Změnou vzdělávání k posílení kompetencí pro transformaci společnosti

Představení studijního programu

Změna společnosti směrem k udržitelnosti vyžaduje změnu ve vzdělávání. Chcete být těmi, kteří jí budou utvářet? Nabízíme vám možnost učit se od předních světových odborníků, poznávat obor environmentálního a udržitelného vzdělávání (ESE) v různých zemích, seznámit se s studenty z celého světa.

Program zajišťují univerzity ve Vechtě (Německo), Klagenfurtu (Rakousko), Karlstadu (Švédsko) a Masarykova univerzita v Brně (Česká republika). V průběhu studia tak budete moci poznat různé univerzity s velmi rozdílným sociálním i životním prostředím.

Program dává velký důraz na kritickou reflexi oboru. Naučíte se, jak obor zkoumat, evaluovat, vytvářet v něm nové programy a koncepce. Budoucnost environmentálního a udržitelného vzdělávání ve vaší zemi je možná právě ve vašich rukách!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem programu "Environmentální a udržitelné vzdělávání" je umožnit studentům stát se experty (manažery, vedoucími, rozhodovacími pracovníky, vzdělavateli) v oblasti environmentální výchovy a vzdělávání pro udržitelnost.

  Přestože je environmentální a udržitelné vzdělávání (ESE) rozšířeným přístupem, existuje zde značná propast mezi teorií a praxí. V důsledku mnohé vzdělávací subjekty zabývající se touto oblastí pracují bez adekvátního porozumění teorie a výzkumu dané oblasti. Důsledkem je omezená efektivita jejich programů. Hlavní příčinou této situace je značný nedostatek expertů na oblast současné ESE teorie a výzkumu, kteří by byli schopni související poznatky promítnout do praxe, či vlastního kritického zkoumání oboru. Hlavním cílem programu je proto budovat most mezi teorií a praxí ESE.

  Dvouletý joint-degree magisterský program je připraven ve spolupráci Masarykovy univerzity (Česká republika), Univerzity ve Vechtě (Německo), Univerzity v Klagenfurtu (Rakousko) a v Karlstadu (Švédsko), ve spolupráci s dalšími externími partnery z jiných univerzit a neziskových center environmentálního vzdělávání. Program zahrnuje kritické zkoumání a zpochybňování existujících teoretických paradigmat, současného výzkumu a převládající praxe. Je založen na hodnotách otevřené učící se komunity, respektu k různosti zázemí, země původu či jednotlivých teorií a na očekávání vysoké kvality jak výzkumu, tak jeho praktické aplikace.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Vytvářet nové ESE programy, zahrnující kampaně, vzdělávací aktivity a interpretační programy, založené na relevantních teoretických rámcích.
  • Kompetentně rozvíjet či facilitovat proces vytváření nových ESE politik a strategií pro vládní i nevládní organizace (včetně interpretačních plánů, školních kurikulí atd.).
  • Kompetentně vytvářet a vést vlastní ESE evaluační a výzkumné projekty (včetně vládních a regionálních strategií, programů, komunitně orientovaných projektů, kampaní, materiálů).
  • Kompetentně aplikovat adekvátní kvantitativní, kvalitativní či smíšené metodologické přístupy do vlastních ESE evaluačních a výzkumných projektů a komunikovat jejich výsledky domácím či zahraničním uživatelům.
  • Propojovat ESE s ostatními vzdělávacími diskursy, zejména v oblasti inkluze a diverzity.
  • Propojovat ESE s ostatními pedagogickými koncepty, jako je globální občanství, místně zakotvené učení a výchova o Zemi.
  • Kriticky reflektovat vlastní znalosti, postoje a kompetence ve vztahu k procesu osobnostního růstu, v procesu celoživotního učení a eticky odpovědného chování.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent budete umět environmentální a udržitelné vzdělávání řídit, hodnotit a utvářet. Svoje uplatnění najdete v širokém spektru organizací: jako manažer v centrech environmentálního vzdělávání, jako úředník odpovědný za environmentální vzdělávání, či jako pracovník chráněných oblastí komunikující s veřejností. Další absolventi mohou pracovat jako nezávislí experti. V programu podporujeme samostatnost, iniciativu a schopnost spolupráce, jako základní předpoklady pro zaměstnání ve 21. století.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V programu nemáme praxi formální, ale skutečnou. Zvládnutí diplomové práce předpokládá, že vytvoříte tým s libovolnou ESE organizací a zpracujete výzkum, vycházející z jejích potřeb. Každá diplomová práce tak spojí teorií s praxí. Každý výzkum bude užitečný. Vyzkoušíte si rovnou to, čím se pak můžete živit.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Cílem diplomové práce je ověřit samostatnost a iniciativu studentů. Jejich úkolem je dohodnout si spolupráci s místními partnery a realizovat ve spolupráci s nimi a dalšími zainteresovanými stranami svůj výzkum. V důsledku studenti rozvinou především své strategické a interpersonální kompetence, zejména pak time-management a komunikační dovednosti. Studenti mají se svým vybraným místním partnerem úzce spolupracovat a navrhnout svůj výzkum tak, aby odrážel potřeby jejich partnerské organizace.

  Standardní rozsah diplomové práce je 60-100 stran, včetně poznámek, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotaci. Pokyny pro diplomové práce jsou vymezeny v Dohodě o studiu, vytvořené v rámci konzorcia partnerských univerzit.

 • Návaznost na další studijní programy

  Magistr nestačí? Můžete pokračovat jako doktorandi v Brně, Vechtě či Klagenfurtu...nebo kdekoliv jinde ve světě :-)

Základní údaje

Zkratka
N-ESE
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
3000 €

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
University of Vechta, Alpen-Adria-University Klagenfurt, University of Karlstad