Stavíme bezpečnou informační společnost

Představení studijního programu

Cítíte příležitost na rychle rostoucím pracovním trhu odborníků na kyberbezpečnost?

Baví vás dívat se počítačovým systémům "pod kůži", dozvědět se co nejvíce o jejich podstatě, vlastnostech a chování? Chcete znát motivace kyberútočníků a orientovat se v právním prostředí IT?

Chcete studovat na prestižní škole disponující vlastním Kybernetickým polygonem a spolupracující se špičkovými firmami a vedoucími institucemi místní, národní i mezinárodní úrovně? Pak je profesní bakalářský program Kyberbezpečnost tou pravou volbou.

V českém prostředí unikátní multidisciplinární tříleté profesní bakalářské studium zahrnuje řízenou odbornou stáž a připravuje studenty pro bezprostřední nástup do praxe, přičemž zájemci mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  V evropském měřítku je doložen zájem až o stovky tisíc pracovníků schopných vykonávat kyberbezpečnostní profese (obecně až 800 tis neobsazených pozic v IT obecně, z toho do roku 2022 dle Sdělení EK: Odolnost, odrazování a obrana… 450/2017 až 350 tis neobsazených míst v kyberbezpečnosti). Explicitní zájem multidisciplinární profesní vzdělávání je za strany gesčních orgánů v ČR (NÚKIB) a hospodářských svazů. Program naplní rostoucí zájem ze strany jak absolventů středních škol, tak již zaměstnaných uchazečů bez formálního vzdělání v oboru, kteří vykonávají profese, kde se vyžadují a očekávají znalosti a dovednosti z oblasti kyberbezpečnosti (správci systémů, operátoři dohledových center, členové týmů CSIRT, nižší příp. střední management kyberbezpečnosti, příp. softwaroví inženýři bezpečnostně relevantních IT aplikací a systémů, ale i školicí pracovníci pro kyberbezpečnost, asistenti manažerů kyberbezpečnosti).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • bezprostředně nastoupit do praxe a průběžně se adaptovat na měnící se postupy a technologie
  • pracovat na pozicích souvisejících s nasazením a provozem bezpečných IT systémů a infrastruktur ve firmách a organizacích různých sektorů jako IT, veřejný sektor, služby, průmysl, zdravotnictví
  • poznat, porozumět a rozpoznat příležitosti a rizika inteligentních systémů, jakož i kyberbezpečnostní rizika globálně a v organizaci
  • rozumět základním prvkům počítačových systémů jak hardwarových tak softwarových z pohledu spolehlivého fungování a kyberbezpečnosti vč. jejich zranitelností a zvládá instalovat, nastavovat, spravovat a obsluhovat tyto systémy
  • objasnit a používat základní techniky a technologie pro zajištění kyberbezpečnosti svěřených IT systémů a infrastruktur
  • rozumí etickým a právním principům práce s daty vč. obchodně-důvěrných, vyhrazených a osobních údajů a umí je aplikovat v konkrétních postupech
  • popsat základní parametry právního prostředí v kybersvětě, identifikovat legislativní požadavky pro danou činnost organizace a pro příslušné profesní role
  • objasnit základní principy analýzy, návrhu, implementace a řízení kvality počítačových systémů a umí je aplikovat
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi se mohou dobře uplatnit jako správci systémů, sítí, operátoři bezpečnostních dohledových center (SOC), členové týmů CSIRT, nižší či střední management kyberbezpečnosti, softwaroví inženýři bezpečných IT aplikací a systémů, ale i jako školicí pracovníci či asistenti manažerů kyberbezpečnosti.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Během studia vás čeká odborná řízená stáž ve firmách a organizacích, kde v přímém kontaktu s praxí poznáte reálné aspekty provozu bezpečných systémů a naučíte se pracovat v multidisciplinárních týmech.

  Zázemí Fakulty informatiky a Masarykovy univerzity s významnými strategickými partnery na národní a mezinárodní úrovni (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost) i v regionu, firmy v CERIT Science Parku Fakulty informatiky, průmyslovými partnery fakulty a dalšími subjekty.

 • Cíle kvalifikačních prací

  U bakalářské práce se očekává, že student prokáže schopnost zvládnout vybranou bezpečnostně relevantní technologii, zabezpečit počítačový systém, implementovat kyberbezpečnostní doporučení, nasadit a nakonfigurovat rozsáhlejší systém, vypracovat základní bezpečnostní analýzu, popsat rizika v organizaci a dokáže své dílo odpovídající formou realizovat v praxi konkrétní organizace.

 • Návaznost na další studijní programy

  Zájemci mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu programu Řízení softwarových systémů, služeb a kyberbezpečnosti na Fakultě informatiky nebo dalších programech.

Základní údaje

Zkratka
B-CS
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

195
počet aktivních studentů
9
počet závěrečných pracíFotogalerie