Kreativita je nejvyšší forma svobody.

Cíle studijního programu

Posláním čtyřletého doktorského programu Digitální kultura a kreativní průmysly (dále DKKP) je příprava vědeckovýzkumných pracovníků pro vzdělávací a kulturní instituce, zaměřené na výzkum důsledků a příležitostí spojených s rozšířením digitálních a síťových technologií s důrazem na potenciál jejich kreativního využití v umění a v aplikační sféře tzv. kreativních průmyslů. Cílem je vychovávat špičkové odborníky v oborech umění nových médií, digitální kultura a management v kultuře se zaměřením na kreativní průmysly.

Doktorský studijní program DKKP je v rámci ostatních uměnovědných doktorských programů unikátní, neboť jako jediný synergicky propojuje diskurzy uměnovědné, společenskovědné, technické znalosti digitálních a síťových technologií a výzkum založený na experimentálním testování možností systémů (uměleckých, kulturních, technických). Jeho vznik je reakcí na poptávku po takto vyškolených expertech v aplikační sféře stejně jako v české (a slovenské) akademické sféře.

Koncepce studia je založena na propojení teoretického výzkumu a kreativní praxe (umělecké, designérské, kurátorské, produkční) pojaté jako specifický typ základního výzkumu, nezbytný pro hluboké pochopení studovaných fenoménů a jejich kritickou reflexi. Důraz je položen na spolupráci s aplikační sférou (témata disertačních prací zohledňující aktuální potřeby subjektů z aplikační sféry) a na mezinárodní rozměr studia (zahraniční studijní pobyty a stáže, prezentace vědecko-výzkumných výstupů na mezinárodních fórech, speciální přednášky zahraničních expertů aj.).

Doktorský studijní program DKKP je určen pro absolventy magisterských studijních programů realizovaných na Ústavu hudební vědy FF MU: Teorie interaktivních médií (zaměření na umění nových médií a digitální kulturu); Management v kultuře (zaměření na management, marketing kulturních institucí a kreativní průmysly z hlediska státní a evropské politiky rozvoje). Je však otevřen rovněž uchazečům z řad absolventů uměnovědných studijních programů, kteří se výzkumně zaměřují na současnou vizuální a audiovizuální kulturu, na umění nových médií a na herní studia. Dále pak absolventům mediálních studií a studií nových médií a absolventům studijních programů zaměřených na management kultury a kulturních institucí.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Posláním čtyřletého doktorského programu Digitální kultura a kreativní průmysly (dále DKKP) je příprava vědeckovýzkumných pracovníků pro vzdělávací a kulturní instituce, zaměřené na výzkum důsledků a příležitostí spojených s rozšířením digitálních a síťových technologií s důrazem na potenciál jejich kreativního využití v umění a v aplikační sféře tzv. kreativních průmyslů. Cílem je vychovávat špičkové odborníky v oborech umění nových médií, digitální kultura a management v kultuře se zaměřením na kreativní průmysly.

  Doktorský studijní program DKKP je v rámci ostatních uměnovědných doktorských programů unikátní, neboť jako jediný synergicky propojuje diskurzy uměnovědné, společenskovědné, technické znalosti digitálních a síťových technologií a výzkum založený na experimentálním testování možností systémů (uměleckých, kulturních, technických). Jeho vznik je reakcí na poptávku po takto vyškolených expertech v aplikační sféře stejně jako v české (a slovenské) akademické sféře.

  Koncepce studia je založena na propojení teoretického výzkumu a kreativní praxe (umělecké, designérské, kurátorské, produkční) pojaté jako specifický typ základního výzkumu, nezbytný pro hluboké pochopení studovaných fenoménů a jejich kritickou reflexi. Důraz je položen na spolupráci s aplikační sférou (témata disertačních prací zohledňující aktuální potřeby subjektů z aplikační sféry) a na mezinárodní rozměr studia (zahraniční studijní pobyty a stáže, prezentace vědecko-výzkumných výstupů na mezinárodních fórech, speciální přednášky zahraničních expertů aj.).

  Doktorský studijní program DKKP je určen pro absolventy magisterských studijních programů realizovaných na Ústavu hudební vědy FF MU: Teorie interaktivních médií (zaměření na umění nových médií a digitální kulturu); Management v kultuře (zaměření na management, marketing kulturních institucí a kreativní průmysly z hlediska státní a evropské politiky rozvoje). Je však otevřen rovněž uchazečům z řad absolventů uměnovědných studijních programů, kteří se výzkumně zaměřují na současnou vizuální a audiovizuální kulturu, na umění nových médií a na herní studia. Dále pak absolventům mediálních studií a studií nových médií a absolventům studijních programů zaměřených na management kultury a kulturních institucí.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Uplatnit a rozvíjet hluboké znalosti světových, evropských a českých dějin umění nových médií a digitální kultury.
  • Aplikovat znalosti teorií a kriticko-analytických metod interpretace a hodnocení umění nových médií, produktů digitální kultury a kreativních průmyslů.
  • Zasadit výzkumný projekt do širšího rámce filozofie médií, techniky a současné estetiky.
  • Posoudit kvalitu a určit typologii uměleckého díla využívajícího digitální a síťové technologie.
  • Využívat znalosti teorií a kriticko-analytických metod z oboru management a marketing umění a kultury.
  • Orientovat se v problematice kreativních průmyslů, a to v teoretické rovině i z hlediska legislativy a grantové politiky.
  • Utřídit a sepsat získané údaje, interpretovat dosažené výsledky, prezentovat své poznatky a obhájit je na příslušném fóru.
  • Vést samostatně vědecko-výzkumné práce.
  • Předávat získané znalosti formou pedagogické činnosti, odborných přednášek a publikací.
  • Navrhnout, naplánovat, vést, realizovat a obhájit výzkumně-kreativní projekt z oboru digitální kultura, umění nových médií a kreativní průmysly.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi budou připraveni na vědecké kariéry v akademických institucích, na uplatnění v kulturních institucích, jejichž činnost zahrnuje výzkum a prezentaci umění nových médií či fenoménů digitální kultury, a ve firmách působících v oblastech kreativních průmyslů, jež disponují výzkumným zázemím.

  Absolventi doktorského studijního programu DKKP mohou získané znalosti uplatnit ve výzkumných ústavech, jako vysokoškolští učitelé a pod. Jsou oprávněni vykonávat nezávislé vědecké a výzkumné činnosti v oblasti základního a aplikovaného výzkumu. V širším smyslu jsou schopni provádět jakoukoli činnost související s vědeckou prací, tj. zabývat se koncepčními otázkami, vědeckými a organizačními činnostmi a výukou.

  Absolventi najdou uplatnění:

  - V akademických a dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi;

  - V galeriích, jako kurátoři výstav a autoři výstavních koncepcí;

  - V muzeích a archivech umění nových médií, jako experti na umění nových médií a možnosti jeho archivace a zprostředkování;

  - Jako dramaturgové a ředitelé festivalů umění nových médií;

  - V oblasti kreativních průmyslů: zejména v oboru herní design a marketing;

  - Ve státních institucích definujících politiku rozvoje kreativních průmyslů a inovací podpořených užíváním digitálních technologií.

 • Praxe

  Studijní program Digitální kultura a kreativní průmysly je nastaven tak, aby docházelo k vzájemnému ovlivňování akademické a aplikační sféry, a to s využitím různých nástrojů:

  - Výzkumná témata doktorandů a směřování studijního programu DKKP jsou průběžně konzultována s odborníky z praxe, kteří se podílejí na realizaci programu jako konzultanti i v pozicích členů oborové rady.

  - Stáže studentů doktorského studia v aplikační sféře a ve výzkumných institucích dle zaměření témat doktorských prací (např. v kulturních institucích, mediálních archivech, ve firmách z oblasti kreativních průmyslů, v organizačních týmech festivalů, a to doma i v zahraničí) jsou integrovány do studijního plánu jako povinný semestrální kurz s dotací 320 hodin. Cílem je usnadnění přechodu absolventů do praxe v neakademickém prostředí.

  - Doktorandi jsou zapojováni do výzkumných projektů, publikační činnosti, redakční práce a výuky, aby byli připraveni na akademickou profesní dráhu.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Doporučené tematické okruhy disertačních prací odpovídají odbornému zaměření školitelů podílejících se na realizaci programu:

  - umění nových médií;

  - digitální kultura;

  - kurátorství nových médií;

  - herní studia;

  - management a marketing umění a kultury.

  Při koncipování výzkumných projektů je důraz kladen na:

  - Metodologii výzkumu, a to včetně vynalézání nových výzkumných metod a strategií, které můžeme zařadit pod pojem digital humanities: Například zlá média (Fuller a Goffey), softwarová studia (Fuller et al.), spekulativní software, využívání umění jako specifického způsobu zkoumání technických objektů (Harwood, Zylinska et al.).

  - Interdisciplinární a hraniční výzkum: Výzkumná témata doktorandů jsou situovaná v průsečíku disciplín. Posluchači mají proto vždy jednoho hlavního školitele a také odborného konzultanta z oboru, do kterého jejich výzkumný projekt zasahuje. Může se jednat o akademického pracovníka, ale také umělce, herního vývojáře apod.

  - Propojení teoretického výzkumu s uměleckým: Pojetí umělecké tvorby jako kritické analýzy fenoménu umožňuje, aby v odůvodněných případech byl výzkumný projekt založen na kombinaci teoretického spisu s praktickým projektem.

  - Propojení výzkumu s inovačními intervencemi do aplikační sféry: Disertační práce mohou mít podobu metodologických spisů přinášejících inovativní redesign procesů a činností v kulturních institucích, kreativních průmyslech, formálních i neformálních sdruženích, která ovlivňují zkoumané oblasti DKKP, tedy digitální kulturu, umění nových médií a kreativní průmysly.

  - Formální charakteristika disertačních prací: Viz Studijní a zkušební řád MU, čl. 31 Disertační práce.

  - Základní struktura disertační práce: 1) Popis teoretických východisek; 2) Formulace výzkumného problému; 3) Výčet z něj plynoucích výzkumných cílů; 4) Návrh adekvátních výzkumných metod; 5) Výzkumný projekt logicky a přehledně strukturovaný do kapitol a podkapitol; 6) Seznam vyobrazení; 7) Seznam literatury a pramenů.

  - Je vyžadována jazyková správnost předloženého textu. Hrubé pravopisné chyby mohou být důvodem pro nepřijetí práce.

  - Doporučená velikost písma: Times New Roman 12 pt či Arial 11 pt pro základní text a 10 pt pro poznámkový aparát.

  - Rozsah disertačních prací je min. 200 000 znaků. Do rozsahu se započítává vlastní text práce včetně předmluvy, úvodu a závěru, poznámkový aparát, obsah a resumé; o započítání příloh rozhoduje vedoucí práce. Do rozsahu se nezapočítává seznam literatury, titulní strany a čestné prohlášení.

  - Povinnou součástí je české a 2 cizojazyčná resumé.

  - Disertační práce (doktorské) jsou odevzdávány ve třech exemplářích, knihařsky vázané.

Základní údaje

Zkratka
D-DCCI_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
2500 €

1
počet aktivních studentů

Filozofická fakulta
Program zajišťuje