagogical insights into performative behaviour in public space.

- Film studies scholars providing perspectival insights on the institutional context of media production, distribution, and reception.

Is this programme right for you?

Consider:

- Are you interested in media, theatre, and film? And in culture in general?

- Do you see your professional future within media, film, theatre, the cultural industries, the sphere of education, or within a creative position?

- Are you intrigued by the rich cultural history of Central Europe? Do you want to experience it, study it and see it up close?

- Do you want to engage with an interdisciplinary team of skilled and passionate scholars and practitioners?

- Are you ready to acquire not only theoretical knowledge but also practical and research skills?

- Do you want to be prepared for further, postgraduate study in media, film or theatre?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Program umožňuje spojit profesní zkušenosti a výzkum, vede studenty ke kritickému uvažování o mediálních obsazích a mediálních institucích a v důsledku k vyšší konkurenceschopnosti. Při rostoucím vlivu médií na formování postojů a názorových skupin se zvyšuje společenská užitečnost antropologického výzkumu mediálního průmyslu a publik. Je důležité vzdělávat budoucí učitele, výzkumné pracovníky, novináře či zaměstnance kulturních institucí nebo mediálních producentů, kteří budou schopni reflektovat vztah producentů, produktů a uživatelů. program se bude realizovat na průsečíku pedagogických a badatelských ohnisek práce všech čtyř zúčastněných pracovišť: sociální antropologie přinese precizní metodologickou průpravu pro terénní výzkum, mediální studia zajistí osvojení základů práce s audiovizuální technikou coby badatelského nástroje i objektu a osvojení vhodné metodologie sociálních věd, divadelní studia se zaměří na výzkum performativního jednání ve veřejném prostoru a filmová studia na institucionální rámce mediální produkce, distribuce a recepce. Studenti získají praktické dovednosti (technické zvládnutí audio/foto/videomateriálu, základy akademického psaní i psaní recenzních či propagačních materiálů), historické znalosti a analytické dovednosti pro kritické zhodnocení mediálních produktů a samotného procesu produkce. Cílem je propojit vzdělávání směřující ke kritickému porozumění jiných kultur, analýze mediální produkce a chápání historických souvislostí a trendů - tedy nabídnout takové kompetence, které jsou v současnosti velmi potřebné a žádané a je velmi pravděpodobné, že jejich význam nadále poroste. Program je výrazně interdisciplinární a efektivně propojuje humanitněvědné zaměření na porozumění historickým souvislostem umělecké tvorby a mediální produkce se sociálněvědními metodami analýzy jejich produkce a recepce.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Samostatně aplikovat výzkumné techniky pro analýzu dat, využívající moderní statistické a interpretační postupy.
  • Rozumět sociálním významům společenských jevů různých typů a úrovní.
  • Interpretovat mediální obsahy a procesy mediální produkce v potřebných historicko-kulturních souvislostech.
  • Aplikovat postupy antropologického, mediálního a historického výzkumu.
  • Používat foto, video a audio techniku pro potřeby záznamu a analýzy.
  • Pohybovat se v kulturně odlišném prostředí.
 • Uplatnění absolventa

  As a graduate, you will be competent to continue within an M.A. study programme across a wide scale of possible specializations. The programme will prepare you for entry into other English-language programmes such as Cultural Sociology, Conflict and Democracy Studies, or International Relations (to name but a few of the programmes running at the Faculty of Social Studies, Masaryk University). In the case of reaching fluency in Czech, you will be ready to continue with M.A. studies across a further spectrum of fields, including anthropology, media studies, history and theory of cinema, theatre, and television, filmmaking, film and television dramaturgy, and production (e.g., at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague), etc.

  After graduating from this study programme, you will be prepared to work in the media industry (film and television production), in cultural management (organizing festivals or cultural events), in cultural and media institutions, in NGOs focused on transcultural dialogue or education, in the press and online media, or as a cultural manager in governmental or self-governmental institutions. The achieved cultural and historical education, technical skills, and methodological knowledge uniquely provided by our programme can foreseeably position you favorably within the professional job market, meaning you will be able to hold research, managerial or communication positions in a wide array of cultural, media or social institutions.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  You will be trained in practical skills: technical skills in processing audio, photo and video-material as well as in academic writing, critical analysis, and promotional activities. You will master the historical knowledge and analytical skills necessary for the critical analysis of media products and media productions. In other words, the programme offers you competencies which are currently highly-needed and in-demand and which will only become more valuable in the future.

  An important aspect of our programme rests in the opportunities it offers to get real hands-on experience through internships at regional film, television, or theatre festivals (such as Jihlava International Documentary Film Festival, Film Festival One World, Ekofilm, or Mezipatra), in the Czech public service media, or in regional cultural institutions.

  Finally, we will motivate you to bring to the programme and fully integrate your own acumen from your country, culture, and media contexts. The critical understanding of culture most effectively prospers from the sharing and diversity of thought and perspectives.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Program je zakončen vypracováním originálního výzkumného projektu ve formě bakalářské práce. Standardní rozsah bakalářské práce ze 72 000 až 90 000 znaků včetně poznámek pod čarou a seznamu literatury, přílohy se do tohoto rozsahu nepočítají. Bakalářská práce ověřuje osvojení metodologických, historických a teoretických znalostí při realizaci empirického výzkumu historického nebo aktuálního etnografického materiálu.

 • Návaznost na další studijní programy

  As a graduate, you will be ready to continue within any graduate programme related to culture, media, or performative arts.

  At MUNI, you can apply for M.A. English- language study programmes such as Cultural Sociology, Conflict and Democracy Studies, or International Relations (to name some of the programmes running at MUNI). And in the case of reaching fluency in Czech, at MUNI you will be ready to continue in an M.A. programme across a further array of fields, including anthropology, media studies, history and theory of cinema, theatre, and television.

Základní údaje

Zkratka
B-MA
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
2500 €

11
počet aktivních studentů

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s