Vidíte svou budoucnost v práci s daty a technologiemi?

Představení studijního programu

Studijní program Analytika byznysových dat je východiskem! Důležitá je vaše motivace a chuť přemýšlet. S ostatním vám pomůžeme v rámci studia předmětů zaměřených jak na oblast podnikání, managementu a financí, tak na oblast statistického modelování, datových věd a informačních technologií.

Studijní program je profesně orientovaný, tedy je zaměřený prakticky a projektově, a velký význam v něm má praxe.

Za zásadní témata oboru považujeme:

 • Big Data v podnikání a managementu

 • Statistické modelování, predikce, analýza a vizualizace dat

 • Optimalizace obchodních a manažerských procesů

 • Databázové systémy

 • Etika a ochrana dat

 • Porozumění kontextu marketingu, managementu a financí

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Nenaplňuje vás současná práce, ale v práci s daty a technologiemi vidíte i svoji budoucnost?

 • Pracujete v oblasti datových věd, ale schází Vám byznysový kontext?

 • Baví vás kreativně přemýšlet nad byznysovými procesy, ale schází vám znalost analytických nástrojů a jejich kontextu?

 • Stojíte o práci ve vysoce poptávané oblasti?

Souhlasně přikyvujete? Podejte si přihlášku!

Kombinovaná forma studia

Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledne a v sobotu formou tzv. tutoriálů (soustředění), obvykle třikrát až čtyřikrát v semestru. V ojedinělých případech může být tato výuka doplněna vhodnými přednáškami či workshopy (semináři) i v průběhu jiných dnů, tyto však lze vždy sledovat i online prostřednictvím tzv. Studia online či MS Teams, Zoom apod. Dají se zhlédnout případně také ze záznamu v offline podobě. Přístup do Studia online, MS Teams či Zoom mají studenti MU k dispozici zdarma, takže nejsou nutné žádné dodatečné náklady.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Navrhovaný tříletý studijní program Analytika byznysových dat má za úkol připravit odborníky v oblasti analytiky podnikových dat a na datech založeném přístupu v rozhodovacích procesech.

  Studium programu je zaměřeno na řešení výzev, jimž obchodní společnosti a organizace ve věku velkých dat čelí a jež nelze řešit bez odborníků, kteří se orientují jak v oblasti podnikání a managementu, tak v oblasti statistického modelování a informačních technologiích. Tento studijní program se tedy svojí orientací na business a management liší od studijních programů v oblasti datových věd nabízených IT fakultami.

  Vzdělávací cíle kladou důraz na porozumění kontextu problematiky z perspektivy obchodních společností a organizací, a dále na osvojení si konceptů datové analytiky jak na úrovní data managementu, tak na úrovni statistického modelování, predikce a jejich využití v podniku, či organizaci. Studium je prakticky zaměřené a je vhodné pro uchazeče se zájmem o propojení oblastí business managementu a datových věd.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • identifikovat ty byznysové problémy a úlohy , které lze efektivně řešit nástroji datové analytiky
  • rozumět výsledkům a interpretovat výsledky datové analytiky na byznysové úrovni
  • pracovat na uživatelské úrovni s databázovými systémy
  • vizualizovat a reportovat data a analýzy v souladu se zadáním řešených úloh a problémů
  • ovládat na uživatelské úrovni základní technologické nástroje pro analýzu dat a statistické modelování
  • rozumět principům statistických metod a metod operačního výzkumu, znát jejich možnosti v oblasti businessu a podnikání a aplikovat je v těchto oblastech
  • na základě osvojených znalostí a dovedností zpracovat a vhodně reportovat datovou analýzu pro konkrétní byznysové zadání
  • porozumět kontextu byznysového prostředí
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi programu Analytika byznysových dat můžete pracovat na volné noze, založit si vlastní konzultantskou společnost, nebo zaměstnavatelům nabídnout vysoce žádané dovednosti, znalosti a praxi v oblastech propojujících analýzu dat s oblastí podnikání.

  Uplatníte se tedy především na pozicích analytiků, konzultantů, nebo manažerů se schopností fundovaně propojovat svět byznysu se světem datových věd.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V průběhu tříletého studia musíte absolvovat praxi o délce minimálně 12 týdnů. Tu si můžete rozvrhnout do několika bloků tak, abyste v součtu získali celkem 16 kreditů. Její obsahová náplň bude stanovena na začátku příslušného semestru a schválena garantem předmětu Praxe. Doporučujeme praxi zařadit do druhé poloviny studijního plánu tak, aby vhodně doplňovala volbu a zpracování tématu vaší závěrečné práce.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Vypracování závěrečné práce o rozsahu zhruba 30–35 stran (bez příloh) by mělo ověřit schopnosti studentů uplatnit problémově orientovaný přístup k zájmovým entitám (podniky, veřejné a státní instituce, neziskové organizace, města a regiony, informační systémy apod.), vyhledat potřebnou sestavu relevantních informací, identifikovat a výstižně popsat problémová pole v souladu s nabytými teoretickými znalostmi, stanovit vhodné metody a postupy k jejich analýze, data popsat, analyzovat a na tomto základě navrhnout konkrétní a typicky reálně proveditelná řešení formulovaného problému. Zaměření závěrečné práce a její praktické výstupy budou úzce provázány s povinným předmětem Praxe, obsah i forma budou stanoveny ve spolupráci s vedoucím práce.

 • Návaznost na další studijní programy

  Vzhledem k profesnímu profilu studijního programu se nepočítá se specificky vytvářenou možností pokračovat v dalším studiu. Fakulta v současné době nenabízí profesně orientovaný program v navazujícím studiu. Případní zájemci o pokračování studia v některém z magisterských navazujících programů s akademickým profilem najdou nejtěsnější návaznosti u programu Podniková informatika na ESF MU.

Základní údaje

Zkratka
B-BA
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

48
počet aktivních studentů

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje