Softwarové systémy jako cesta k budoucím inovacím

Cíle studijního programu

Softwarové systémy ve vzrůstající míře stojí na pozadí většiny aktivit lidské činnosti, čímž roste i důraz na kvalitu jejich návrhu, vývoje, testování, nasazení a provozu. Softwarové inženýrství sdružuje dovednosti, techniky a nástroje pro systematickou podporu těchto aktivit s důrazem na zaručenou kvalitu výsledného softwarového systému. Cílem studijního programu je zvýšení kompetencí studentů v oblastech softwarového inženýrství, včetně pochopení hlubších souvislostí potřebných při práci na rozsáhlých softwarových projektech, kdy mají jednotlivá rozhodnutí v rámci softwarového vývoje kritický dopad na kvalitu a životaschopnost výsledného systému a služeb, které poskytuje. Nedílnou součástí přípravy studenta je výrazná složka praktického tréninku, a to jak v softwarovém vývoji, tak fungování v rámci softwarových týmů, včetně vedení týmu. Tyto kompetence jsou nezbytné pro splnění nástupních podmínek zamýšlených pracovních pozic. Praktické dovednosti budou studenti získávat zejména na stážích ve firmách, ale také prací na projektech pod vedením odborníků z praxe. Vzhledem k tomu, že studijní program je akreditován v profesním profilu, obsahuje studijního plán šest týdnů povinné praxe.

Studium je realizováno ve dvou studijních plánech. V rámci zaměření "Návrh a vývoj softwarových systémů" je důraz kladen na návrh kvalitní softwarové architektury a dovednosti v oblasti programování a softwarového vývoje jako takového (včetně návrhu uživatelského rozhraní, principů bezpečného programování, datové analytiky). V rámci zaměření "Nasazení a provoz softwarových systémů" je důraz kladen na návrh kvalitní infrastruktury pro provoz softwarového systému a schopnost provázání softwarového vývoje na jeho nasazení do provozu (včetně návrhu bezpečné infrastruktury, počítačových sítí, cloud computingu, administrace UNIXu).

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

Studium

 • Cíle

  Softwarové systémy ve vzrůstající míře stojí na pozadí většiny aktivit lidské činnosti, čímž roste i důraz na kvalitu jejich návrhu, vývoje, testování, nasazení a provozu. Softwarové inženýrství sdružuje dovednosti, techniky a nástroje pro systematickou podporu těchto aktivit s důrazem na zaručenou kvalitu výsledného softwarového systému. Cílem studijního programu je zvýšení kompetencí studentů v oblastech softwarového inženýrství, včetně pochopení hlubších souvislostí potřebných při práci na rozsáhlých softwarových projektech, kdy mají jednotlivá rozhodnutí v rámci softwarového vývoje kritický dopad na kvalitu a životaschopnost výsledného systému a služeb, které poskytuje. Nedílnou součástí přípravy studenta je výrazná složka praktického tréninku, a to jak v softwarovém vývoji, tak fungování v rámci softwarových týmů, včetně vedení týmu. Tyto kompetence jsou nezbytné pro splnění nástupních podmínek zamýšlených pracovních pozic. Praktické dovednosti budou studenti získávat zejména na stážích ve firmách, ale také prací na projektech pod vedením odborníků z praxe. Vzhledem k tomu, že studijní program je akreditován v profesním profilu, obsahuje studijního plán šest týdnů povinné praxe.

  Studium je realizováno ve dvou studijních plánech. V rámci zaměření "Návrh a vývoj softwarových systémů" je důraz kladen na návrh kvalitní softwarové architektury a dovednosti v oblasti programování a softwarového vývoje jako takového (včetně návrhu uživatelského rozhraní, principů bezpečného programování, datové analytiky). V rámci zaměření "Nasazení a provoz softwarových systémů" je důraz kladen na návrh kvalitní infrastruktury pro provoz softwarového systému a schopnost provázání softwarového vývoje na jeho nasazení do provozu (včetně návrhu bezpečné infrastruktury, počítačových sítí, cloud computingu, administrace UNIXu).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět komplexitě softwarového vývoje a nasazení rozsáhlých distribuovaných softwarových systémů;
  • navrhnout, vyvinout, otestovat a nasadit softwarový systém realistické velikosti a složitosti;
  • porozumět různým aspektům softwarové kvality a podpůrným aktivitám přispívajícím k zajištění kvality softwarových systémů v průběhu jejich vývoje;
  • pracovat efektivně s daty, konkrétně jejich ukládáním (schopnost zvolit vhodné uložiště) a zpracováním (datová analytika);
  • navrhovat systémy s ohledem na jejich bezpečnost, jak na úrovni principů bezpečného programování, tak návrhu bezpečné infrastruktury;
  • ovládat grafické (modelovací) notace pro návrh, plánování a dokumentaci softwarových projektů;
  • stavět na praktických zkušenostech s vybranými technologiemi a programovacími jazyky při rozvíjení praktických dovedností na reálných průmyslových projektech;
  • pracovat efektivně v rámci vývojového týmu.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi programu jsou připraveni pro odborné působení na pozicích seniorních softwarových vývojářů (při zaměření Návrh a vývoj softwarových systémů) a inženýrů pro nasazení systémů, tzv. DevOps inženýrů (při zaměření Nasazení a provoz softwarových systémů), včetně vedoucích rolí v rámci takto odborně složených týmů.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Ve studijním programu Softwarové inženýrství studenti absolvují povinnou stáž v délce 10 týdnů/400 hodin v rámci jednoho semestru. Informace ke stážím najdete přímo u předmětu v Katalogu předmětů, ve studijních materiálech předmětu nebo na stránkách.

 • Cíle kvalifikačních prací

  U diplomové práce se očekává, že student především prokáže schopnost samostatně zpracovat větší softwarový projekt (samostatná aplikace, případně významné rozšíření existujícího softwarového systému) a že dokáže své dílo odpovídající formou nasadit či integrovat do praxe (ve formě veřejného repozitáře, fungujícího instalačního balíčku a pod.). Práce může být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Předepsaná struktura textové části práce zahrnuje sekce Kopie prohlášení autora školního díla, Prohlášení o autorství, Obsah, Vlastní text práce, a referencovanou Literaturu. Minimální očekávaný rozsah práce je 40 normostran, vlastního textu (včetně ilustrací).

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování studijního programu se předpokládá přesun do praxe. Nicméně v případě úspěšně složených příjimacích zkoušek je možné pokračování v doktorské formě studia v programu Technologie a metodologie počítačových systémů na FI MU.

Základní údaje

Zkratka
N-SWE
Typ
magisterský navazující
Profil
profesní
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

300
odhadovaný počet přijatých
374
počet aktivních studentů
89
počet závěrečných prací

Fakulta informatiky
Program zajišťuje