Cíle studijního programu

V magisterském programu Digitální lingvistika získají studenti vysokou kvalifikaci v kombinaci oborů počítačová věda, informatika a lingvistika.

Absolventi získají kompetence v širokém spektru dovedností aplikovaných informačních technologií. Budou schopni pracovat s programovacími jazyky, používat a kompilovat jazykové zdroje, adaptovat existující jazykové technologie a samostatně provádět analýzu jazykových dat. Dále získají kompetence ke komunikaci v alespoň dvou jazycích a budou schopni pracovat se všemi typy psaných, mluvených a digitálních textů. Vedle tohou absolventi dokážou porozumět mezijazyčné komunikaci ve všech formách.

Absolventi získají uplatnění kdekoliv, kde jsou vyvíjeny, nabízeny nebo používány jazykové služby využívající technologie.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  V magisterském programu Digitální lingvistika získají studenti vysokou kvalifikaci v kombinaci oborů počítačová věda, informatika a lingvistika.

  Absolventi získají kompetence v širokém spektru dovedností aplikovaných informačních technologií. Budou schopni pracovat s programovacími jazyky, používat a kompilovat jazykové zdroje, adaptovat existující jazykové technologie a samostatně provádět analýzu jazykových dat. Dále získají kompetence ke komunikaci v alespoň dvou jazycích a budou schopni pracovat se všemi typy psaných, mluvených a digitálních textů. Vedle tohou absolventi dokážou porozumět mezijazyčné komunikaci ve všech formách.

  Absolventi získají uplatnění kdekoliv, kde jsou vyvíjeny, nabízeny nebo používány jazykové služby využívající technologie.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • analyzovat, vyvíjet a implementovat techniky na zpracování nestrukturovaných dat
  • zpracovat, navrhnout a implementovat digitální jazykové zdroje, jako jsou korpusy, lexikony, zvukové databáze atd.
  • navrhnout a používat pokročilé aplikované informační a komunikační rozhraní a technologie
  • využívat, porovnávat a hodnotit vlastní výzkum a přístup k řešení problémů
  • aplikovat vhodné výzkumné metody a postupy
  • analyzovat a syntetizovat řešení a předvídat jejich důsledky
  • vysvětlit právní a mravní problematiku vztahující se k  digitálním médiím
  • vysvětlit fungování psaného i mluveného jazyka na všech úrovních jazykové analýzy
  • kriticky myslet, provádět samostatný výzkum a získávat nové dovednosti
  • samostatně pracovat v různých pracovních prostředích včetně mezioborových a vícejazyčných týmů
  • komunikovat v mluvené i psané formě na vysoké úrovni
 • Uplatnění absolventa

  Díky studiu digitální lingvistiky získají studenti široké spektrum znalostí, dovedností a zkušeností, které jim umožní uplatnit se v těch oblastech, kde se v digitálním prostředí objevují jazyková data.

  Ideálním místem pro uplatnění absolventů jsou firmy z oblasti informačních technologií zaměřené na zpracování dat přirozeného jazyka a získávání informací z textu – například Google, Seznam.cz, Red Hat nebo Moravia.

  Další možností je uplatnění v aplikovaném i základní výzkumu, často ve spolupráci s odborníky z jiných oborů. Absolventi také mohou založit vlastní start-up, který se zaměřuje na využití digitální lingvistiky v konkrétní oblasti.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Není vyžadována praxe mimo univerzitu, praktické úkoly budou řešeny v rámci projektových předmětů v rámci kurikula.

 • Cíle kvalifikačních prací

  U diplomové práce se očekává, že student především prokáže schopnost zpracovat větší projekt (například vytvořit užitečný program, formulovat a dokázat netriviální tvrzení) a že dokáže své dílo zasadit do relevatního kontextu aktuálního poznání a prezentovat je formou odborného textu. Doporučený jazyk práce je angličtina.

  Předepsaná struktura práce zahrnuje sekce Kopie prohlášení autora školního díla, Prohlášení o autorství, Obsah, Vlastní text práce, a referencovanou Literaturu.

  Minimální očekávaný rozsah práce je 40 normostran vlastního textu (včetně ilustrací).

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent studijního programu může pokračovat v  doktorském studiu vhodného zaměření (informatika, filologie) na Fakultě informatiky nebo Filozofické fakultě MU či jiných univerzitách.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
N-DL
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

4
počet aktivních studentů

Fakulta informatiky
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Univerza v Ljubljani;Sveučiliště u Zahgrebu